บุคลากร ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา คว้า 2 รางวัล ในการนำเสนอผลงานวิชาการในการประชุมวิชาการระดับชาติ PULINET ครั้งที่ 12

บุคลากรศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา คว้า 2 รางวัล ในการนำเสนอผลงานวิชาการในการประชุมวิชาการระดับชาติ PULINET ครั้งที่ 12

   ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ในโอกาสที่ได้รับรางวัล การนำเสนอผลงานวิชาการระดับดีเด่น 1 ผลงาน และรางวัลระดับดี 1 ผลงาน  ในการนำเสนอผลงานวิชาการ ในการประชุมวิชาการระดับชาติ PULINET ครั้งที่ 12 ภายใต้หัวข้อ “New Generation Libraries: Toward House of Access” ระหว่างวันที่ 5-7 มกราคม 2565 จัดโดย สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมกับ ข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค (PULINET) 

รางวัลระดับดีเด่น (ประเภทโปสเตอร์)
นายพันธ์วิรา ปริญญาศรีเศวต  นางสาวนงลักษณ์ จันตา และ นางสุภาภรณ์ ทนสันเทียะ

ชื่อผลงาน “การพัฒนาระบบเปลี่ยนวันปฏิบัติงานห้องสมุด ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา” 

รางวัลระดับดี (ประเภทวาจา)
นายบดินทร์ ยางราชย์ นายวิทวัฒน์ วะสุรี และนายพันธ์วิรา ปริญญาศรีเศวต 

ชื่อผลงาน “ระบบควบคุมการเข้า-ออกห้องสมุด ยุคโควิด-19 กรณีศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี”         การประชุมวิชาการระดับชาติ PULINET ครั้งที่ 12 เป็นเวทีนำเสนอผลงานวิชาการระดับประเทศ ด้านบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ และห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา ผู้เข้าร่วมการประชุมประกอบด้วย ผู้บริหารห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา บรรณารักษ์ นักเอกสารสนเทศ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ บุคลากรห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา คณาจารย์ และนักศึกษาสาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ จากทั่วประเทศ เป็นการประชุมผ่านระบบออนไลน์ Live Facebook Page  ผ่านโปรแกรม Zoom สำหรับการประชุมครั้งนี้มีผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุม จำนวน 928 คน และมีการนำเสนอผลงานวิชาการ ทั้งสิ้น 86 ผลงาน

 


ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง