มทส. พร้อมรองรับกลุ่มเสี่ยง COVID-19 โคราช ปรับหอพัก นศ.แพทย์ รับผู้เข้าข่ายเฝ้าระวังกักตัว

มทส. พร้อมรองรับกลุ่มเสี่ยง COVID-19 โคราช

ปรับหอพัก นศ.แพทย์ รับผู้เข้าข่ายเฝ้าระวังกักตัว

 

     รองศาสตราจารย์ ร.อ. ดร.กนต์ธร ชำนิประศาสน์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาความเป็นสากล ในฐานะประธานศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน (Emergency Operation Center, EOC) โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (รพ.มทส.) เปิดเผยว่า  ตามที่ รพ.มทส. เข้าร่วมปฏิบัติการกับคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครราชสีมาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และมหาวิทยาลัยได้ปรับปรุงอาคารหอพักสุรนิเวศ 17 เป็นสถานที่สำหรับรองรับการกักตัวเฝ้าระวังกลุ่มเสี่ยง (Self-Quarantine) ของบุคลากรทางการแพทย์ บุคลากรมหาวิทยาลัยและครอบครัว รวมถึงบุคคลทั่วไป ขณะนี้สถานที่กักตัวดังกล่าว พร้อมรองรับผู้มากักตัวตามคณะกรรมการโรคติดต่อฯ และสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ร้องขอมาเรียบร้อยแล้ว โดยในขณะนี้มีผู้เข้าข่ายเฝ้าระวังต้องได้รับการกักตัวซึ่งจังหวัดนครราชสีมานำส่งมาจำนวนทั้งสิ้น 34 ราย และมีแผนรองรับบุคคลภายนอกได้จำนวน 60 ราย

 

 

      ข้อปฏิบัติสำหรับผู้มากักตัวและพักอาศัยในหอพักสุรนิเวศ 17 นั้นเป็นไปตามข้อกำหนดของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ภายใต้การประสานงานของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครราชสีมา  โดยผู้พักอาศัยต้องปฏิบัติตามคำแนะนำของคณะกรรมการโรคติดต่อฯ และศูนย์ EOC รพ. มทส. อย่างเคร่งครัด ผ่านการตรวจคัดกรองและเป็นผู้เข้าข่ายต้องได้รับการกักตัว ทั้งนี้ ระหว่างการกักตัว หากมีอุณหภูมิร่างกาย 37.5 องศาขึ้นไป มีอาการไอ น้ำมูก เจ็บคอ หายใจลำบาก ครั่นเนื้อตัว และอาการอื่น ๆ ให้แจ้งเจ้าหน้าที่ทราบทันที นอกจากนี้ ต้องไม่ใช้ที่พักเพื่อประโยชน์อย่างอื่นนอกจากการพักอาศัยเท่านั้น ต้องอยู่ในที่พักอาศัยตามระยะเวลาที่กำหนด ไม่อนุญาตให้ออกนอกห้องพักอาศัยในระหว่างที่ทำการกักตัว หากจำเป็นต้องติดต่อกับบุคคลอื่น ให้ติดต่อโดยโทรศัพท์หรือผ่านสื่อมีเดียชนิดอื่นทดแทน  รวมถึงยินยอมให้ทีมแพทย์ตรวจสุขภาพตามกระบวนการของ รพ.มทส. เพื่อสร้างความมั่นใจและความปลอดภัยของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ รพ.มทส. จะมีบริการอาหาร 3 มื้อ มีการติดตามอาการทุกวันจากทีมแพทย์และผู้เกี่ยวข้อง มีระบบรักษาความปลอดภัยผ่านจอมอนิเตอร์วงจรปิด รวมถึงบริการอื่น ๆ โดยเจ้าหน้าที่ไม่ต้องสัมผัสกับผู้มารับการกักตัว เพื่อดูแลผู้มารับบริการให้เป็นไปตามมาตรฐานการพักอาศัยเพื่อกักตัวเองให้ได้รับความสะดวกสบาย และเพื่อร่วมมือกับจังหวัดนครราชสีมาและประเทศ ในการฝ่าวิกฤติการณ์เชื้อไวรัส COVID-19 จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย

 

 

       ทางด้านแนวทางการรับผู้ป่วยผู้ป่วยติดเชื้อไวรัส COVID-19 ของ รพ.มทส. อ. นพ. ดร.นิวัฒน์ชัย  นามวิชัยศิริกุล ผู้อำนวยการ รพ.มทส. กล่าวว่า ผู้ป่วยที่เข้าเกณฑ์จะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์การคัดกรองความเสี่ยงและเกณฑ์ต้องสงสัยติดเชื้อไวรัส COVID-19 ตามนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข และคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครราชสีมา  โดยเบื้องต้นผู้ป่วยต้องได้รับการรักษาในโรงพยาบาลหลักตามข้อกำหนดของคณะกรรมการโรคติดต่อ และสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา และอยู่ในกลุ่มอาการไม่รุนแรง มีอาการคงที่ ซึ่งขณะนี้พักรักษาตัวอยู่ที่ รพ.มทส. จำนวน 2 ราย  สำหรับความพร้อมของ รพ.มทส.ได้ยกระดับความพร้อมอาคารศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ เปิดชั้น 7 ของอาคารเป็น ward รักษาผู้ป่วย COVID-19 ที่อาการไม่รุนแรงมาก มีห้องแยกโรคความดันลบ (modified negative pressure) เพื่อรองรับผู้ป่วย จำนวน 8 ห้อง และพื้นที่ชั้น 10 ของอาคาร เป็นห้องแยกโรคเดี่ยว (single isolation room) สามารถรองรับผู้ป่วยติดเชื้อไวรัส COVID-19 ได้ในขณะนี้ จำนวน 12 ห้อง โดยมีแผนจะปรับปรุงให้ครบ 60 ห้องในอนาคตอันใกล้นี้  

 

 

ส่วนประชาสัมพันธ์

7 เมษายน 2563

 

 


ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง