ผลงานระดับประเทศ ด้านการส่งเสริมคุณภาพการจัดการเรียนการสอน รางวัลมหาวิทยาลัยที่มีนโยบายส่งเสริมอาจารย์ต้นแบบ ด้านการสอน พ.ศ. 2564

ผลงานระดับประเทศ ด้านการส่งเสริมคุณภาพการจัดการเรียนการสอน  "รางวัลมหาวิทยาลัยที่มีนโยบายส่งเสริมอาจารย์ต้นแบบ ด้านการสอน พ.ศ. 2564"
 
 
      (วันพฤหัสบดีที่ 1เมษายน พ.ศ. 2564)  รองศาสตราจารย์ เรืออากาศเอก ดร.กนต์ธร  ชำนิประศาสน์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาความเป็นสากล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประพัฒน์ เป็นตามวา หัวหน้าสถานพัฒนาคณาจารย์ ผุ้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วันทนา ถิ่นกาญจน์ ผู้แทนมหาวิทยาลัยในการเข้ารับรางวัลระดับสถาบัน และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทกานต์ กาญจนเวทางค์ ผู้ได้รับคัดเลือกเป็น "อาจารย์ต้นแบบ ด้านการสอน พ.ศ.2564" จาก กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) ร่วมกับ สมาคมเครือข่ายการพัฒนาวิชาชีพอาจารย์และองค์กรระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย (ควอท) เข้าพบ รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพงษ์  แพสุวรรณ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ณ ห้องรับรอง อาคารบริหาร เพื่อเยี่ยมคารวะและส่งมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ ในการเป็น "มหาวิทยาลัยที่มีนโยบายส่งเสริมอาจารย์ต้นแบบ ด้านการสอน ประจำปี 2564" 
         
 
 
     ทั้งนี้ รางวัล "อาจารย์ต้นแบบ ด้านการสอน" นี้ ถือเป็นรางวัลอันทรงเกียรติจากการคัดเลือกขององค์กรระดับประเทศ  ซึ่งประกาศผลการคัดเลือก เมื่อวันที่ 12 มีนาคม พ.ศ.2564 และเข้ารับรางวัลระดับบุคคล และระดับสถาบัน ในวันที่ 25 มีนาคม พ.ศ.2564 ณ ห้องคอนเวนชั่น โรงแรมแอมบาสเดอร์ กรุงเทพมหานคร   รางวัลดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงศักยภาพด้านการจัดการเรียนการสอนระดับอุดมศึกษา และส่งเสริมประสิทธิภาพการสอนแก่คณาจารย์ของมหาวิทยาลัย ที่สอดคล้องตาม "แนวทางการส่งเสริมคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา"ของ สป.อว. อันเป็นมาตรฐานทั้งในระดับประเทศและระดับสากล การส่งเสริมให้เกิดผลด้านคุณภาพการจัดการเรียนการสอนอันเป็นที่ประจักษ์นี้  สืบเนื่องจากการนำเอากรอบมาตรฐานวิชาชีพด้านการสอนของสหราชอาณาจักร (UK Professional Standards Framework) เป็นกรอบการกำหนดคุณลักษณะของการเป็นผู้สอนที่มีประสิทธิภาพ และดำเนินการสนับสนุนและพัฒนาอย่างต่อเนื่องภายใต้ยุทธศาสตร์ SUT RE-PROFILE กลยุทธ์ การพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการที่เป็นเลิศ (Excellence Academics Staff) ซึ่งฝ่ายวิชาการและพัฒนาความเป็นสากล โดยสถานพัฒนาคณาจารย์ เล็งเห็นถึงความสำคัญและมุ่งส่งเสริมให้เกิดเป็นกระบวนการสร้างสรรค์และพัฒนาอย่างยั่งยืน เป็นรูปธรรม อันจะนำไปสู่การสร้างคณาจารย์ และบุคลากรที่เป็นบุคคลต้นแบบด้านการจัดการเรียนการสอนต่อไป 

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง