มทส. ขานรับนโยบาย อว. เตรียมออกมาตรการช่วยเหลือนักศึกษาเพิ่มเติม

มทส. ขานรับนโยบาย กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เตรียมออกมาตรการช่วยเหลือนักศึกษาเพิ่มเติม หลังการจัดการเรียนการสอนเกิดผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤติ COVID-19 ชูนโยบายลดค่าธรรมเนียมรายปีระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี ทุกหลักสูตร ลง 30%  จัดกองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา จำนวน 50 ล้านบาท ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาขาดแคลน จำนวน 50 ล้านบาท ทุนจ้างงานนักศึกษาในมหาวิทยาลัย จำนวน 50 ล้านบาท รวมถึงบประมาณจ้างงานโครงการบัณฑิตอาสาเพื่อช่วยบัณฑิตตกงานลงพื้นที่ร่วมพัฒนาชุมชนในพื้นที่ห่างไกลอีกจำนวน 50 ล้านบาท เริ่มภาคการศึกษาที่ 1/2563 นี้

รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพงษ์ แพสุวรรณ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) เปิดเผยว่า  จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  (COVID-19) ขยายวงกว้างขึ้นทั่วประเทศและทั่วโลก เกิดผลกระทบต่อเศรษฐกิจและชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนทั่วไป รวมถึง มทส. ด้วย ที่ผ่านมามหาวิทยาลัยได้มีประกาศมาตรการการจัดการเรียนการสอนกรณีสถานการณ์ไม่ปกติ โดยการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ทุกรายวิชาตั้งแต่ 16 มีนาคม 2563 เป็นต้นมา การสนับสนุน Mobile Internet เพื่อรองรับการเรียนการสอนออนไลน์ และกำหนดให้นักศึกษากลับเข้าเรียนในชั้นเรียนปกติได้ตั้งแต่วันที่ 25 พฤษภาคม  2563 การยกเลิกการจัดการเรียนการสอนวิชาปฏิบัติการ ยกเลิกการสอบกลางภาคที่เป็นการจัดสอบในห้องเรียน พร้อมกับมีการลดค่าธรรมเนียมค่าหอพักนักศึกษาลง 65%  มาตรการปรับปฏิทินการศึกษาให้เหมาะสม และเลื่อนการเปิดภาคการศึกษา 3/2562 รวมถึงจัดให้มีการประกันภัยหมู่ที่ครอบคลุมการรักษา COVID-19 นั้น

 

 

อย่างไรก็ตาม สถานการณ์การระบาดของวิกฤติ COVID-19 ส่งผลกระทบเป็นวงกว้าง มทส. เองไม่ได้นิ่งนอนใจ ได้มีการทำ Assessment ด้านงบประมาณอย่างเร่งด่วนเพื่อหาวิธีการที่เหมาะสม ทำอย่างไรจะสามารถผ่อนคลายภาระของนักศึกษาและผู้ปกครองอย่างมีประสิทธิภาพ และไม่กระทบต่อการดำเนินภารกิจและพันธกิจของมหาวิทยาลัยในภาพรวม กอปรกับ กระทรวง อว. ได้ขอความร่วมมือจากสถาบันอุดมศึกษาในสังกัด ช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤติดังกล่าว ดังนั้น มทส. จึงพร้อมขานรับนโยบายของกระทรวง อว. โดยเตรียมออกมาตรการให้ความช่วยเหลือเพื่อแบ่งเบาภาระของนักศึกษาและผู้ปกครอง รวมถึงบัณฑิตที่ได้รับผลกระทบที่เกิดขึ้นด้วย โดยในปีการศึกษา 2563 นี้ มหาวิทยาลัยจะลดค่าธรรมเนียมรายปีสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี ทุกหลักสูตร ลง 30% จัดกองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา เพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายของนักศึกษาหรือซื้ออุปกรณ์การเรียนออนไลน์ จำนวน 50 ล้านบาท ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาขาดแคลน จำนวน 50 ล้านบาท ทุนจ้างงานนักศึกษาในหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยเพื่อช่วยเหลือค่าครองชีพนักศึกษา จำนวน 50 ล้านบาท รวมถึงงบประมาณจ้างงานโครงการบัณฑิตอาสาเพื่อช่วยบัณฑิตตกงานลงพื้นที่ร่วมพัฒนาชุมชนในพื้นที่ห่างไกล ช่วยลดอัตราการว่างงานของบัณฑิตใหม่ในสภาวการณ์ทางเศรษฐกิจที่ได้รับผลกระทบจากพิษ  COVID-19  อีกจำนวน 50 ล้านบาท โดยจะเริ่มตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1/2563 นี้ เป็นต้นไป
 

“มหาวิทยาลัยมีความเป็นห่วง เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19  ยังไม่คลี่คลาย เราตระหนักถึงข้อจำกัดและผลกระทบเกิดขึ้นในภาวะวิกฤตินี้   ดังนั้นมาตรการต่าง ๆ ที่ออกมา มหาวิทยาลัยจะพยายามดูแลและแบ่งเบาภาระของนักศึกษาและผู้ปกครองให้มากที่สุด เพื่อที่เราจะร่วมฝ่าวิกฤตินี้ไปด้วยกัน”

 

ส่วนประชาสัมพันธ์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
15 เมษายน 2563

 

 

 

 

 

 


ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง