มทส. ติดท็อป 10 มหาวิทยาลัยไทย จากการจัดอันดับ ม.ชั้นนำของโลก โดย THE World University Rankings 2022

มทส. ติดท็อป 10 มหาวิทยาลัยไทย จากการจัดอันดับ ม.ชั้นนำของโลก โดย THE World University Rankings 2022

     เมื่อวันที่ 2 กันยายน Times Higher Education (THE) ประเทศอังกฤษ ได้เผยผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยชั้นนำระดับโลก ประจำปี ค.ศ. 2022 (World University Rankings 2022) อย่างเป็นทางการ  โดยในปีนี้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) อยู่ในอันดับ 6 มหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศไทย  และติดกลุ่มอันดับ 1201+ มหาวิทยาลัยชั้นนำโลก

 

     รองศาสตราจารย์ ดร. อนันต์ ทองระอา รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) เผยว่า จากการประกาศผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยชั้นนำระดับโลก ประจำปี 2022 หรือ World University Rankings 2022 โดย Times Higher Education หรือ THE สถาบันจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกชื่อดังจากประเทศอังกฤษ ซึ่งจัดอันดับดังกล่าวเป็นปีที่ 18 ติดต่อกัน ล่าสุดได้ประกาศผลการจัดอันดับ เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2564 โดยมีมหาวิทยาลัยเข้าร่วมการจัดอันดับครั้งนี้มากกว่า 1,600 แห่ง จาก 99 ประเทศทั่วโลก ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยชั้นนำอันดับ 1 ของโลก ยังคงเป็นของ University of Oxford ประเทศอังกฤษ สำหรับมหาวิทยาลัยของไทยได้รับการจัดอันดับรวมทั้งหมด 17 แห่ง อยู่ในกลุ่ม 601-800 จำนวน 2 แห่ง กลุ่ม 801-1,000 จำนวน 2 แห่ง กลุ่ม 1,001-1,200 จำนวน 1 แห่ง และกลุ่ม 1,201+ จำนวน 12 แห่ง โดย 5 อันดับแรก ได้แก่ มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สำหรับมหาวิทยาลัยของไทยทั้ง 17 แห่ง มีอันดับตามคะแนนหลังจากการคูณค่าถ่วงน้ำหนัก ดังนี้

 

 

เกณฑ์ที่ใช้ในการจัดอันดับมหาวิทยาลัยชั้นนำดังกล่าว ประกอบด้วย 5 ตัวชี้วัด 13 ตัวชี้วัดย่อย พร้อมน้ำหนักในการคำนวณ ดังแสดงในรูปที่ 1 โดยเป็นเกณฑ์เดียวกันกับการจัดอันดับในปี 2020 ประกอบด้วย

  • การสอน (สภาพแวดล้อมในการเรียนรู้) มีน้ำหนัก 30%
  • การวิจัย (ปริมาณ รายได้ และชื่อเสียง) มีน้ำหนัก 30%
  • การอ้างอิง (อิทธิพลของการวิจัย) มีน้ำหนัก 30%
  • ความเป็นนานาชาติ (บุคลากร นักศึกษา การวิจัย) มีน้ำหนัก 7.5%
  • รายได้จากภาคอุตสาหกรรม (การถ่ายโอนความรู้) มีน้ำหนัก 2.5%

 

 

รูปที่ 1 ตัวชี้วัดของ THE World University Rankings 2022

(ที่มา https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/world-university-rankings-2022-methodology)

 สำหรับผลคะแนนตามตัวชี้วัดหลัก THE World University Rankings ปี 2022 ของ มทส. แสดงได้รูปที่ 2

รูปที่ 2 ผลคะแนนตัวชี้วัดหลัก THE World University Rankings ปี 2022 ของ มทส.

 

จากการเปรียบเทียบคะแนน ปี 2016-2022 พบว่า ในปี 2022 ภาพรวม มทส. มีคะแนนเพิ่มขึ้นจากปี 2021 ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากคะแนนการสอน การวิจัยและรายได้จากภาคอุตสาหกรรมที่เพิ่มขึ้น แต่คะแนนการอ้างอิงผลงานวิจัย และความเป็นนานาชาติที่ลดลงเล็กน้อย ดังแสดงในรูปที่ 3

 

รูปที่ 3 ผลคะแนนตัวชี้วัดหลัก THE World University Rankings 2017-2022 ของ มทส.

 

“ผลการจัดอันดับในครั้งนี้ ถือเป็นสิ่งที่น่ายินดีและน่าภาคภูมิใจอย่างยิ่ง ในการเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยชั้นนำของไทย” อธิการบดี มทส. กล่าว

 

ส่วนแผนงาน/ส่วนประชาสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

2 กันยายน 2564

 


ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง