อธิบดีกรมวิชาการเกษตร ยกทีมเยี่ยมชมแปลงกัญชา มทส. ศึกษาต่อยอดเพื่อวางแนวทางส่งเสริมเกษตรกร ผวจ.นม. ชี้ เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านกัญชาครบวงจรของประเทศ

อธิบดีกรมวิชาการเกษตร ยกทีมเยี่ยมชมแปลงกัญชา มทส.

ศึกษาต่อยอดเพื่อวางแนวทางส่งเสริมเกษตรกร

ผวจ.นม. ชี้ เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านกัญชาครบวงจรของประเทศ

 

 

          นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา รองศาสตราจารย์ ดร.อนันต์ ทองระอา รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรม และพัฒนาเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) พร้อมด้วย ศาสตราจารย์ ดร.หนึ่ง เตียอำรุง คณบดีสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร  และ ศาสตราจารย์ (เกียรติคุณ) ดร.นันทกร บุญเกิด นักวิจัยผู้เชี่ยวชาญโครงการวิจัยและพัฒนากัญชาคุณภาพเพื่อใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ มทส. ร่วมให้การต้อนรับ   นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นำคณะเดินทางเข้ารับฟังการบรรยายสรุปโครงการวิจัยและพัฒนากัญชาเพื่อใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ มทส. พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านการศึกษา ขยายพันธุ์กัญชาพื้นเมืองของไทย จากนั้น เข้าเยี่ยมชมแปลงกัญชาตามโครงการวิจัยและพัฒนาผลิตกัญชาคุณภาพเพื่อใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ ณ สวนเกษตรเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษาบรมราชกุมารี มทส. เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564

 

 

    

          นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา กล่าวว่า “ปัจจุบันประชาชนมีความตื่นตัว ให้ความสนใจมาก สอบถามเข้าเป็นจำนวนมาก ถึงการยื่นใบอนุญาตผ่านจังหวัดไปยังตามกระบวนการ อ.ย. จากการเข้าเยี่ยมชมในวันนี้ได้เห็นระบบบการบริหารจัดการปลูกแปลงกัญชาของ มทส. ไม่ว่าจะเป็นการดูแลเพาะปลูก สายพันธุ์ การให้น้ำ และบำรุงรักษาโดยใช้เทคโนโลยีอย่างครบวงจร รวมถึงการนำไปใช้ประโยชสน์ ถือเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านกัญชาที่สำคัญของจังหวัดนครราชสีมาและประเทศไทย ที่เกษตรกรสามารถนำไปใช้ดำเนินการได้อย่างแท้จริง  ฝากถึงวิสาหกิจชุมชนที่มีความสนใจปลูกกัญชาและกัญชง ต้องมีองค์ความรู้ ทั้งการศึกษาข้อกฎหมายซึ่งมีระเบียบวางไว้อย่างรัดกุม รอบคอบเป็นขั้นตอน มีข้อปฏิบัติเป็นจำนวนมากต้องมีการศึกษาเรียนรู้ เพราะต้องมีการตรวจสอบอย่างละเอียดทุกขั้นตอน และการมีองค์ความรู้ถึงวิธีการปลูก ที่ถูกต้องตามมาตรฐาน เพื่อให้ได้กัญชาที่มีคุณภาพ มีความปลอดภัยสูงในการเป็นวัตถุดิบด้านอาหารและยา แต่เชื่อว่าไม่เกินความสามารถของพี่น้องเกษตรกรชาวจังหวัดนครราชสีมา และเกษตรกรชาวไทย ซึ่งสามารถเข้ามาหาความรู้ที่ มทส. เป็นแหล่งศึกษาความรู้ได้เป็นอย่างดี

 

  

      นายพิเชษฐ์ วิริยะหาหะ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า “แนวทางการส่งเสริมการปลูกกัญชา กัญชง ตามแนวทางของกรมวิชาการเกษตร ขณะนี้ได้เริ่มศึกษาวิจัยร่วมกับสถาบันการศึกษาและวิสาหกิจชุมชนหลายแห่ง เพื่อหาแนวทางที่ดีและเหมาะสมสำหรับเกษตรกรในการปลูกกัญชา กัญชง การดูแลเรื่องเมล็ดพันธุ์ที่ การคัดเลือกสายพันธุ์ที่เหมาะสม การควบคุมและการกระจายพันธุ์ รวมถึงการรับรองขึ้นทะเบียนสายพันธุ์ด้วย ภายใต้แนวทาง ทำอย่างไรจะถึงมือเกษตรกรและสามารถนำไปใช้ได้จริง สำหรับการนำคณะเข้าศึกษาดูงานในครั้งนี้ เพื่อเข้าแลกเปลี่ยนความรู้ด้านกระบวนการผลิตที่เป็นไปตามมาตรฐาน ด้านการคัดเลือกสายพันธุ์พื้นบ้านของไทย และการคัดสายพันธุ์ที่เหมาะสมสำหรับปลูกพื้นที่ เพื่อให้ได้กัญชาคุณภาพให้สารออกฤทธิ์สำคัญที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้งาน ทั้งนี้ทราบว่า มทส. ได้มีกระบวนการผลิตสำเร็จแล้วหนึ่งรุ่น มีผลผลิตเป็นที่ยอมรับทั้งด้านคุณภาพ กระบวนการปลูกที่ได้มาตรฐาน และมีสารออกฤทธิ์สูง มีการนำไปใช้ประโยชน์ทางการแพทย์แล้ว การเข้าเยี่ยมชมโครงการในครั้งนี้จึงเป็นประโยชน์ต่อการวางนโยบายและแนวทางการส่งเสริมกัญชา กัญชง ของกรมวิชาการเกษตร เพื่อจะส่งต่อถึงมือเกษตรกรชาวไทยที่สนใจ ซึ่งถือว่าจะเป็นพืชเศรษฐกิจสำคัญของวิสาหกิจชุมชน สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นต่อไป

 

    

 

 

ส่วนประชาสัมพันธ์ มทส.

3 กุมภาพันธ์ 2564

 


ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง