ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปี พ.ศ. 2564 มทส. อยู่ในอันดับหน่วยงานระดับ A

ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
มทส. อยู่ในอันดับหน่วยงานระดับ A

 

     รองศาสตราจารย์ ดร.กองพล อารีรักษ์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย มทส. ในฐานะประธานคณะทำงานโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2564 ที่ผ่านมา สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ประกาศผล การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สำหรับกลุ่มอุดมศึกษา โดย มทส. ได้รับผลการประเมินในภาพรวม 88.88 คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน ผ่านการประเมินอยู่ในระดับ A หมายถึง หน่วยงานสามารถดำเนินการได้ค่อนข้างครบถ้วน และมีแนวปฏิบัติที่ดีในการดำเนินการตามตัวชี้วัดและหลักเกณฑ์การประเมิน ITA ทั้งนี้ มทส. ได้คะแนนจำแนกตามตัวชี้วัด ได้แก่ การเปิดเผยข้อมูล 100 คะแนน การป้องกันการทุจริต 100 คะแนน การปฏิบัติหน้าที่ 90.63 คะแนน การใช้อำนาจ 86.72 คะแนน การแก้ไขปัญหาการทุจริต 84.12 คะแนน การใช้ทรัพย์สินของราชการ 83.12 คะแนน การใช้งบประมาณ 82.61 คะแนน คุณภาพการดำเนินงาน 80.12 คะแนน ประสิทธิภาพการสื่อสาร 77.85 คะแนน และการปรับปรุงการทำงาน 74.48 คะแนน ซึ่งผลประเมินในปีงบประมาณ 2564 สูงขึ้นร้อยละ 23.89 เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา โดยเฉพาะในส่วนแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) ซึ่งมี 43 ข้อมูลสำหรับการประเมิน ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 นี้ มทส. ได้คะแนนเต็ม 100 คะแนนทั้ง 43 ข้อมูล จึงส่งผลให้ตัวชี้วัดด้านการเปิดเผยข้อมูลและการป้องกันการทุจริต ได้คะแนนเต็ม 100 คะแนน ทั้ง 2 ตัวชี้วัด

 

     “มหาวิทยาลัยตระหนักและให้ความสำคัญในเรื่องนี้เป็นอย่างยิ่ง โดยที่ผ่านมาได้จัดตั้งคณะทำงานโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย และมีแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของมหาวิทยาลัย ซึ่งใช้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ หรือ ITA เป็นเครื่องมือสำคัญในการป้องกันการทุจริตเชิงรุกและยกระดับธรรมาภิบาลขององค์กร ให้เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล โปร่งใส และตรวจสอบได้ ที่ผ่านมาได้จัดกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตในมหาวิทยาลัย มีการประกาศเจตจำนงสุจริตส่งเสริมความโปร่งใสในการบริหาร การอบรมสร้างความรู้ความเข้าใจในการป้องกันการทุจริตแก่บุคลากร การจัดทำแผนและมาตรการต่างๆ ทั้งระดับมหาวิทยาลัยลงสู่ระดับหน่วยงาน เพื่อป้องกันการทุจริตและเพื่อความโปร่งใสในการดำเนินงาน รวมถึงการร่วมรับฟังข้อคิดเห็นการประเมิน ITA  จากสำนักงาน ป.ป.ช. เพื่อเป็นแนวทางปรับปรุงการดำเนินงานภายใต้หลักธรรมาภิบาลและวัฒนธรรมคุณภาพ

 

 

     คะแนนการประเมินในปีนี้ถือว่าได้มากกว่าปีที่ผ่านมาค่อนข้างมาก ทั้งนี้ต้องขอขอบพระคุณ อดีตอธิการบดี รศ. ดร.วีระพงษ์ แพสุวรรณ  ที่ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้เป็นอย่างยิ่งจนทำให้ มทส. ได้เกรด A ในปีนี้ และขอขอบพระคุณรักษาการแทนอธิการบดี รศ. ดร.อนันต์ ทองระอา ที่ให้ความสำคัญในเรื่องนี้อย่างมากเช่นกันตั้งแต่เข้ารับตำแหน่ง โดยได้ให้นโยบายในเรื่องนี้อย่างจริงจังและให้พัฒนาต่อไปอย่างต่อเนื่อง ขอขอบคุณคณะทำงาน ITA มทส. และหน่วยงานต่างๆ ที่เหน็ดเหนื่อยกันอย่างมากในปีที่ผ่านมา ทำให้งานที่ท้าทายมากประสบความสำเร็จ จากเกรด C ขึ้นมาเป็นเกรด A ได้ภายในระยะเวลา 1 ปี และหลังจากนี้ประชาคมชาว มทส. ยังคงต้องทำงานหนักในเรื่องนี้ต่อไป เพื่อรักษาระดับคะแนนและมาตรฐานในการดำเนินงาน เป็นประเด็นที่ท้าทายที่ยังคงต้องมุ่งมั่นต่อไป”

 

     รองศาสตราจารย์ ดร.อนันต์ ทองระอา รักษาการแทนอธิการบดี มทส. กล่าวว่า “ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ มทส. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 แสดงให้เห็นถึงการดำเนินการตามนโยบายและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง จนได้รับผลการประเมิน 88.88 คะแนน สูงขึ้นร้อยละ 23.89 เมื่อเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ที่ได้ผลประเมิน 71.74 คะแนน สามารถเลื่อนจากระดับ C ขึ้นมาอยู่ในระดับ A ภายในระยะเวลา 1 ปี โดยมีคะแนนเต็ม 100 คะแนน จากตัวชี้วัดด้านการเปิดเผยข้อมูลและการป้องกันการทุจริต (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT) ขอขอบคุณประชาคม มทส. ที่ร่วมกันประเมินและสะท้อนความเชื่อมั่นที่มีต่อมหาวิทยาลัยในปีนี้  อย่างไรก็ตาม ยังมีบางส่วนที่ต้องปรับปรุงการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อยกระดับการดำเนินงานตามหลักคุณธรรมและความโปร่งใสให้มีสัมฤทธิผล รวมถึงสามารถสร้างความเชื่อมั่นศรัทธา สร้างความไว้วางใจแก่สาธารณชนให้มากยิ่งขึ้นต่อไป”

 

 

 

 


ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง