หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์ มทส. ได้รับการรับรองมาตรฐาน ABET

     วันนี้ (10 มกราคม 2565) รองศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรชัย โชติษฐยางกูร รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) รับมอบโล่รางวัลสถาบันอุดมศึกษาที่ผ่านการประเมินได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์ (สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา) โดย Accreditation Board for Engineering and Technology (ABET) ประเทศสหรัฐอเมริกา จาก ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ในการประชุมเชิงวิชาการเพื่อเผยแพร่องค์ความรู้และแนวปฏิบัติที่ดีในการขอรับรองมาตรฐานคุณภาพหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์จาก ABET จัดโดย สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ณ โรงแรมหัวช้าง เฮอริเทจ กรุงเทพมหานคร และผ่านระบบออนไลน์
 
 
 
     ในการนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรชัย โชติษฐยางกูร ได้ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์และแนวปฏิบัติที่ดีในการเตรียมความพร้อมหลักสูตรเพื่อขอรับการรับรองจาก ABET ในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยของไทยไปสู่มหาวิทยาลัยระดับโลก โดยมีสถาบันอุดมศึกษาของไทยที่ผ่านการประเมิน 4 แห่ง ได้แก่ มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ซึ่งเริ่มเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่กระบวนการ ABET เมื่อปี 2558 และได้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมสถาบันอุดมศึกษาไทยให้ได้รับการรับรองจาก ABET อย่างเป็นทางการ ในปี 2560 โดยผ่านการประเมินได้รับการรับรอง ในปี 2564 นับเป็นการยกระดับคุณภาพหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์และบัณฑิตวิศวกรรมศาสตร์ของ มทส. ให้ได้รับการยอมรับมาตรฐานในระดับสากล

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง