มทส. ติดอันดับ 5 ม.ไทยในอันดับ ม.ชั้นนำประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่

มทส. ติดอันดับ 5 ม.ไทยในอันดับ ม.ชั้นนำประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่

 

       เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา Times Higher Education (THE) ประเทศอังกฤษ ได้เผยผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยชั้นนำสำหรับประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่ ประจำปี ค.ศ. 2020 (Times Higher Education (THE) Emerging Economies University Rankings 2020) อย่างเป็นทางการ  โดยในปีนี้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) อยู่ในอันดับ 5 มหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศไทย  และอยู่ในกลุ่ม  Top 300 มหาวิทยาลัยชั้นนำสำหรับประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่

 

อธิการบดี มทส. ปลื้ม ล่าสุด มทส. ได้รับการจัดอันดับเป็นลำดับที่ 5 ของประเทศไทย ร่วมกับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง จากการจัดอันดับมหาวิทยาลัยชั้นนำสำหรับประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่ ของ THE สำนักจัดอันดับชื่อดังของโลกเป็นปีที่ 5 ติดต่อกัน ทั้งนี้ มีสถาบันอุดมศึกษา 533  แห่ง จาก 47 ประเทศในกลุ่มประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่ ซึ่งกลุ่มประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ดังนี้

Advanced emerging: ประกอบด้วย ประเทศ Brazil, Czech Republic, Greece, Hungary, Malaysia, Mexico, South Africa, Taiwan, Thailand, Turkey

Secondary emerging: ประกอบด้วย ประเทศ Chile, China, Colombia, Egypt, India, Indonesia, Kuwait, Pakistan, Peru, Philippines, Qatar, Russian federation, Saudi Arabia, United Arab Emirates

Frontier: ประกอบด้วย ประเทศ Argentina, Bahrain, Bangladesh, Botswana, Bulgaria, Côte d’Ivoire, Croatia, Cyprus, Estonia, Ghana, Iceland, Jordan, Kazakhstan, Kenya, Latvia, Lithuania, Macedonia, Malta, Mauritius, Morocco, Nigeria, Oman, Palestine, Romania, Serbia, Slovakia, Slovenia, Sri Lanka, Tunisia, Vietnam

 

สำหรับเกณฑ์ที่ใช้ในการจัดอันดับมหาวิทยาลัยชั้นนำดังกล่าว ประกอบด้วย 5 ตัวชี้วัด 13 ตัวชี้วัดย่อย พร้อมน้ำหนักในการคำนวณ ดังแสดงในรูปที่ 1 ซึ่งแตกต่างจากเกณฑ์การจัดอันดับของ THE World University Rankings โดยด้าน Citations ค่าน้ำหนักลดจาก 30% เหลือ 20% ด้านInternational Outlook ค่าน้ำหนักเพิ่มจาก 7.5% เป็น 10% และด้าน Industry Income ค่าน้ำหนักเพิ่มจาก 2.5% เป็น 10%

 

รูปที่ 1 ตัวชี้วัดของ THE Emerging Economies University Rankings 2020

ที่มา: https://www.timeshighereducation.com/emerging-economies-university-rankings-2020-methodology

 

ผลการจัดอันดับของ มทส. พบว่า คะแนนรวมและคะแนน 5 ด้าน ในช่วงปี 2016-2020 มีรายละเอียดดังรูปที่ 2 โดย มทส. ได้รับคะแนนด้านย่อย 3 ด้าน สูงขึ้นจากปีที่ผ่านมา ได้แก่ ด้านการวิจัย ด้านรายได้จากภาคอุตสาหกรรม และด้านความเป็นนานาชาติ ซึ่งสะท้อนถึงศักยภาพของคณาจารย์และบุคลากรในมหาวิทยาลัยในการผลิตผลงานวิจัยคุณภาพสูง และการปรับแปลงถ่ายทอดเทคโนโลยีและการบริการวิชาการสู่ชุมชนของมหาวิทยาลัยได้เป็นอย่างดี

 

รูปที่ 2 คะแนนรวมและคะแนน 5 ด้าน ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ในช่วงปี 2016-2020

 

สำหรับมหาวิทยาลัยในประเทศไทย ที่ได้รับการจัดอันดับในสาขาวิชานี้ ในปี ค.ศ. 2020 มีทั้งสิ้น 16 มหาวิทยาลัย โดย มทส. อยู่ในกลุ่มลำดับ 251-300 และอยู่อันดับที่ 5 ของมหาวิทยาลัยในประเทศไทย ร่วมกับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ซึ่งผลการจัดอันดับเรียงตามคะแนนรวมถ่วงน้ำหนัก ได้ดังรูปที่ 3

รูปที่ 3 ผลคะแนนตัวชี้วัดหลักของมหาวิทยาลัยไทย ปี ค.ศ. 2020

รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพงษ์ แพสุวรรณ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) กล่าวว่า เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 Times Higher Education หรือ THE สถาบันในการจัดอันดับชั้นนำของโลกได้ประกาศการจัดอันดับที่สำคัญที่เรียกว่าTimes Higher Education (THE) Emerging Economies University Rankings 2020 หรือ การประกาศผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยชั้นนำสำหรับประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่ (Emerging Economy Country) ประจำปี 2020 โดยในปีนี้ มทส. ติดกลุ่มอันดับ 251-300 มหาวิทยาลัยชั้นนำสำหรับประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่ เป็นปีที่ 5 ติดต่อกัน นับจากปี 2016 และอยู่อันดับที่ 5 ของมหาวิทยาลัยในประเทศไทย ร่วมกับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

 “จากผลการจัดอันดับในครั้งนี้ ถือเป็นสิ่งที่น่ายินดีและน่าภาคภูมิใจอย่างยิ่ง ช่วยย้ำภาพลักษณ์และพัฒนาการของมหาวิทยาลัยวิจัยชั้นนำของไทยที่ก้าวสู่การเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก (World Class University) แสดงให้เห็นว่า มทส. มีศักยภาพความเข้มแข็งทางด้านวิชาการในระดับสากล มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลา 30 ปี แห่งการก่อตั้งมหาวิทยาลัย อีกทั้งยังแสดงถึงความสำเร็จในการเป็นสถาบัน สร้างองค์ความรู้และนวัตกรรม พร้อมเป็นที่พึ่งของสังคมต่อไป” อธิการบดี มทส. กล่าวในที่สุด

 

ที่มา: https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/2020/emerging-economies-university-rankings#!/page/0/length/25/locations/TH/sort_by/rank/sort_order/asc/cols/scores

 

ส่วนแผนงาน/ส่วนประชาสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

19 กุมภาพันธ์ 2563

 


ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง