มทส. จัดพิธีเปิด อุทยานเควสตาโคราช ประตูสู่อุทยานธรณีโลก ร่วมพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวเชื่อม ชุมชน สร้างแหล่งเรียนรู้ อบรมศึกษา และยกระดับอุทยานธรณีโคราชสู่อุทยานธรณีโลกยูเนสโก

มทส. จัดพิธีเปิด “อุทยานเควสตาโคราช” ประตูสู่อุทยานธรณีโลก ณ ศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ต.คลองไผ่ อ.สีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา ร่วมพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวเชื่อม ชุมชน สร้างแหล่งเรียนรู้ อบรมศึกษา และยกระดับอุทยานธรณีโคราชสู่อุทยานธรณีโลกยูเนสโก
 
 
 
นายจรัสชัย โชคเรืองสกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ให้เกียรติเป็นประธานเปิด“อุทยานเควสตาโคราช” พร้อมประตูสู่อุทยานธรณีโลก ณ ศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (ศูนย์ อพ.สธ.คลองไผ่) โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.อนันต์ ทองระอา รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรม และพัฒนาเทคโนโลยี และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สันติ วัฒฐานะ ผู้อำนวยการศูนย์ อพ.สธ. มทส. พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ร่วมให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2563
 
 
รองศาสตราจารย์ ดร.อนันต์ ทองระอา รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรม และพัฒนาเทคโนโลยี มทส. เปิดเผยว่า “ศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี หรือ ศูนย์ อพ.สธ.คลองไผ่ ตั้งอยู่ในบริเวณพื้นที่ลักษณะภูมิประเทศเควสตา (Cuesta) หรือเขารูปอีโต้ มหาวิทยาลัยได้รับการสนับสนุนงบประมาณประจำปี 2563 จากจังหวัดนครราชสีมา เพื่อดำเนินโครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โครงการ “บริหารจัดการอุทยานธรณีโคราชสู่อุทยานธรณีโลกยูเนสโก” ศูนย์ อพ.สธ. จึงได้จัดตั้งพื้นที่ “อุทยานเควสตาโคราช” เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการยกระดับอุทยานธรณีโคราชสู่อุทยานธรณีโลก พร้อมได้รับการสนับสนุนจากหน่วยบริหารและจัดการด้านเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ จัดการศึกษาอบรม เพื่อเป็นศูนย์กลางการพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชนท้องถิ่นโดยเฉพาะในพื้นที่ในอำเภอสีคิ้ว ซึ่งเป็นอีกหนึ่งเส้นทางท่องเที่ยวจังหวัดนครราชสีมา และเพื่อยกระดับอุทยานธรณีโคราชสู่อุทยานธรณีโลกยูเนสโกต่อไป
 
 

 
การเปิด “อุทยานเควสตาโคราช” ในครั้งนี้ ถือเป็นจุดเริ่มต้น และเป็นส่วนสำคัญที่จะผลักดัน ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการอบรมด้านธรณีวิทยา – อุทยานธรณี – ค่ายเพื่อการศึกษาวิทยาศาสตร์ งานพัฒนาเครือข่ายแหล่งท่องเที่ยวเชื่อมโยงชุมชนของจังหวัดนครราชสีมา ให้เป็นที่รู้จักแพร่หลาย โดยอุทยานได้จัดเตรียมกิจกรรมต่าง ๆ อาทิ นิทรรศการทางธรณีวิทยา กิจกรรมค่ายนักธรณีรุ่นเยาว์ กิจกรรม “มัดย้อมสีธรรมชาติ”กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ “ผลิตชาใบหม่อน” และ “ออกขวด” ตลาดชุมชน นิทรรศการผลิตภัณฑ์ชุมชน ประกวดแข่งขันการผัดหมี่โคราช ประกวดแข่งขันการตำส้มตำลีลา และค่ายนักอนุรักษ์รุ่นเยาว์ เป็นต้น ซึ่งเป็นไปตามนโยบายบริหารมหาวิทยาลัยภายใต้ SUT Re profile ด้านการสร้างความผูกพันกับวัฒนธรรมของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (North-Eastern Culture Engagement) โดยใช้ความรู้ความชำนาญของมหาวิทยาลัย ทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อการบริหารจัดการภูมิปัญญาท้องถิ่น (Local Knowledge Management using STI) บนฐานทรัพยากรท้องถิ่นที่เป็นรากฐาน ทั้งด้านกายภาพ ชีวภาพ วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนและท้องถิ่นอย่างยั่งยืน”
 
 
 
 
 
“อุทยานเควสตาโคราช” ศูนย์ อพ.สธ.คลองไผ่ เปิดให้เข้าเยี่ยมชมในวลาทำการ ทุกวันจันทร์ – ศุกร์
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 044 0323129

 


ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง