มทส. เริ่มเก็บเกี่ยวผลผลิตใบกัญชา รุ่นแรก พร้อมส่งต่อวัตถุดิบกัญชาคุณภาพ เพื่อใช้ประโยชน์ทางการแพทย์

มทส. เริ่มเก็บเกี่ยวผลผลิตใบกัญชา รุ่นแรก
พร้อมส่งต่อวัตถุดิบกัญชาคุณภาพ เพื่อใช้ประโยชน์ทางการแพทย์

 

     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) เริ่มเก็บเกี่ยวผลผลิตใบกัญชาสายพันธุ์ฝอยทองภูผายล รุ่นแรก ตาม “โครงการผลิตกัญชาคุณภาพเพื่อใช้ประโยชน์ทางการแพทย์”  หลังเติบโตเต็มใบตามแผนการผลิตวัตถุดิบกัญชา รอบแรกเก็บใบสด รวมน้ำหนัก จำนวน 1,000 กิโลกรัม  พร้อมตรวจสอบคุณภาพก่อนส่งต่อโรงพยาบาลคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์  ในลักษณะใบกัญชาแห้ง จำนวน 100 กิโลกรัม เพื่อใช้ผลิตยาสมุนไพรไทย 9 ตำรับเชิงพาณิชย์เพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจต่อไป

 

     17 กรกฎาคม 2563 รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพงษ์ แพสุวรรณ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.)  เป็นประธานเก็บเกี่ยวใบกัญชา มทส. รุ่นแรก ณ สวนเกษตรเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา บรมราชกุมารี พร้อมกล่าวว่า “จากการที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ร่วมกับ กรมการแพทย์แผนไทย  ขับเคลื่อนและเตรียมความพร้อมการผลิตกัญชาแพทย์แผนไทยตามนโยบายของรัฐบาล วัตถุประสงค์เพื่อปลูกวัตถุดิบกัญชา การตรวจสอบคุณภาพ การใช้พื้นที่แปรรูป การวิจัยยาสมุนไพรที่มีกัญชาเป็นส่วนผสม เพื่อให้ได้วัตถุดิบที่มีคุณภาพดีสำหรับทำยาสมุนไพรที่ได้คุณภาพและถูกต้องตามมาตรฐานสากล  ด้วยศักยภาพของบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญด้านพืชและพัฒนาสายพันธุ์  โครงสร้างพื้นฐานทางสาธารณูปโภค และเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนที่เข้มแข็ง มหาวิทยาลัยจึงได้เริ่มโครงการวิจัย “การผลิตกัญชาเชิงคุณภาพเพื่อใช้ประโยชน์ทางการแพทย์” โดยมี ศาสตราจารย์ (เกียรติคุณ) ดร.นันทกร บุญเกิด เป็นนักวิจัยหลัก ได้มีการวางแผนการผลิต แผนการจําหน่าย และแผนการใช้ประโยชน์ ผ่านความเห็นชอบจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามลำดับ   ปัจจุบันถือได้ว่า มทส. เป็นสถาบันการศึกษาได้รับอนุญาตให้ปลูกกัญชาเพื่อการวิจัยใหญ่ที่สุดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ บนพื้นที่ 15 ไร่ ภายในสวนเกษตรเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา บรมราชกุมารี ได้รับอนุญาตปลูกจำนวน 3,360 ต้นต่อรอบการผลิต เก็บเกี่ยวผลผลิตสดรวมนำหนักกว่า 2,000 กิโลกรัม

 

     มหาวิทยาลัย มุ่งหวังให้โครงการวิจัย “การผลิตกัญชาเชิงคุณภาพเพื่อใช้ประโยชน์ทางการแพทย์” เป็นคลัสเตอร์วิจัยที่สำคัญมีส่วนผลักดันเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการแพทย์สาธารณสุข ให้ประชาชนเข้าถึงกัญชาและสมุนไพรทางการแพทย์ได้อย่างปลอดภัย ส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ ในการเป็นแหล่งผลิต แหล่งศึกษาวิจัย และแหล่งสร้างองค์ความรู้ด้านกัญชารวมถึงพืชสมุนไพรของประเทศ ตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ ไปจนถึงปลายน้ำ ทั้งการพัฒนาสายพันธุ์คุณภาพที่ให้ปริมาณสารสำคัญสูง การสกัดกลั่นสารสำคัญ การสร้างมาตรฐานการผลิต การใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ พัฒนาผลิตภัณฑ์นวัตกรรมใหม่ การคิดค้นตำรับยา และผลิตภัณฑ์ที่มีความปลอดภัย นอกจากการทำวิจัยขั้นสูงเพื่อสร้างผลกระทบต่อสังคมคือการได้ตัวยาคุณภาพ  ในอนาคตจะได้จะผลักดันให้โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  เกิดการขับเคลื่อนให้มีแผนกแพทย์แผนไทยเพื่อนำผลิตภัณฑ์กัญชาทางการแพทย์สู่การใช้ประโยชน์เพื่อการบำบัดรักษาโรคต่อไป”

 

     ศาสตราจารย์ (เกียรติคุณ) ดร.นันทกร  บุญเกิด นักวิจัยหลักโครงการฯ เปิดเผยว่า  “นับจากที่ได้ดำเนินการย้ายต้นกล้ากัญชาสายพันธุ์ฝอยทองภูผายล สกลนคร เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2563 ที่ผ่านมา เข้าภายในโรงเรือนเพื่อการปลูก ขนาด 1,500 ตารางเมตร จำนวน 2 โรง แบ่งออกเป็นโรงเรือนสำหรับปลูกในกระถาง 1,500 กระถาง  และโรงเรือนสำหรับปลูกแบบลงดิน 1,860 ต้น  รวมพื้นที่ในการปลูก 3,090 ตารางเมตร วางระบบน้ำหยด พร้อมระบบระบายอากาศ ตามหลักมาตรฐาน เข้าสู่สัปดาห์ที่ 8 พบว่าต้นกัญชาเจริญเติบโตมีลำต้นและใบที่สมบูรณ์ มีความสูงเฉลี่ย 1.5 เมตร แม้ที่ผ่านมาจะพบอุปสรรคทางธรรมชาติ เช่น สภาพอากาศที่อุณหูภูมิ สูงกว่า 40 องศา  และพายุฝนเมื่อสองเดือนผ่านมา จากการดูแลอย่างใกล้ชิดภายในโรงเรือนระบบปิดสามารถควบคุมอุณหภูมิและระดับความชื้นที่จะส่งผลการกระทบต่อการเจริญเติบโตได้เป็นที่น่าพอใจ เป็นไปตามแผนการใช้ประโยชน์  กระทั่ง สามารถเริ่มเก็บเกี่ยวใบกัญชาสดได้ตามกำหนด โดยในรอบแรกจะทำการเก็บใบสดที่สมบูรณ์ คือใบที่มีลักษณะ 7 แฉก เป็นใบใต้กิ่งช่วงกลางลำต้น เรียกว่า “ใบเพสลาด” ช่วงเวลาเก็บที่ดีที่สุดคือ 03.00-06.00 น. ซึ่งเป็นช่วงที่ให้สารออกฤทธิ์ทางยาคุณภาพดี โดยการเก็บเกี่ยวในครั้งนี้เบื้องต้น จะเก็บจำนวน 1,000 กิโลกรัม ก่อนจะทำการผึ่งลมเพื่อให้ได้ใบกัญชาแห้งในรอบแรกที่น้ำหนัก 100 กิโลกรัม จากนั้นจะเป็นการเก็บเกี่ยวในส่วนของ ดอก กิ่ง และลำต้น ตามลำดับซึ่งจะเสร็จสิ้นประมาณเดือนกันยายน 2563  เพื่อส่งมอบให้โรงพยาบาลคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ โรงพยาบาลเครือข่ายกรมการแพทย์แผนไทย พัฒนาต่อยอดผลิตยาสมุนไพรไทยสู่เชิงพาณิชย์ จํานวน 9 ตํารับ คือ ตำรับศุขไสยาศน์ ตำรับทำลายพระสุเมรุ ตำรับยาทาริดสีดวงทวารและโรคผิวหนัง  ตำรับยาแก้ลมแก้เส้น ตำรับยาแก้ลมขึ้นเบื้องสูง ตำรับยาแก้ลมเนาวนารีวาโยตำรับยาไพสาลี ตำรับยาอไภยสาลี  และตำรับยาแก้นอนไม่หลับ/ยาแก้ไขผอมเหลือง  เป็นไปตามแผนการผลิตกัญชาเชิงคุณภาพเพื่อใช้ประโยชน์ทางการแพทย์  เพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ และพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน  พร้อมกันนี้ คณะนักวิจัยจะได้รวบรวมองค์ความรู้ทางวิชาการด้านต่างๆ เพื่อเตรียมการถ่ายทอดเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องแก่วิสาหกิจชุมชน นับแต่การคัดเลือกสายพันธุ์ การเพาะ ปลูก การเก็บเกี่ยว รวมถึงการแปรรูปวัตถุดิบกัญชาคุณภาพเพื่อให้ได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับสากล  เพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ และพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืน รวมถึงการเตรียมศึกษาวิจัยการพัฒนาแพลตฟอร์มกระบวนการผลิตสารสกัดจากกัญชาให้มีความบริสุทธิ์สูงระดับโมเลกุลด้วยเทคโนโลยีขั้นสูง เพื่อการใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ต่อไป”

 

 

ส่วนประชาสัมพันธ์ มทส.

17 กรกฎาคม 2563

 


ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง