สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าฯ กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โปรดเกล้าฯ นักเรียนทุนพระราชทานชาวกัมพูชา ศึกษา ณ มทส. เข้าเฝ้าฯ สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ผ่านระบบออนไลน์

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าฯ กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โปรดเกล้าฯ นักเรียนทุนพระราชทานชาวกัมพูชา ศึกษา ณ  มทส. เข้าเฝ้าฯ สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ผ่านระบบออนไลน์
 
 
 
 
 
      เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๗.๓๐ นาฬิกา ณ วังสระปทุม  สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้คณะบุคคลเข้าเฝ้าฯ เพื่อกราบบังคมทูลถวายรายงานผล สรุปผลการดำเนินงานโครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักรกัมพูชา ตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า  กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ช่วงเวลาตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๖๓ – กันยายน ๒๕๖๔  โดยมี ฯพณฯ Ouk Sorphorn เอกอัครราชทูตราชอาณาจักรกัมพูชา ประจำประเทศไทย  พลเอก วิชิต ยาทิพย์  ประธานคณะกรรมการอำนวยการ โครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักรกัมพูชา ตามพระราชดำริฯ  กราบบังคมทูลสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ  และรายงานผลการดำเนินงานโครงการนักเรียนทุนพระราชทาน จากนั้น พลเอก อธิคม สุขสมสถาน กราบบังคมทูลเบิกคณะผู้บริหารสถาบันการศึกษา คณาจารย์ และนักเรียนทุนพระราชทาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทสานึกในพระมหากรุณาธิคุณผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์) จำนวน ๖ ชุด จาก ๔๙ สถาบัน ทั่วประเทศ  
 
 
 
 
     ในการนี้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี โดย รองศาสตราจารย์ ดร.อนันต์ ทองระอา อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  ได้นำคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และผู้แทนนักเรียนทุนพระราชทานจากราชอาณาจักรกัมพูชา จำนวน ๒๐ คน เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทสานึกในพระมหากรุณาธิคุณ ถ่ายทอดสัญญาณผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์) จากห้องประชุมโครงการจัดตั้งสถานพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการสำหรับนักศึกษา (SEDA) อาคารเครื่องมือฯ 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา
 
 
 
     ทั้งนี้  นักเรียนทุนพระราชทาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ โครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักรกัมพูชา ตามพระราชดำริฯ  ได้เข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จำนวนรวม ๓๑ คน ศึกษาในสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล สาขาวิศวกรรมปิโตรเคมีและพอลิเมอร์ สาขาผู้ประกอบการเกษตรเชิงนวัตกรรม และวิศวกรรมโยธา เป็นต้น
 
 

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง