มทส. ติดอันดับ 8 ม.ไทยในอันดับ ม.ชั้นนำประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่

มทส. ติดอันดับ 8 ม.ไทยในอันดับ ม.ชั้นนำประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่

 

 

     รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพงษ์ แพสุวรรณ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.)  เปิดเผยว่า Times Higher Education (THE) ประเทศอังกฤษ ได้ประกาศผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยชั้นนำสำหรับประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่ ประจำปี ค.ศ. 2021 (Times Higher Education (THE) Emerging Economies University Rankings 2021) อย่างเป็นทางการ  โดยในปีนี้ มทส. ได้รับการจัดอยู่ในอันดับ 351-400 ของโลก และเป็นอันดับ 8 มหาวิทยาลัยชั้นนำของไทย ทั้งนี้ มีสถาบันอุดมศึกษาเข้าร่วมในการจัดอันดับจำนวน 606  แห่ง จาก 48 ประเทศในกลุ่มประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่ โดยเพิ่มขึ้นจากปี 2020 จำนวน 73 แห่ง และประเทศเพิ่มขึ้น 1 ประเทศ (ปี 2020 มี 533 แห่ง จาก 47 ประเทศ) ซึ่งกลุ่มประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ดังนี้

Advanced emerging: ประกอบด้วย ประเทศ Brazil, Czech Republic, Greece, Hungary, Malaysia, Mexico, South Africa, Taiwan, Thailand, Turkey

Secondary emerging: ประกอบด้วยประเทศ Chile, China, Colombia, Egypt, India, Indonesia, Kuwait, Pakistan, Philippines, Qatar, Romania, Russian Federation, Saudi Arabia, United Arab Emirates

Frontier: ประกอบด้วยประเทศ Bahrain, Bangladesh, Botswana, Bulgaria, Côte d’Ivoire, Croatia, Cyprus, Estonia, Ghana, Iceland, Jordan, Kazakhstan, Kenya, Latvia, Lithuania, Macedonia, Malta, Mauritius, Morocco, Nigeria, Oman, Palestine, Peru, Serbia, Slovakia, Slovenia, Sri Lanka, Tanzania, Tunisia, Vietnam

 

 

สำหรับเกณฑ์ที่ใช้ในการจัดอันดับมหาวิทยาลัยชั้นนำดังกล่าว ประกอบด้วย 5 ตัวชี้วัด รวม 13 ตัวชี้วัดย่อย ซึ่งแตกต่างจากเกณฑ์การจัดอันดับของ THE World University Rankings โดยด้าน Citations ค่าน้ำหนักลดจาก 30% เหลือ 20% ด้านInternational Outlook ค่าน้ำหนักเพิ่มจาก 7.5% เป็น 10% และด้าน Industry Income ค่าน้ำหนักเพิ่มจาก 2.5% เป็น 10%

รูปที่ 1 ตัวชี้วัดของ THE Emerging Economies University Rankings 2021
(ที่มา: https://www.timeshighereducation.com/emerging-economies-university-rankings-2021-methodology)

 

สำหรับผลการดำเนินงานของ มทส.  ในภาพรวม มทส. มีคะแนนดีขึ้นเมื่อเทียบกับปีทีแล้วในด้านการวิจัย (Research) และด้านรายได้จากภาคอุตสาหกรรม (Industry Income) ซึ่งเป็นผลลัพธ์ที่สำคัญจากการดำเนินการส่งเสริมและสนับสนุนการปรับแปลง ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี การนำทรัพย์สินทางปัญญาไปใช้ประโยชน์ในชิงพาณิชย์อย่างต่อเนื่องของมหาวิทยาลัย


รูปที่ 2 คะแนนรวมและคะแนน 5 ด้าน ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ในช่วงปี 2016-2021

 

สำหรับมหาวิทยาลัยในประเทศไทย ที่ได้รับการจัดอันดับในสาขาวิชานี้ ในปี ค.ศ. 2021 มีทั้งสิ้น 17 แห่ง โดยมหาวิทยาลัยมหิดล อันดับที่ 80 ของกลุ่มมหาวิทยาลัยชั้นนำสำหรับประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่ และอยู่ในอันดับ 1 ของมหาวิทยาลัยไทย ส่วน มทส. อยู่ในกลุ่มลำดับ 351-400 ของโลก และอยู่อันดับที่ 8 ของมหาวิทยาลัยไทย ซึ่งผลการจัดอันดับเรียงตามคะแนนรวมถ่วงน้ำหนัก ได้ดังรูปที่ 3


รูปที่ 3 ผลคะแนนตัวชี้วัดหลักของมหาวิทยาลัยไทย ปี ค.ศ. 2021

 

จากผลการจัดอันดับในครั้งนี้ เป็นการเน้นย้ำถึงศักยภาพความเข้มแข็งทางด้านวิชาการและพัฒนาการที่มีการเติบโตอย่างต่อเนื่องของมหาวิทยาลัย อีกทั้งยังแสดงถึงความสำเร็จในการเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยชั้นนำของไทยและของกลุ่มประเทศเศรษฐกิจใหม่ในโลกที่กำลังพัฒนา ซึ่งจากผผลการจัดอันดับที่เกิดขึ้น มทส. จะได้ใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงการดำเนินงานในเรื่องที่เกี่ยวข้องให้ดียิ่งขึ้นในอนาคต” อธิการบดี มทส. กล่าวในที่สุด 

 

ที่มา: https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/2021/emerging-economies-university-rankings#!/page/0/length/25/sort_by/rank/sort_order/asc/cols/stats

 

ส่วนแผนงาน/ส่วนประชาสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

23 มีนาคม 2564

 


ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง