มทส. ติดอันดับมหาวิทยาลัยสีเขียวโลก ขยับขึ้นอันดับ 3 ของไทย อันดับ 75 ของโลก จากการจัดอันดับ UI GreenMetric World University Ranking 2021

มทส. ติดอันดับมหาวิทยาลัยสีเขียวโลก ขยับขึ้นอันดับ 3 ของไทย อันดับ 75 ของโลก

จากการจัดอันดับ UI GreenMetric World University Ranking 2021

 

รองศาสตราจารย์ ดร.อนันต์ ทองระอา อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) เผยว่า “จากการประกาศผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยสีเขียวโลก ปี 2021 หรือ UI GreenMetric World University Ranking 2021 ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีอยู่ในอันดับที่ 3 จากมหาวิทยาลัยของไทย 39 แห่ง และอันดับที่ 75 จากมหาวิทยาลัยทั่วโลก 956 แห่ง ที่เข้าร่วมในการจัดอันดับครั้งนี้ ซึ่ง มทส. ได้เข้าร่วมและได้รับการจัดอันดับมหาวิทยาลัยสีเขียวโลกเป็นปีที่ 9 ติดต่อกัน
 

 

โดยในปีนี้ มทส. มีคะแนนรวม 7,975 คะแนน เพิ่มขึ้น 600 คะแนน จากปีที่ผ่านมา และอันดับขยับขึ้นอย่างก้าวกระโดดทั้งในระดับประเทศและระดับโลก นั่นคือ จากอันดับที่ 8 เป็นอันดับที่ 3 ของประเทศไทย และจากอันดับที่ 115 เป็นอันดับที่ 75 ของโลก แสดงให้เห็นถึงความสำเร็จในการดำเนินนโยบายมหาวิทยาลัยเขียวสะอาด และความมุ่งมั่นในการบริหารจัดการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาที่ยั่งยืน ตลอด 3 ทศวรรษที่ผ่านมา” อธิการบดี มทส. กล่าว
 

 

     ทั้งนี้ UI Green Metric World University Ranking เป็นการจัดอันดับสถาบันการศึกษาสีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมระดับโลก จัดทำโดย มหาวิทยาลัยอินโดนีเซีย (University of Indonesia: UI) เริ่มตั้งแต่ปี 2010 เป็นต้นมา ซึ่งเกณฑ์การจัดอันดับมหาวิทยาลัยสีเขียวของ UI ได้รับการยอมรับทั่วโลก มีเกณฑ์การประเมิน 6 ด้าน คือ 

1) Setting and Infrastructure: การจัดการพื้นที่และโครงสร้างพื้นฐานในมหาวิทยาลัย เช่น พื้นที่สีเขียว พื้นที่ซึมซับน้ำ (15%)
2) Energy and Climate Change: การจัดการพลังงาน รวมไปถึงเรื่องของการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและ Carbon Footprint องค์กร (21%)
3) Waste Management: การจัดการขยะ (18%)
4) Water Management: การจัดการน้ำ (10%)
5) Transportation: การขนส่ง (18%)  
6) Education and Research: การเรียนการสอน การวิจัย ซึ่งเกี่ยวข้องกับเรื่องของสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืน (18%)

สำหรับในปีนี้ มีมหาวิทยาลัยในประเทศไทยเข้าร่วมการจัดอันดับจำนวน 39 แห่ง โดย 5 อันดับแรก ได้แก่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ตามลำดับ

 

 

ส่วนประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

15 ธันวาคม 2564

ที่มา: http://greenmetric.ui.ac.id และ http://green.sut.ac.th


ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง