มทส. เจ้าภาพจัดการแข่งขันฟิสิกส์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 19 ร่วมยกระดับมาตรฐานวิชาฟิสิกส์ เสริมศักยภาพนักเรียนไทยเทียบเท่าสากล

 
 
     วันที่ 11 ธันวาคม 2563 รองศาสตราจารย์ ดร.พินิติ  รตะนานุกูล  เลขาธิการมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษา ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (สอวน.) เป็นประธานในพิธีเปิด “การแข่งขันฟิสิกส์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 19 The Nineteenth Thailand Physics Olympiad (19th  TPhO)” ระหว่างวันที่ 11 – 15 ธันวาคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา โดยมี รองศาสตราจารย์ เรืออากาศเอก ดร.กนต์ธร ชำนิประศาสน์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาความเป็นสากล  รองศาสตราจารย์ ดร.วรวัฒน์ มีวาสนา คณบดีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มทส. พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร  ร่วมให้การต้อนรับในฐานะมหาวิทยาลัยเจ้าภาพจัดงาน เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2563 ณ สุรสัมมนาคาร มทส. 
 
.
.
 
     รองศาสตราจารย์ ดร.วรวัฒน์ มีวาสนา คณบดีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มทส. เปิดเผยว่า “มูลนิธิ สอวน. โดยมี สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ทรงเป็นองค์ประธาน ได้กำหนดจัดการแข่งขันฟิสิกส์โอลิมปิกระดับชาติขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับมาตรฐานการศึกษาวิชาฟิสิกส์ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายให้มีความใกล้เคียงกัน และทัดเทียมนานาประเทศ  ส่งเสริมนักเรียนพัฒนาศักยภาพของตนเองให้สูงขึ้น อีกทั้งเป็นการเปิดโอกาสให้คณาจารย์จาก ศูนย์ สอวน. ต่าง ๆ ได้ร่วมกันวางแผนและพัฒนาหลักสูตรการอบรม ตลอดจนพัฒนาอุปกรณ์ปฏิบัติการ อุปกรณ์การเรียนการสอนให้ได้มาตรฐานระดับสากล และเพื่อเป็นการสร้างเครือข่ายของนักเรียนและคณาจารย์จากศูนย์ สอวน. 14 ศูนย์ ทั่วประเทศ โดยศูนย์ สอวน. แต่ละแห่งหมุนเวียนกันเป็นเจ้าภาพ สำหรับปี พ.ศ. 2563 ศูนย์ สอวน. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี รับเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันฟิสิกส์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 19 (The Nineteenth Thailand Physics Olympiad -19 th TPhO) ในระหว่างวันที่ 11 – 15 ธันวาคม 2563 โดยสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มทส. ผู้เข้าร่วมประกอบด้วย อาจารย์ ผู้แทนศูนย์ ครู สังเกตการณ์ นักเรียน รวมจำนวน 154 คน จากศูนย์ สอวน. 14 ศูนย์ทั่วประเทศ คือ ม.เชียงใหม่ ม.นเรศวร ม.ขอนแก่น ม.อุบลราชธานี ม.เทคโนโลยีสุรนารี ม.วลัยลักษณ์ ม.สงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ม.สงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ม.บูรพา ม.ศิลปากร ม.เกษตรศาสตร์ ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ โรงเรียนเตรียมทหาร โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา และนักเรียนจาก สสวท.
.
.
 
 
รูปแบบการจัดการแข่งขัน แบ่งออกเป็นการสอบภาคทฤษฎี 4 ชั่วโมง และการสอบภาคปฏิบัติ 4 ชั่วโมง ตรวจข้อสอบและประเมินผลดำเนินการโดยคณะกรรมการฝ่ายวิชาการ  การประกาศผลรางวัลจะมีขึ้นในวันที่ 15 ธันวาคม 2563 ซึ่งจะเป็นพิธีปิดการแข่งขัน ประกอบด้วยรางวัลเหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง และรางวัลเกียรติคุณประกาศ  โดยใช้เกณฑ์มาตรฐานที่ตกลงร่วมกันระหว่างคณะกรรมการฝ่ายวิชาการและอาจารย์ ผู้แทนศูนย์ นอกจากนี้ ยังมีรางวัลพิเศษต่าง ๆ ได้แก่ รางวัลคะแนนรวมสูงสุด รางวัลคะแนนภาคทฤษฎีสูงสุด รางวัลคะแนนภาคปฏิบัติการสูงสุด รางวัลคะแนนรวมสูงสุด 4 ภูมิภาค และรางวัลคะแนนพิเศษ โดยได้รับการสนับสนุนจาก ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) และมูลนิธิวิทยาศาสตร์ ดร.ปรีชา-ประไพ อมาตยกุล สำหรับนักเรียนที่สามารถทำคะแนนได้ตามเกณฑ์จะได้รับคัดเลือกเข้ารับการอบรมครั้งที่ 1 โครงการจัดส่งผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันฟิสิกส์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ซึ่งดำเนินการโดย สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ต่อไป”
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพกิจกรรม
https://www.facebook.com/sutnews/posts/3848835115129186
 
.
ส่วนประชาสัมพันธ์ มทส.
11 ธันวาคม 2563
ติดตามการแข่งขันได้ที่ 

ติดตามการแข่งขันได้ที่ 


ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง