มทส. รับรางวัล สถาบัน และ อาจารย์ ต้นแบบด้านการสอน ประจำปี 2564 เป็นปีที่สอง จากสมาคมเครือข่ายการพัฒนาวิชาชีพอาจารย์และองค์กร ระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย (ควอท.)

มทส. รับรางวัล “สถาบัน” และ “อาจารย์” ต้นแบบด้านการสอน ประจำปี 2564 เป็นปีที่สอง จากสมาคมเครือข่ายการพัฒนาวิชาชีพอาจารย์และองค์กร ระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย (ควอท.)
 
อาจารย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) รับรางวัลเกียรติคุณ “อาจารย์ต้นแบบด้านการสอน ประจำปี 2564” และ มทส. รับรางวัลประกาศเกียรติคุณ “สถาบันที่ส่งเสริมอาจารย์ต้นแบบด้านการสอน ประจำปี 2564” เป็นปีที่สองติดต่อกัน จากสมาคมเครือข่ายการพัฒนาวิชาชีพอาจารย์และองค์กร ระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย (ควอท.) ร่วมกับ สำนักงานปลัดกระทรวง อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2564 ณ ห้องคอนเวนชั่น โรงแรมแอมบาสเดอร์ กรุงเทพมหานคร
 
 
 
 
 
ในโอกาสนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทกานต์ กาญจนเวทางค์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาการพยาบาลครอบครัวและการผดุงครรถ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) เข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณ “อาจารย์ต้นแบบด้านการสอน ประจำปี 2564” และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วันทนา ถิ่นกาญจน์ คณบดีสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัย เข้ารับรางวัลประกาศเกียรติคุณ “สถาบันที่ส่งเสริมอาจารย์ต้นแบบด้านการสอน ประจำปี 2564” จาก ศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย ปทุมนากุล รองปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัต กรรม (อว.) ประธานในพิธี ซึ่งในปีนี้ได้ผ่านการคัดเลือกเข้ารับรางวัล 7 สถาบัน จากสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ
 
 
 
 
 
ทั้งนี้ คณะกรรมการฯ ได้คัดเลือกคณาจารย์ผู้มีประสบการณ์การด้านการสอนระดับอุดมศึกษาเกิน 10 ปี เพื่อเป็นการยกย่อง สร้างขวัญ และกำลังใจแด่อาจารย์ต้นแบบที่มีความคิดสร้างสรรค์ และพัฒนาการสอนให้ทันสมัยเพื่อพัฒนานักศึกษาให้เกิดการเรียนรู้อย่างแท้จริงและยั่งยืน รวมทั้งยกย่องให้เกียรติสถาบันอุดมศึกษาที่มีนโยบายมุ่งส่งเสริมอาจารย์ด้านการสอนที่ดี มีจรรยาบรรณวิชาชีพ มีความสามารถในการสร้าง และรักษาคุณภาพในระดับอุดมศึกษา
 
 
 

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง