มทส. เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมวิชาการ Engagement Thailand ครั้งที่ 7

 
มทส. เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมวิชาการ Engagement Thailand ครั้งที่ 7 มุ่งส่งเสริมบทบาทมหาวิทยาลัยในการทำงานเพื่อสังคม บูรณาการแนวคิดพันธกิจสัมพันธ์สู่การพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน
 
 
 
 
 
วันนี้ (2 กันยายน 2564) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพในการจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ Engagement Thailand ครั้งที่ 7 (The 7th Engagement Thailand Annual Conference) ในหัวข้อ สังคมผูกพันธ์ สร้างสรรค์นวัตกรรม (Innovation -Engaged Society) ร่วมกับ สมาคมพัธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคม สถาบันคลังสมองของชาติ National co-ordinating centre for public engagement และมหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์ ในระหว่างวันที่ 2-3 กันยายน 2564 ผ่านโปรแกรม ZOOM และ Facebook Live
 
 
 
ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก ศ. (พิเศษ) ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.) เป็นประธานในพิธีเปิด และปาฐกถาพิเศษ หัวข้อ “University Engagement ที่หมายถึงการนำผลงานรับใช้สังคมมากำหนดตำแหน่งทางวิชาการ” นอกจากนี้ยังได้รับเกียรติจาก ศ. ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน นายกสมาคมพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคม Engagement Thailand นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี บรรยายพิเศษในหัวข้อ “บทบาทของสมาคมพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคม” โดยมี รศ. ดร.อนันต์ ทองระอา รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี กล่าวต้อนรับ และ อ. ดร.มัลลิกา สังข์สนิท รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายพันธกิจสัมพันธ์ นวัตกรรม และความเป็นผู้ประกอบการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงาน 
 
 
 
 
รศ. ดร.อนันต์ รักษาการแทนอธิการบดี มทส. กล่าวว่า “มทส. มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับเกียรติในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมวิชาการและเชื่อมั่นว่าการประชุมในครั้งนี้จะเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และขับเคลื่อนด้านพันธกิจสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัยกับสังคมให้เกิดความเข้มแข็ง ภายใต้การมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายทั้งมหาวิทยาลัยในประเทศ และมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ อีกทั้งเป็นการส่งเสริมและพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ให้มีทักษะความรู้ในการทำวิจัยร่วมกันเพื่อพัฒนาโจทย์และวิธีการที่ครอบคลุมทั้งในเชิงวิชาการและประเด็นของสังคมให้มากขึ้น รวมถึงสร้าง Engaged Citizens ในมหาวิทยาลัย ที่ครอบคลุมทั้งนักศึกษา คณาจารย์ นักวิจัย และบุคลากรของมหาวิทยาลัย โดยการบูรณาการแนวคิดพันธกิจสัมพันธ์สู่การพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน”
 

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง