มทส. ปิดอาคารที่ทำการชั่วคราว เริ่ม 23 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป ร่วมสนับสนุนฝ่าวิกฤติ โควิด-19 กับจังหวัดนครราชสีมาและประเทศ

มทส. ปิดอาคารที่ทำการชั่วคราว  เริ่ม 23 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป

 ร่วมสนับสนุนฝ่าวิกฤติ โควิด-19 กับจังหวัดนครราชสีมาและประเทศ

 

    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.)   ประกาศปิดอาคารสถานที่ทำการชั่วคราวทุกอาคาร  เริ่ม 23 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป โดยเว้นบางอาคารเพื่อสนับสนุนงานบริหารสถานการณ์ฉุกเฉิน อาคารเพื่อรองรับการเรียนการออนไลน์ และอาคารบริการบางส่วน พร้อมเริ่มมาตรการบุคลากรทำงานที่บ้าน “work from home” จนกว่าสถานการณ์เฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จะคลี่คลายสู่ภาคปกติ  เพื่อร่วมสนับสนุนการจัดการฝ่าวิกฤติของจังหวัดนครราชสีมาและประเทศ

 

 

     รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพงษ์ แพสุวรรณ อธิการบดี มทส. เปิดเผยว่า “ ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีได้ออกประกาศกำหนดมาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มาอย่างต่อเนื่อง ขณะนี้ สถานการณ์การระบาดมีแนวโน้มที่จะรุนแรงในวงกว้างขึ้นและยืดเยื้อกินเวลานาน  โดยการระบาดเข้ามาถึงพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาซึ่งเป็นที่ตั้งทำการของมหาวิทยาลัยและอีกหลายจังหวัดกระจายทุกภูมิภาค ดังนั้น เพื่อรองรับสถานการณ์ดังกล่าวอย่างเข้มข้น ตลอดจนเพื่อสนับสนุนการจัดการวิกฤตในครั้งนี้ของจังหวัดนครราชสีมาและของประเทศ มหาวิทยาลัยจึงขอประกาศปิดสถานที่ทำการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีเป็นการชั่วคราว   นับตั้งแต่วันที่ 23 มีนาม 2563 เป็นต้นไปจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย
http://www.sut.ac.th/2012/sutcovid19/?p=117

 

 

            โดยจะปิดอาคารทำการทุกอาคารภายในมหาวิทยาลัย  ยกเว้น อาคารบริหาร เปิดให้เข้าออกบางส่วนเพื่อรองรับการดำเนินการของศูนย์ประสานงานเฉพาะกิจในสถานการณ์ฉุกเฉิน อาคารวิชาการ 1 และอาคารวิชาการ 2 รองรับคณาจารย์เพื่อการจัดการเรียนการสอนออนไลน์  กลุ่มอาคารปฏิบัติการศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ฯ  เพื่อรองรับคณาจารย์ นักวิจัย และนักศึกษา ในการปฏิบัติงานวิจัยเท่าที่จำเป็นและต้องได้รับอนุญาตจากมหาวิทยาลัยเป็นรายกรณี และการบริการวิชาชีพที่มีการผูกพันตามความจำเป็นเท่านั้น  รวมถึงอาคารหอพักนักศึกษาตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด อาคารสุรพัฒน์ 1 รองรับภารกิจที่จำเป็นต้องดำเนินการของเทคโนธานี   โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  ส่วนบริการเปิดเท่าที่จำเป็น ประกอบด้วย สุรสัมมนาคาร ฟาร์มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี     

         อาคารหน่วยงานสนับสนุนการบริหาร บริการ และการเรียนการสอน  ประกอบด้วย ศูนย์คอมพิวเตอร์ ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา และสถานพัฒนาคณาจารย์ ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ส่วนกิจการนักศึกษา และส่วนอาคารสถานที่ โดยจัดบุคลากรหมุนเวียนกันมาปฏิบัติหน้าที่เพื่อให้การทำงานเป็นไปอย่างต่อเนื่อง ซึ่งฝ่ายรักษาความปลอดภัยจะบันทึกการเข้าออกอาคาร การคัดกรองอาการไข้ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนดอย่างเคร่งครัด

 


 

     แม้จะมีประกาศปิดอาคารทำการ แต่ภารกิจของมหาวิทยาลัยต้องมีความต่อเนื่องไม่หยุดชะงัก โดยกำหนดมาตรการให้บุคลากรสามารถทำงานที่บ้าน (Work from Home) ตามแผน “การทำงานที่บ้าน” ตามที่ได้เสนอไว้ต่อสภามหาวิทยาลัย หรืออาจมอบหมายงานในรูปของ Project Assignment และกำกับการทำงานผ่านระบบประชุมทางไกลหรือเทคโนโลยีที่เหมาะสม  โดยให้มีผลสัมฤทธิ์ในการทำงานเทียบเท่ากับการมาปฏิบัติงานที่มหาวิทยาลัย และบุคลากรสามารถกลับมาดำเนินการได้ทันทีภายหลังจากสถานการณ์คลี่คลายลง   โดยมาตรการนี้ จะครอบคลุมถึงการปรับรูปแบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน ภาระงาน และเกณฑ์การปฏิบัติงานต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับรูปแบบการสอนออนไลน์  มาตรการต่างๆ ที่มหาวิทยาลัยได้ประกาศใช้นั้นได้ตระหนักถึงสุขภาพอนามัย ความปลอดภัยของชีวิตบุคลากร นักศึกษา และประชาชนเป็นสำคัญ จึงขอให้ ชาว มทส. เลี่ยงความเสี่ยงตามคำแนะนำของกระทรวงสาธารณสุข และร่วมรับผิดชอบต่อสังคมฝ่าวิกฤติโรคระบาดนี้ไปด้วยกันทั้งประเทศ

 

    พร้อมนี้ มหาวิทยาลัยได้มอบให้คณะทำงานเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  เป็นศูนย์ประสานงานเฉพาะกิจในสถานการณ์ฉุกเฉิน โทรศัพท์ 044-225959  เป็นศูนย์แจ้งเหตุต่างๆ ทำหน้าที่ประสานงานภายในหน่วยงาน พร้อมทั้งเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรได้รับทราบข่าวสารอย่างทันท่วงที

ส่วนประชาสัมพันธ์

22 มีนาคม 2563

 

 


ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง