มทส. เรียนออนไลน์ทั้งเทอม 3/62 ลดเสี่ยง COVID-19

     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) ประกาศปรับเปลี่ยนการจัดการเรียนการสอนกรณีสถานการณ์ไม่ปกติ ฉบับที่ 2 ให้สอดคล้องกับสถานการณ์วิกฤติ COVID-19 เพื่อความปลอดภัยของนักศึกษาและบุคลากร โดยจัดการเรียนการสอนออนไลน์ทั้งภาคการศึกษาที่ 3/2562 และให้นักศึกษาเดินทางกลับเข้ามหาวิทยาลัยได้ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563

รองศาสตราจารย์ เรืออากาศเอก ดร.กนต์ธร ชำนิประศาสน์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาความเป็นสากล มทส. เผยว่า “สืบเนื่องจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่ส่งผลกระทบเป็นวงกว้าง มหาวิทยาลัยตระหนักและให้ความสำคัญในเรื่องนี้อย่างยิ่ง   โดยมีมาตรการต่าง ๆ เพื่อเฝ้าระวังและลดความเสี่ยงในการแพร่กระจายของโรค สำหรับด้านการจัดการเรียนการสอนในภาคการศึกษาที่ 3/2562 ก่อนหน้านี้ มหาวิทยาลัยออกประกาศมาตรการการจัดการเรียนการสอนกรณีสถานการณ์ไม่ปกติ โดยให้การเรียนการสอนทุกรายวิชาเป็นการสอนผ่านระบบทางไกลแบบสื่อประสม หรือ การเรียนออนไลน์ ระหว่างวันที่ 16 มีนาคม ถึงวันที่ 19 เมษายน 2563 จากนั้นเมื่อมีการประเมินสถานการณ์การแพร่ระบาดที่ยังถือว่าอยู่ในภาวะเสี่ยง มหาวิทยาลัยได้ประกาศปรับเปลี่ยนการจัดการเรียนการสอนกรณีสถานการณ์ไม่ปกติ โดยขยายเวลาเรียนออนไลน์ และให้นักศึกษากลับเข้าเรียนในชั้นเรียนปกติในวันที่ 25 พฤษภาคม 2563

ถึงขณะนี้ แม้ว่าสถานการณ์วิกฤติ COVID-19 ในจังหวัดนครราชสีมาและประเทศไทยจะเริ่มคลี่คลายในระดับหนึ่ง แต่มหาวิทยาลัยยังคงเฝ้าระวังและดำเนินการตามมาตรการต่าง ๆ อย่างเคร่งครัด เพื่อความปลอดภัยสูงสุดของนักศึกษาและบุคลากร จึงได้ออกประกาศปรับเปลี่ยนการจัดการเรียนการสอนกรณีสถานการณ์ไม่ปกติ ฉบับที่ 2 ได้แก่ ยกเลิกการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนปกติและยกเลิกการให้นักศึกษากลับเข้าเรียนในชั้นเรียนปกติในวันที่ 25 พฤษภาคม 2563 โดยให้นักศึกษาเดินทางกลับมหาวิทยาลัยและเข้าหอพักได้ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ทั้งนี้ ในภาคการศึกษาที่ 3/2562 ให้จัดการเรียนการสอนเป็นรูปแบบออนไลน์ทั้งหมด และในรายวิชาปฏิบัติการให้ปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับสถานการณ์ เพื่อให้ผู้เรียนได้ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ที่คาดหวัง รวมถึงเปลี่ยนแปลงกำหนดการสอบประจำภาคจากเดิม เป็นวันที่ 7 – 14 กรกฎาคม 2563

 


ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง