มทส. เพิ่มมาตรการเข้ม เฝ้าระวังไวรัสโควิด-19 ขอนักศึกษาและบุคลากร ร่วมจับมือควบคุมสถานการณ์นี้ด้วยกัน

มทส. เพิ่มมาตรการเข้ม เฝ้าระวังไวรัสโควิด-19

ขอนักศึกษาและบุคลากร ร่วมจับมือควบคุมสถานการณ์นี้ด้วยกัน

 

 

        รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพงษ์ แพสุวรรณ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) เปิดเผยว่า “ มทส. ได้เพิ่มมาตรการเข้มเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 เพื่อเป็นการป้องกันและเลี่ยงหลีกการแพร่ระบาดในสถานการณ์ไม่ปกติ หลังประกาศจัดการเรียนการสอนทุกรายวิชาผ่านระบบทางไกลแบบสื่อประสม แทนห้องเรียนปกติ ระหว่างวันที่ 16 มีนาคม – 19 เมษายน 2563  กอปรกับมหาวิทยาลัยมีรูปแบบการบริหารจัดการรวมศูนย์การให้บริการที่เรียกว่า “รวมบริการ ประสานภารกิจ” ทำให้มีโอกาสพบปะรวมกลุ่มของประชากรมหาวิทยาลัยจำนวนมาก และเพื่อให้การจัดการเรียนการสอนในภาคการศึกษาที่ 3 ปีการศึกษา 2562 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และร่วมควบคุมเพื่อให้ผ่านสถานการณ์นี้ด้วยกัน มหาวิทยาลัยจึงออกประกาศเพื่อเป็นแนวปฏิบัติ ดังนี้

 

ประกาศ มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ 4)

 

      การตั้งจุดคัดกรองไข้ ก่อนเข้ากลุ่มอาคารสำนักงาน จำนวน 17 จุด และกลุ่มอาคารหอพักนักศึกษา จำนวน 4 จุด  โดยผู้ปฏิบัติงาน นักศึกษา หรือบุคคลทั่วไป ต้องติดบัตรประจำตัวทุกครั้ง หลังผ่านการคัดกรองไข้ด้วยเครื่องวัดอุณหภูมิทางหน้าผากจะได้รับสติกเกอร์ติดเพื่อแสดงตนอนุญาตให้เข้าอาคารได้  กรณีพบอาการไข้ให้แจ้งโรงพยาบาล มทส. และบันทึกรายงานประจำวันรายงานต่อมหาวิทยาลัย

     อาคารสถานที่ทำการ  ได้จัดให้พนักงานทำความสะอาดประจำอาคารดูแลสุขอนามัย ทำความสะอาดวัสดุอุปกรณ์ และบริเวณที่ที่มีผู้สัมผัสปริมาณมาก เช่น ราวบันได ลูกบิดประตู ด้วยน้ำยาทำความสะอาด และแอลกอฮอล์ในระหว่างวันอย่างสม่ำเสมอ พร้อมจัดเตรียมเจลแอลกอฮอล์ทำความสะอาดมือ ประจำทุกอาคาร

 

 

     การปรับเวลาให้บริการ ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา ซึ่งให้บริการห้องสมุด สืบค้นข้อมูลสารสนเทศ ให้บริการเฉพาะเวลาทำการ ระหว่าง 08.30 – 16.30 น. ปิดทุกวันเสาร์-อาทิตย์  >> ประกาศ มาตรการของศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษากรณีสถานการณ์ไม่ปกติ

     การงดใช้บริการ ประกอบด้วย
     1.ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี งดใช้ห้องปฏิบัติการ อุปกรณ์ และเครื่องมือ สำหรับการเรียนการสอนทุกรายวิชา เว้นงานวิจัยของบุคลากรมหาวิทยาลัยให้ใช้ในเวลาทำการปกติ ระหว่าง 08.30 – 16.30 น. หากมีกรณีจำเป็นอื่นใดให้ขออนุมัติการต่อผู้บังคับบัญชาตามลำดับขั้น   >> ประกาศ มาตรการการใช้ห้องปฏิบัติการศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกรณีสถานการณ์ไม่ปกติ

     2.สถานกีฬาและสุขภาพ งดให้บริการห้องออกกำลังกาย (Fitness) แอโรบิก โยคะ-ลีลาส และ Bike Tour แต่ยังให้บริการสนามกีฬากลางแจ้งถึงเวลา 21.00 น. ซึ่งจะต้องผ่านการคัดกรองไข้ที่อาคารสุรเริงไชย เริ่มตั้งแต่วันที่ 16 มีนาคม – 19 เมษายน 2563  >> ประกาศ มาตรการการใช้สถานกีฬาและสุขภาพกรณีสถานการณ์ไม่ปกติ

     หอพักนักศึกษาภายในมหาวิทยาลัย กำหนดเปิดเวลา 05.30 น. ปิดเวลา 21.00 น. พร้อมห้องบริการและพื้นที่อื่น  >> ประกาศ มาตรการด้านหอพักนักศึกษาภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีกรณีสถานการณ์ไม่ปกติ

    การผ่านเข้า-ออกประตูกัลยาณมิตร (ประตู 4) ระหว่างเวลา 21.00 -04.00 น. ให้บุคลากร นักศึกษา หรือประชาชนทั่วไปต้องแสดงบัตรประจำตัวพนักงาน นักศึกษา หรือบัตรอื่นใดเพื่อแสดงตนต่อเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย เพื่อประกอบการลงบันทึกประจำวันทุกครั้ง   >> ประกาศ มาตรการการผ่านเข้า-ออกประตูกัลยาณมิตร (ประตู 4) กรณีสถานการณ์ไม่ปกติ

    ทั้งนี้ ทุกภาคส่วนของมหาวิทยาลัยต่างตื่นตัวและให้ความร่วมมืออย่างเต็มกำลัง อาทิ โรงพยาบาล มทส. อบรมวิธีการคัดกรองอาการไข้ ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ฯ ผลิตเจลแอลกอฮอร์ล้างมือ ฝ่ายทรัพยากรบุคคลจัดเตรียมสติกเกอร์อำนวยการ ส่วนประชาสัมพันธ์ทำป้ายให้คำแนะนำในการดูแลรักษาตน เป็นต้น หากมีเหตุการณ์ผิดปกติ กรุณาแจ้งได้ที่โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี โทรศัพท์ 044 -376555  จึงขอความร่วมมือนักศึกษาและบุคลากรได้ตระหนักถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด เพื่อร่วมควบคุมสถานการณ์นี้ไปด้วยกัน ตลอดทั้งเพื่อชีวิตและความปลอดภัยของนักศึกษาและบุคลากร รวมถึงเป็นการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมด้วยอีกทางหนึ่ง  

 

 

มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19 www.sut.ac.th/2012/sutcovid19/

 

ส่วนประชาสัมพันธ์ มทส.

13 มีนาคม 2563

 

 


ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง