สถานการณ์แพร่ระบาดของ COVID-19 ยังรุนแรง มทส. เลื่อนกำหนดวันพิธีพระราชทานปริญญาบัตร

สถานการณ์แพร่ระบาดของ COVID-19 ยังรุนแรง
มทส. เลื่อนกำหนดวันพิธีพระราชทานปริญญาบัตร
 
     เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ยังทวีความรุนแรงและมีการแพร่ระบาดเป็นวงกว้าง ด้วยความห่วงใยในความปลอดภัยของบัณฑิต ผู้ปกครอง บุคลากร ตลอดจนผู้เกี่ยวข้อง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ได้มีหนังสือถึงราชเลขานุการในพระองค์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี นำความกราบบังคมทูล ขอพระราชทานพระราชานุญาตเลื่อนการเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2563 วันพฤหัสบดีที่ 25 พฤศจิกายน 2564 ออกไปก่อน ในการนี้ ทรงพระราชทานพระราชานุญาตตามที่มหาวิทยาลัยขอพระราชทาน 
 
     มหาวิทยาลัยจึงขอแจ้งเลื่อนกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องออกไปก่อน เมื่อสถานการณ์การแพร่ระบาดคลี่คลายลง มหาวิทยาลัยจะได้แจ้งกำหนดการพิธีให้ทราบต่อไป
 
 

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง