มทส. - เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ ร่วมมือทางวิชาการด้านการวิจัยและพัฒนากำลังคน

มทส. - เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ ร่วมมือทางวิชาการด้านการวิจัยและพัฒนากำลังคน

 

     5 มิถุนายน 2563 ณ ห้องประชุมสารนิเทศ อาคารบริหาร รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพงษ์ แพสุวรรณ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) และ ดร.สมชัย ไทยสงวนวรกุล ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จำกัด (มหาชน) ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ด้านการวิจัยและพัฒนากำลังคน โดยมี รองศาสตราจารย์ เรืออากาศเอก ดร.กนต์ธร ชำนิประศาสน์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาความเป็นสากล รองศาสตราจารย์ ดร.พรศิริ จงกล คณบดีสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ พร้อมคณาจารย์ มทส. ร่วมเป็นเกียรติในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือดังกล่าว จากนั้นนคณะเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการหุ่นยนต์และเมคคาทรอนิกส์ ณ อาคารเครื่องมือ 1 – 6 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา

 

 

    รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพงษ์ แพสุวรรณ อธิการบดี มทส. กล่าวว่า “มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และ บริษัท เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จำกัด (มหาชน) ตระหนักถึงความสำคัญและความจำเป็นในการประสานความร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนากำลังคน เพื่อส่งเสริมความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยี การพัฒนาบุคลากรของทั้งสองฝ่ายให้ทันสมัยก้าวหน้าสอดรับกับสถานการณ์ปัจจุบัน ด้วยการมุ่งเน้นให้เกิดความก้าวหน้าทางวิชาการ การวิจัยเชิงอุตสาหกรรมและสังคมของประเทศ ให้เกิดประโยชน์สูงสุดที่อาจนำไปต่อยอดด้านการผลิตในเชิงพาณิชย์ได้ ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล ความร่วมมือนี้จะก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ การประสานความร่วมมือในด้านการวิจัยและพัฒนากำลังคน และด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาองค์กรทั้งในด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี เศรษฐกิจ และสังคมของประเทศ”

 

 

 

     รองศาสตราจารย์ ดร.พรศิริ จงกล คณบดีสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มทส. กล่าวถึงความร่วมมือครั้งนี้ว่า “มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีได้ตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับ บริษัท เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จำกัด (มหาชน) ผู้ผลิตชิ้นส่วนอุปกรณ์เครื่องปรับอากาศสำหรับยานยนต์และที่พักอาศัย ชิ้นส่วนคอมเพรสเซอร์สำหรับผู้ผลิตประกอบสินค้า รวมถึงชิ้นส่วนเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนากำลังคน โดยสนับสนุนการทำวิจัย อุปกรณ์การสอน การจัดสอนในพื้นที่ การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ตลอดจนมอบทุนการศึกษา เพื่อเป็นการพัฒนากำลังคนให้ตอบโจทย์ภาคอุตสหากรรม นอกจากนี้ ยังมีความร่วมมือในด้านการศึกษาวิจัยและพัฒนา อันจะก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ การประสานความร่วมมือในด้านวิชาการและด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาองค์กร รวมทั้งการนำองค์ความรู้มาต่อยอด ขยายผลให้เกิดนวัตกรรม และการนำไปผลิตในเชิงพาณิชย์ต่อไป โดยมีกำหนดระยะเวลาความร่วมมือ 5 ปี เพื่อสร้างความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษาและสถานประกอบการอย่างเป็นรูปธรรม”

 

 


ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง