ขอแสดงความยินดีกับพนักงานศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา ในโอกาสได้รับรางวัล ระดับดีการนำเสนอผลงานวิชาการ

       ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา ในการนำเสนอผลงานวิชาการในการประชุมวิชาการระดับชาติ PULINET ครั้งที่ 10 ณ โรงแรมบุรีศรีภู บูติกโฮเต็ล อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา วันที่ 8-9 มกราคม 2563 จัดโดย ข่ายงานห้องสมุดส่วนภูมิภาค (PULINET) ร่วมกับมหาวิทยาลัยทักษิณ และได้รับรางวัลระดับดี จากการนำเสนอผลงานวิชาการประเภทโปสเตอร์ กลุ่มการจัดการสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ และนวัตกรรม (IT) เรื่อง SUT Smart Book Return System โดย นางสาววิไลลักษณ์ อินมีศรี นายพันธ์วิรา ปริญญาศรีเศวต นางขวัญแก้ว เทพวิชิต นายวิทวัฒน์ วะสุรี


ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง