มทส. เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เรื่อง การสนับสนุนให้สถาบันอุดมศึกษาของไทยเข้าสู่การประเมินคุณภาพผ่านระบบ QS Stars Rating โดย QS Quacquarelli Symonds Ltd.

มทส. เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เรื่อง การสนับสนุนให้สถาบันอุดมศึกษาของไทยเข้าสู่การประเมินคุณภาพผ่านระบบ QS Stars Rating โดย QS Quacquarelli Symonds Ltd.

ศุกร์ที่ 7 สิงหาคม 2563: รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์ แผน และงบประมาณ (รองศาสตราจารย์ ดร.บุญชัย  วิจิตรเสถียร) เป็นผู้แทนของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เข้าร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เรื่อง การสนับสนุนให้สถาบันอุดมศึกษาของไทยเข้าสู่การประเมินคุณภาพผ่านระบบ QS Stars Rating โดย QS Quacquarelli Symonds Ltd. โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย ปทุมนากุล รองปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นประธานในพิธี ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์วิจิตร ศรีสอ้าน อาคารอุดมศึกษา 1 สป.อว.

 

การลงนามดังกล่าวเป็นความร่วมมือระหว่าง สป.อว. และสถาบันอุดมศึกษาที่แจ้งความประสงค์ที่จะเข้าสู่ระบบการประเมินคุณภาพ ผ่านระบบ QS Stars Rating จำนวน 14 แห่ง

โดย สป.อว. จะกำหนดแนวทางการดำเนินการสนับสนุนสถาบันอุดมศึกษาให้มีคุณภาพและมาตรฐานสากลผ่านระบบการประเมินคุณภาพโดยสถาบันจัดอันดับชั้นนำของโลก (QS Stars Rating) อาทิเช่น ด้านการวิจัย ด้านการเรียนการสอน ด้านการมีงานทำของบัณฑิต ด้านความเป็นนานาชาติ ด้านสิ่งอำนวยความสะดวกและนวัตกรรม และด้านความรับผิดชอบทางสังคม เป็นต้น

 


ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง