มทส. จับมือ ภาคการผลิตอาหารสัตว์ บ. PS Nutrition จำกัด ร่วมวิจัยพัฒนาวัตถุดิบอาหาร หวังสร้างจุดต่าง เสริมคุณค่าเนื้อไก่

มทส. จับมือ ภาคการผลิตอาหารสัตว์ บ. PS Nutrition จำกัด ร่วมวิจัยพัฒนาวัตถุดิบอาหาร หวังสร้างจุดต่าง เสริมคุณค่าเนื้อไก่
 
    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) จับมือกับ บริษัท PS Nutrition ภาคอุตสาหกรรมทางการเกษตรผู้คร่ำหวอดในวงการอาหารสัตว์และสารเสริมในอาหารไก่ชั้นนำของประเทศ ร่วมกันพัฒนากำลังคน งานวิจัยด้านวัตถุดิบอาหารไก่ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง หวังยกระดับต่อยอดให้เนื้อไก่เป็น Functional meat ทำให้เกษตรกรและภาคการผลิตสามารถใช้วัตถุดิบอาหารเป็นเครื่องมือในการสร้างจุดต่างให้กับเนื้อไก่ เพิ่มความสามารถในการแข่งขันให้กับประเทศ
 
 
 
 
 
   รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพงษ์ แพสุวรรณ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) โดย พร้อมด้วย ศาสตราจารย์ ดร.หนึ่ง เตียอำรุง คณบดีสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร มทส. ร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือกับ นายวรพงษ์ วงศ์อนุสรณ์ ประธานบริษัท PS Nutrition จำกัด และ นายธนณัฐ วงศ์อนุสรณ์ กรรมการผู้จัดการ ในความร่วมมือด้านพัฒนางานวิจัยด้านนวัตกรรมอาหารเพื่อพัฒนาเนื้อไก่ให้เป็นเนื้อเชิงหน้าที่ (functional meat) โดยมีผู้บริหารทั้งสองสถาบันร่วมเป็นสักขีพยาน ณ เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2563 ณ หน่วยประสานงาน มทส. อาคารพญาไท พลาซ่า ชั้น 22 กรุงเทพมหานคร
.
 
 
    รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพงษ์ แพสุวรรณ อธิการบดี มทส. กล่าวว่า “ความร่วมมือครั้งนี้ ถือเป็นการเชื่อมโยงองค์ความรู้ทางวิชาการกับภาคเอกชนการเกษตร คือบริษัท P.S. Nutrition จำกัด ซึ่งถือเป็นผู้นำเข้าผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์และสารเสริมอาหารของประเทศ ทั้งเห็นแนวโน้มความต้องการของตลาดเนื้อไก่ทั้งในและต่างประเทศที่มีสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ได้ให้ความสำคัญกับการวิจัยและพัฒนาโดยได้ร่วมมือกับทีมวิจัย มทส. ในการวิจัยเชิงลึกเพื่อพัฒนางานวิจัยวัตถุดิบอาหารไก่และที่เกี่ยวข้อง อันจะก่อให้เกิดนวัตกรรมทางด้านอาหาร และสารเสริมในอาหารไก่ ซึ่งจะทำให้เกษตรกรผู้เลี้ยงไก่และอุตสาหกรรมการผลิตสามารถใช้วัตถุดิบอาหารเป็นเครื่องมือในการสร้างจุดต่างให้กับเนื้อไก่ และเพิ่มความสามารถในการแข่งขันให้กับประเทศ”
 
 
 
.
     ศาสตราจารย์ ดร.หนึ่ง เตียอำรุง คณบดีสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร มทส. เปิดเผยว่า “ความร่วมมือในครั้งนี้ ถือเป็นการต่อยอดผลงานวิจัย “ไก่โคราช” ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ปัจจุบัน ไก่โคราชได้กลายเป็นอาชีพของเกษตรกรมากกว่า 400 รายทั่วประเทศ ทีมนักวิจัยโดยศูนย์ความเป็นเลิศด้านทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาธุรกิจไก่โคราช มทส. ซึ่งมี รองศาสตราจารย์ ดร.อมรรัตน์ โมฬี เป็นหัวหน้าศูนย์ฯ จะได้ร่วมกับทีมวิจัยของ บริษัท P.S. Nutrition ที่มีความคร่ำหวอดในวงการอาหารและสารเสริมในอาหารสัตว์ของประเทศและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ทั้งมีเครือข่ายวิจัยกับประเทศฝรั่งเศส ที่ทำการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติด้วยเทคโนโลยีด้าน Green extraction technology อีกด้วย โดยทีมวิจัยจะได้ร่วมกันวิจัยวัตถุดิบอาหาร สารเสริมในอาหารไก่และที่เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนาเนื้อไก่ให้เป็นเนื้อเชิงหน้าที่ (functional meat) เพื่อสร้างความโดดเด่นและแตกต่างให้กับเนื้อไก่ เช่น การเติมสารเสริมบางชนิดเพื่อเพิ่มคุณค่าให้กับเนื้อไก่ที่ตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภค เป็นต้น อย่างไรก็ตามเทคโนโลยีทางอาหารมีปรับเปลี่ยนอย่างรวดเร็ว ดังนั้นจึงจำเป็นที่จะต้องใช้ความรู้เชิงลึกที่เกิดจากงานวิจัย ร่วมกับการเชื่อมโยงเครือข่ายกับภาคธุรกิจที่มีอยู่ และเข้าใจความต้องการที่แท้จริงของอุตสาหกรรมไก่ทั้งในและต่างประเทศ นอกจากนี้ บริษัทยังได้สนับสนุนทุนการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาปีละ 1 ทุนต่อเนื่องสองปี พร้อมเปิดโอกาสได้ร่วมงานกับนักวิจัยบริษัทชั้นนำของประเทศฝรั่งเศส ถือเป็นการพัฒนากำลังคนและสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ให้กับประเทศอีกด้วย รวมถึงการสร้างความเข้มแข็งแก่กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่โคราชกลายเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากของประเทศอย่างยั่งยืนอีกด้วย”

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง