มทส. จับมือ โกรกรีน โซลูชันส์ ร่วมวิจัยพัฒนาและคิดค้นนวัตกรรมเพิ่มมูลค่ากัญชง

มทส. จับมือ โกรกรีน โซลูชันส์ ร่วมวิจัยพัฒนาและคิดค้นนวัตกรรมเพิ่มมูลค่ากัญชง

 

     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) ร่วมกับ บริษัท โกรกรีน โซลูชันส์ จำกัด ร่วมมือด้านงานวิจัยพัฒนาและคิดค้นนวัตกรรมให้เกิดการพัฒนาเพิ่มมูลค่ากัญชง รวมทั้งมีแผนงานที่จะช่วยเหลือเกษตรกรไทยในการปลูกพืชเศรษฐกิจและพืชสมุนไพร ให้เป็นไปในทิศทางการพัฒนาประเทศแบบยั่งยืน ในการนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพงษ์ แพสุวรรณ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และ นางสาววิชุดา กาญจนพิทักษ์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท โกรกรีน โซลูชันส์ จำกัด ได้ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ โดยมี นายกรัณย์พล ศรีธัญญาลักษณ์ กรรมการผู้จัดการ Mr. Michal Paul Gill, Chief Operations Officer และ นายฤทธิชัย ชัยสิงหาญ บริษัท โกรกรีน โซลูชันส์ จำกัด พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.อนันต์ ทองระอา รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรม และพัฒนาเทคโนโลยี ศาสตราจารย์ ดร.หนึ่ง เตียอำรุง คณบดีสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร และ ศาสตราจารย์ ดร.นันทกร บุญเกิด อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ มทส. ร่วมเป็นเกียรติในพิธี เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2563 ณ ห้องประชุมสารนิเทศ อาคารบริหาร พร้อมเข้าเยี่ยมชมโรงเรือนปลูกกัญชา และโรงประลอง Bio-Processing pilot plant มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา

 

    รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพงษ์ แพสุวรรณ อธิการบดี มทส. เผยว่า “บทบาทสำคัญประการหนึ่งของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี คือ การเป็นสถาบันการเรียนรู้และเป็นที่พึ่งทางวิชาการให้แก่สังคม การนำผลงานวิจัยต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย พัฒนาต่อยอดให้เกิดเป็นผลงานที่สร้างรายได้ให้ชุมชน การพัฒนาอาชีพ สร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนและสังคมอย่างยั่งยืน ซึ่งความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัย กับ บริษัท โกรกรีน โซลูชันส์ จำกัด ที่ให้การสนับสนุนและร่วมมือกันวิจัยพัฒนา คิดค้นนวัตกรรมให้เกิดการพัฒนาเพิ่มมูลค่ากัญชง จะเป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการแพทย์สาธารณสุข เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงกัญชา-กัญชง-พืชสมุนไพร ได้อย่างปลอดภัย รวมถึงเป็นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างหน่วยงานให้เกิดประโยชน์ร่วมกันอย่างแท้จริง”

 


 

   ศาสตราจารย์ ดร.หนึ่ง เตียอำรุง คณบดีสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร มทส. กล่าวว่า “มทส. เป็นมหาวิทยาลัยในภูมิภาคของรัฐที่ให้ความสำคัญในการวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีบุคลากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านวิชาการและการวิจัย รวมทั้งตระหนักถึงแผนงานที่จะช่วยเหลือเกษตรกรไทยในการปลูกพืชเศรษฐกิจและพืชสมุนไพรให้เป็นไปในทิศทางการพัฒนาประเทศแบบยั่งยืน จึงได้มีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ กับ บริษัท โกรกรีน โซลูชันส์ จำกัด เพื่อร่วมมือกันวิจัยพัฒนาและคิดค้นนวัตกรรมให้เกิดเป็น “คลัสเตอร์” ด้านกัญชง-กัญชา และสมุนไพร ผลักดันเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการแพทย์สาธารณสุข ส่งเสริมนวัตกรรมศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ การพัฒนาต่อยอดทางด้านเทคโนโลยีการแพทย์และการสาธารณสุขเพื่อรองรับบริการด้านอุตสาหกรรมทางการแพทย์ โดยมีขอบเขตความร่วมมือในการผลิต (ปลูก) กัญชงเพื่อใช้ประโยชน์ทางเศรษฐกิจ การถ่ายทอดองค์ความรู้แก่บุคลากรของทั้งสองฝ่าย ร่วมมือในการวิจัยด้านกัญชงเพื่อใช้ในทางการแพทย์และอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง การสร้างมาตรฐานการผลิต (ปลูก) ตามโครงการที่กำหนด รวมถึงการใช้ทรัพยากรของทั้งสองฝ่าย อาทิ นักวิชาการ ผู้เชี่ยวชาญ ข้อมูล สถานที่ เครื่องมือ อุปกรณ์ โครงสร้างพื้นฐาน ตลอดจนปัจจัยอื่น ๆ ร่วมมือในการใช้ห้องปฏิบัติการสำหรับวิเคราะห์สารสำคัญ การให้บริการแก่สังคมในด้านการใช้ห้องปฏิบัติการเพื่อตรวจวิเคราะห์ผลผลิตของเกษตรกร วิสาหกิจชุมชนและบุคคลตามที่กฎหมายกำหนด เพื่อใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ อุตสาหกรรมทางการแพทย์ ผลิตภัณฑ์ที่เป็นนวัตกรรมจากกัญชง รวมถึงร่วมมือในการผลิต (สกัดกลั่น) กัญชงเพื่อใช้ประโยชน์ทางเศรษฐกิจ เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการผลิตสารสำคัญ การสร้างมาตรฐานการผลิต การผลักดันเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการแพทย์และสาธารณสุข ตามความร่วมมือนี้ในระยะเวลา 5 ปี”

 

ส่วนประชาสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

12 พฤษภาคม 2563

 


ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง