กลยุทธ์การบริหารจัดการและนวัตกรรมด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยสู้ภัยโควิด-19

กลยุทธ์การบริหารจัดการและนวัตกรรมด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยสู้ภัยโควิด-19

 

    วันที่ 15 กรกฎาคม 2563 สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) จัดสัมมนาวิชาการ "กลยุทธ์การบริหารจัดการและนวัตกรรมด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยสู้ภัยโควิด-19" เปิดเวทีสำหรับเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับวิชาชีพ บุคลากรด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ นักศึกษาสาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย รวมทั้งผู้สนใจ ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กลยุทธ์การบริหารจัดการในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของหน่วยงานภาครัฐ สถาบันการศึกษา และสถานประกอบการ เพื่อเป็นแนวทางในการปรับตัวและบริหารจัดการสถานประกอบการในรูปแบบวิถีใหม่ หรือ New Normal

 

 

    ในการนี้ รองศาสตราจารย์ เรืออากาศเอก ดร.กนต์ธร ชำนิประศาสน์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาความเป็นสากล มทส. เป็นประธานพิธีเปิด โดยมีผู้เข้าร่วมการสัมมนา ณ ห้อง B5101 อาคารเรียนรวม 2 และผ่านทาง ZOOM MEETING รวมกว่า 400 คน

 

     อาจารย์ ดร.ชลาลัย หาญเจนลักษณ์ คณบดีสำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ เผยว่า “การสัมมนาวิชาการครั้งนี้มีหัวข้อที่น่าสนใจ ได้แก่ การบริหารจัดการการระบาดของโรค Covid-19 ในบทบาทของกระทรวงแรงงาน โดยวิทยากรจากสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครราชสีมา การบริหารจัดการรับมือกับสถานการณ์ Covid-19 ในบทบาทของกระทรวงสาธารณสุข โดยวิทยากรจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา กรณีศึกษาการบริหารจัดการของโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี โดย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี รวมถึงกรณีศึกษาจากกลุ่มสถานประกอบการในการจัดการสถานการณ์ Covid-19 ทั้งในอุตสาหกรรมการผลิตอาหาร อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ อุตสาหกรรมก่อสร้าง กิจการขนส่งในด้านการจัดการรถทัวร์และร้านอาหารที่จุดพักรถ โดยวิทยากรจาก บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท ซีเกท เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท Thai Obayashi (นันทวัน) จำกัด และ บริษัท นครชัยทัวร์ จำกัด นอกจากนี้ ยังมีนวัตกรรมห้องตรวจคัดกรองเชื้อความดันลบแบบเคลื่อนที่ พร้อมห้องพักผู้ป่วยและเตียงเคลื่อนย้ายผู้ป่วยติดเชื้อ ช่วยลดความเสี่ยงในการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการแพทย์ ผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ซึ่งผู้เข้าร่วมการสัมมนาจะได้แนวทางเพื่อใช้ในการปรับตัวและบริหารจัดการสถานประกอบการในรูปแบบวิถีใหม่ต่อไป”

 

 

 

ส่วนประชาสัมพันธ์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
15 กรกฎาคม 2563

 


ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง