ศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน รับมือผู้ติดเชื้อไวรัส COVID-19

. นพ. ดร.นิวัฒน์ชัย นามวิชัยศิริกุลผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี   (รพ.มทส.)เปิดเผยว่าจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)   กำลังมีแนวโน้มที่จะรุนแรงในวงกว้างขึ้นและมีผู้ติดเชื้อในอัตราที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง    อีกทั้ง การระบาดเข้ามาถึงพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาซึ่งเป็นที่ตั้งทำการของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีและกระจายทั่วทุกภูมิภาค เพื่อให้การเฝ้าระวัง สอบสวน ป้องกันภัยสุขภาพของโรงพยาบาล มทส. เท่าทันสถานการณ์   มหาวิทยาลัยจึงได้ตั้งศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน (Emergency Operation Center, EOC)  มีอธิการบดีเป็นที่ปรึกษา พร้อมตั้งคณะทำงานอำนวยการประกอบด้วย คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยและโรงพยาบาล  เพื่อรวบรวมข้อมูลเหตุการณ์เป็นระยะ ติดตาม ตรวจจับ วิเคราะห์ และประเมินสถานการณ์ พร้อมเป็นศูนย์ข่าวสารแจ้งข้อมูลแก่ผู้บริหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอก รวมถึงการตัดสินใจเปิด – ปิดบริการทางการแพทย์ที่สอดคล้องกับสถานการณ์ฉุกเฉิน เพื่อพิจารณาตอบสนองต่อเหตุการณ์นั้น ๆ ติดตามข้อมูล ประกอบการวิเคราะห์ และประเมินสถานการณ์ ประกอบการตัดสินใจ ในการประสานจัดการกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉินแก่หน่วยงานภายในและภายนอกอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด   

นอกจากนี้ ศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน (EOC)  ยังได้ประกาศมาตรการ ลดและเพิ่มงานบริการทางการแพทย์บางส่วนเพื่อรองรับมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่กระจายเชื้อในโรงพยาบาล  ดังนี้  

เพิ่มการจัดตั้งคลินิกโรคทางเดินหายใจ ณ อาคารสร้างเสริมสุขภาพ  เปิดทำการทุกวัน  เวลา 8:00 - 20:00 น.เพื่อให้บริการผู้ป่วยไม่ฉุกเฉินที่มีอาการทางเดินหายใจโดยเฉพาะ คัดกรองตามเกณฑ์ความเสี่ยงและเกณฑ์ต้องสงสัยCOVID-19 โดยผู้ป่วยที่มีอาการทางเดินหายใจต้องสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลา ลดการสัมผัสสิ่งแวดล้อมรอบตัว และสำคัญที่สุดคือ คือ      ขอความร่วมมือผู้ป่วยและญาติต้องให้ข้อมูลที่เป็นจริงเท่านั้น เพื่อการวินิจฉัยและลดความเสี่ยงของบุคลากรทางการแพทย์  ทั้งนี้ โรงพยาบาลได้วางแนวสุขอนามัยเบื้องต้น เช่น มาตรการการคัดกรอง การล้างมือด้วยแอลกอฮอล์ก่อนเข้าอาคาร  การจัดเก้าอี้นั่งรอตรวจห่างกันไม่น้อยกว่า 1 เมตร ตามแนวทางSocial Distancing   นอกจากนี้ ยังวางแผนเตรียมการดูแลและจัดเตรียมสถานที่เพื่อรองรับผู้ป่วยเข้าเกณฑ์ต้องสงสัย กรณีผู้ป่วยอาการคงที่และช่วยเหลือตนเองได้จะอนุญาตให้เยี่ยมผ่านเครื่องมือสื่อสาร ในกรณีผู้ป่วยช่วยเหลือตนเองไม่ได้ อนุญาตให้ญาติเฝ้าได้ 1 คนต่อเตียงเท่านั้น

แผนกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน ผู้ป่วยที่มีภาวะฉุกเฉินสามารถเข้ารับบริการที่ได้ตลอด 24 ชั่วโมงได้แก่ ผู้ป่วยที่มีภาวะหมดสติ ไม่หายใจ ไม่รู้สึกตัว การรู้ตัวหรือการรับรู้เปลี่ยนแปลงเฉียบพลัน แขนและขาอ่อนแรงครึ่งซีก พูดไม่ชัดเฉียบพลัน ชักเกร็ง หอบเหนื่อย หายใจเร็ว หายใจติดขัด หายใจมีเสียงผิดปกติ อาเจียน ถ่ายเป็นเลือดสดปริมาณมาก เจ็บหน้าอกเฉียบพลันและรุนแรงเหงื่อออก ตัวเย็น ซึมลง เจ็บครรภ์คลอด ภาวะน้ำเดิน อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นภายใน 24 ชั่วโมง

สำหรับผู้ป่วยที่มีอาการเจ็บป่วยที่ไม่มีอาการทางเดินหายใจ  ให้ตรวจที่แผนกผู้ป่วยนอก อาคารรัตนเวชพัฒน์ ในวันเวลา ทำการ เวลา 8.00 – 16.00 น. วันหยุดทำการและวันหยุดราชการ เวลา 8.00 – 12.00 น. 

ส่วนการลดงานบริการในโรงพยาบาลเช่น งดการนัด และการผ่าตัดในกรณีไม่เร่งด่วน (กรณีฉุกเฉินให้บริการตามปกติ) งดให้บริการตรวจสุขภาพ (checkup)  ผู้ป่วยนอกกรณีผู้ป่วยโรคเรื้อรัง อาการคงที่ ให้เพิ่มระยะเวลาระหว่างนัด หรือการส่งเวชภัณฑ์ทางไปรษณีย์ เป็นต้น  ลดจำนวนเตียงผู้ป่วยห้องพิเศษ เพื่อเตรียมสถานที่และอัตรากำลัง รวมถึงทรัพยากรต่างๆ รองรับสถานการณ์อย่างเต็มกำลังความสามารถ แผนกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน ยังคงให้บริการเฉพาะผู้ป่วยอุบัติเหตุและภาวะฉุกเฉินเร่งด่วนเท่านั้น ! (ตลอด 24) ชั่วโมง  ทั้งนี้ เริ่มตั้งแต่วันที่1 เมษายน 2563 เป็นต้นไป

 

 

ส่วนประชาสัมพันธ์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
26 มีนาคม 2563


ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง