มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จัดพิธีลงนามสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิในเทคโนโลยี ซีเมนต์เพื่อการทดแทนและฟื้นฟูกระดูก

อนุญาตให้ใช้สิทธิในเทคโนโลยี เรื่อง ซีเมนต์เพื่อการทดแทนและฟื้นฟูกระดูก 
บริษัท คุณค่าป่าไทย จำกัด กับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
...............................

สำนักงานจัดการทรัพย์สินทางปัญญา เทคโนธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ได้จัดพิธีลงนามสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิในเทคโนโลยีขึ้น เมื่อวันจันทร์ที่ 4 มีนาคม 2563 เวลา 13.30 – 15.00 น. ณ ห้องประชุมสารนิเทศ อาคารบริหาร
.
.
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี โดย ผศ. ดร.วีรชัย อาจหาญ รองอธิการบดีฝ่ายทรัพย์สินและวิสาหกิจ ร่วมกับ บริษัท คุณค่าป่าไทย จำกัด โดย ทันตแพทย์หญิงดวงฤดี วงศ์เทียมชัย กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล ร่วมลงนามในสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิในเทคโนโลยี เรื่อง ซีเมนต์เพื่อการทดแทนและฟื้นฟูกระดูก เป็นการต่อยอดงานวิจัยเพื่อใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ด้านงานทันตกรรม โดยเทคโนโลยีดังกล่าวใช้ในทดแทนและซ่อมแซมกระดูกของผู้ป่วยที่มีการสูญเสียเนื้อกระดูก

 

 


.
.
ผศ. ดร.วีรชัย อาจหาญ รองอธิการบดีฝ่ายทรัพย์สินและวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี กล่าวว่า พิธีลงนามสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิในเทคโนโลยีครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการสร้างสรรค์นวัตกรรม และการนำทรัพย์สินทางปัญญาอันเกิดจากผลงานวิจัยที่มีศักยภาพสูงออกสู่เชิงพาณิชย์ ตามนโยบายของมหาวิทยาลัยฯ ที่ต้องการยกระดับงานวิจัยจากห้องเรียนสู่ชุมชนอย่างแท้จริง ซึ่งทีมวิจัย นำโดย รองศาสตร์จารย์ ดร.ศิริรัตน์ ทับสูงเนิน รัตนจันทร์ อาจารย์สาขาวิชาวิศวกรรมเซรามิก สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ได้ศึกษานวัตกรรม ส่วนผสม การสร้างซีเมนต์เพื่อทดแทนและฟื้นฟูกระดูก งานวิจัยนี้ถูกพัฒนาขึ้นสำหรับใช้ในทดแทนและซ่อมแซมกระดูกของผู้ป่วยที่มีการสูญเสียเนื้อกระดูก โดยเกิดจากโรคทางกระดูก อุบัติเหตุ หรือสภาวะกระดูกพรุนในผู้สูงอายุ โดยจุดเด่นของเทคโนโลยีนี้ เมื่อซีเมนต์เซตตัวจะได้องค์ประกอบทางเคมีคล้ายกับกระดูกและฟันของมนุษย์ จึงมีความเข้ากันได้ดีและไม่เป็นพิษต่อร่างกาย ไม่เกิดความร้อนในขณะเซตตัวทำให้สามารถขึ้นรูปเป็นรูปร่างใดๆก็ได้ตามความต้องการและสร้างการยึดเกาะได้ดีกับกระดูกตามธรรมชาติ และยังมีความแข็งแรงเพียงพอหลังจากเซตตัว สามารถเซตตัวได้ในเวลาที่เหมาะสมกับการผ่าตัด โดยไม่ละลายออกปนไปกับของเหลวในร่างกาย เมื่อเวลาผ่านไปจะเกิดการสลายตัวอย่างช้าๆ เพื่อให้เกิดช่องว่างในการทำให้เนื้อเยื่อกระดูกสามารถเข้าไปเจริญเติบโตและการยึดเกาะกับกระดูกตามธรรมชาติได้ดี อีกทั้งซีเมนต์สามารถฉีดผ่านเข็มฉีดยา เข้าไปรักษาในบริเวณที่เป็นโพรงหรือบริเวณที่แคบ ทำให้การผ่าตัดใช้เวลาสั้นและผู้ป่วยพักฟื้นได้อย่างรวดเร็ว

 


.
.
ทางด้าน ทันตแพทย์หญิงดวงฤดี วงศ์เทียมชัย กรรมการ บริษัท คุณค่าป่าไทย จำกัด กล่าวว่า บริษัทฯ ได้เล็งเห็นถึงคุณค่าในเทคโนโลยีดังกล่าว จึงเกิดความร่วมมือกันระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ในการนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภค และแนวโน้มทางการตลาดอย่างเป็นรูปธรรม ทั้งนี้ บริษัทฯ มีแผนที่จะพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องร่วมกับมหาวิทยาลัยฯ ในโอกาสต่อไปด้วย

 

 


ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง