มทส. ติดอันดับ 3 มหาวิทยาลัยไทย ด้าน Physical Sciences จากการจัดอันดับ มหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก โดย THE World University Rankings

มทส. ติดอันดับ 3 มหาวิทยาลัยไทย ด้าน Physical Sciences

จากการจัดอันดับ มหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก โดย THE World University Rankings

 

เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2564  ที่ผ่านมา Times Higher Education (THE) ประเทศอังกฤษ ได้เผยผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยชั้นนำระดับโลก ประจำปี ค.ศ. 2022 (The 2022 Times Higher Education World University Rankings) ในระดับสาขาวิชาอย่างเป็นทางการ โดยในกลุ่มสาขาวิชาด้านวิทยาศาสตร์กายภาพ (Physical Sciences)  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) ได้รับการจัดอันดับเป็นที่ 3 ของมหาวิทยาลัยในประเทศไทย

รองศาสตราจารย์ ดร.อนันต์ ทองระอา อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) เผยว่า จากการประกาศผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยชั้นนำระดับโลก ประจำปี ค.ศ. 2022 กลุ่มสาขาวิชา Physical Sciences หรือ World University Rankings 2022 by subject: Physical Sciences โดย Times Higher Education หรือ THE สถาบันจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกชื่อดังจากประเทศอังกฤษ ซึ่งในปีนี้ได้เพิ่มจำนวนมหาวิทยาลัยที่ได้รับการจัดอันดับขึ้นจำนวนมากถึง 1,227 แห่ง จากปีที่ผ่านมาที่มีเพียง 1,149  แห่ง ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยชั้นนำของโลกที่ครอง 3 อันดับแรก ในสาขาวิชานี้ เป็นของสหรัฐอเมริกาทั้ง 3 อันดับ คือ University of California, Berkeley, California Institute of Technology และ Princeton University ตามลำดับ

สำหรับมหาวิทยาลัยในประเทศไทย ที่ได้รับการจัดอันดับในสาขาวิชานี้ ในปี ค.ศ. 2022 มีทั้งสิ้น 14 มหาวิทยาลัย โดย มทส. อยู่ในกลุ่มอันดับที่ 800-1000 ของโลก อันดับที่ 3 ของมหาวิทยาลัยไทย และเป็นอันดับที่ 2 ของมหาวิทยาลัยด้านเทคโนโลยี ซึ่งผลการจัดอันดับเรียงตามคะแนนรวมถ่วงน้ำหนัก ได้ดังตารางที่ 1 และรูปที่ 1

ตารางที่ 1 ผลการจัดอันดับของมหาวิทยาลัยไทย โดย THE World University Rankings 2022 by subject: Physical Sciences

รูปที่ 1 คะแนนตัวชี้วัดหลักของมหาวิทยาลัยไทย ปี ค.ศ. 2022

 

สำหรับเกณฑ์ที่ใช้ในการจัดอันดับมหาวิทยาลัยชั้นนำดังกล่าว ประกอบด้วย 5 ตัวชี้วัดหลัก (13 ตัวชี้วัดย่อย) ให้น้ำหนักแต่ละตัวชี้วัด ดังนี้

  • การสอน (Teaching) มีน้ำหนัก 27.5%
  • การวิจัย (Research) มีน้ำหนัก 27.5%
  • การอ้างอิง (Citations) มีน้ำหนัก 35%
  • รายได้จากภาคอุตสาหกรรม (Industry Income) มีน้ำหนัก 2.5%
  • ความเป็นนานาชาติ (International Outlook) มีน้ำหนัก 7.5%

คะแนนตัวชี้วัดหลักของ มทส. ในปี 2022 แสดงได้ดังรูปที่ 2

รูปที่ 2 คะแนนตัวชี้วัดหลักของ มทส. ปี 2022

ผลการจัดอันดับในปีนี้ มทส. มีคะแนนภาพรวมสูงกว่าปี 2021 สำหรับคะแนนรายด้าน มทส. มีคะแนนดีขึ้นจากปี ค.ศ. 2021 รวม 3 ด้าน คือ Teaching, Research และ Industry Income สำหรับคะแนนที่ลดลงจากปี 2021 มี 2 ด้าน คือ Citations และ International Outlook และเมื่อเปรียบเทียบผลการจัดอันดับย้อนหลัง 5 ปี แสดงได้ดังรูปที่ 3

 

รูปที่ 3 คะแนนตัวชี้วัดหลักของ มทส. ปี 2018 - 2022

 

“ผลการจัดอันดับในครั้งนี้ ถือเป็นสิ่งที่น่ายินดีและน่าภาคภูมิใจอย่างยิ่ง สำหรับสาขา Physical Sciences ในการเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยชั้นนำของไทย และขอขอบคุณผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องที่ทำให้เกิดผลสัมฤทธิ์นี้” อธิการบดี มทส. กล่าวในที่สุด

 

 

รายละเอียดการจัดอันดับเพิ่มเติม: https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/2022/subject-ranking/physical-sciences#!/page/0/length/25/sort_by/rank/sort_order/asc/cols/stats

ส่วนแผนงาน/ส่วนประชาสัมพันธ์ มทส./28 กันยายน 2564


 

 


ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง