กระทรวงเกษตรฯ ร่วมกับ มทส. จัดงานวันเกษตรแห่งชาติ 63 ชูแนวคิด : นวัตกรรมเกษตรไทย ยิ่งใหญ่ ด้วยศาสตร์พระราชา

กระทรวงเกษตรฯ ร่วมกับ มทส. จัดงานวันเกษตรแห่งชาติ 63 ชูแนวคิด“นวัตกรรมเกษตรไทย ยิ่งใหญ่ ด้วยศาสตร์พระราชา”
 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา จัดงานเกษตรแห่งชาติ ประจำปี 2563 ภายใต้แนวคิด “นวัตกรรมเกษตรไทย ยิ่งใหญ่ด้วยศาสตร์พระราชา (Sustainable Thai Agriculture Innovation under The King’s Philosophy)” ระหว่างวันที่ 10-19 มกราคม 2563 ระดมภาครัฐเอกชนร่วมแสดงศักยภาพเทคโนโลยีด้านการเกษตรครั้งยิ่งใหญ่ของประเทศ
 

24 ธันวาคม 2562 ณ ห้องประชุม 115 กระทรวงกระเกษตรและสหกรณ์ กรุงเทพมหานคร นายนราพัฒน์ แก้วทอง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจํากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายสำราญ สาราบรรณ์ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายกังสดาล สวัสดิ์ชัย เกษตรจังหวัดนครราชสีมา ศาสตราจารย์ ดร.หนึ่ง เตียอำรุง คณบดีสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร มทส.ร่วมแถลงข่าวการจัดงานวันเกษตรแห่งชาติ ประจําปี 2563

 

 

นายนราพัฒน์ แก้วทอง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า “กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมกับ มทส. และจังหวัดนครราชสีมา เตรียมจัดงานวันเกษตรแห่งชาติ ปี 2563 ระหว่างวันที่ 10-19 มกราคม 2563 ภายใต้แนวคิด“นวัตกรรมเกษตรไทย ยิ่งใหญ่ด้วยศาสตร์พระราชา” เพื่อเผยแพร่พระราชกรณียกิจด้านการเกษตรของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวและพระบรม วงศานุวงศ์ และเพื่อน้อมนําให้สังคมได้ตระหนักถึงความสําคัญของอาชีพเกษตรกร การส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร อันเป็นพื้นฐานของการพัฒนาคน พัฒนาองค์ความรู้ และพัฒนาประเทศและเผยแพร่ความก้าวหน้าทางวิชาการ และผลงานวิจัยด้านการเกษตร ให้นักเรียน นักศึกษา และประชาชน ทุกสาขาอาชีพที่สนใจ

 


นายสําราญ สาราบรรณ์ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า ในปีนี้ทุกหน่วยงานในสังกัด ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีความพร้อมเข้าร่วมจัดนิทรรศการโดยการการจัดนิทรรศการของกระทรวงเกษตร และสหกรณ์ในครั้งนี้ แบ่งเป็น 2 ภาคส่วน ได้แก่ นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล อดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 ที่นําเสนอนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ “พระบิดาแห่งการวิจัยและพัฒนาข้าวไทย” และ “พระบิดาแห่งฝนหลวง” รวมไปถึงนิทรรศการศาสตร์พระราชาเช่น การปลูกป่า 3 อย่างได้ประโยชน์ 4 อย่าง การจัดการทรัพยากรน้ํา การพัฒนาที่ดิน การปลูกพืช ทั้งการปลูกไม้ผล การปลูกหม่อน เลี้ยงไหม การปลูกยางพารา การปรับปรุงพันธุ์พืช ระบบการเกษตรและด้านการปศุสัตว์ และนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ที่ได้ทรงบําเพ็ญพระราชกรณียกิจเพื่อส่งเสริมด้านการเกษตรกรรมอันเป็นอาชีพหลักของปวงชนชาวไทยตลอดมา อันเป็นการสานต่อพระราชดําริในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9

 

 

สำหรับนิทรรศการภาควิชาการ ได้นําเสนอความสําเร็จของกลุ่มเกษตรกร เช่น กลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่ ที่ชนะเลิศการแข่งขันระดับประเทศ รายการแข่งขันเกมเกษตรกรรวมถึงการนําเทคโนโลยีและ นวัตกรรมมาใช้ ในภาคเกษตร ไม่ว่าจะเป็น โดรนพ่นสารชีวภัณฑ์ โดรนสํารวจเพื่อทําแผนที่การบริหารจัดการน้ํา ตลาดสินค้า เกษตรออนไลน์ (DGT FARM) ระบบตรวจสอบย้อนกลับสินค้าเกษตร เครื่องหมายรับรองสินค้าเกษตรปลอดภัย แอพพลิเคชั่นฟาร์มดี การบริหารจัดการเขตเกษตรเศรษฐกิจสําหรับสินค้าเกษตรที่สําคัญ นวัตกรรมผ้าไหมและ ผลิตภัณฑ์จากหม่อนไหม การปรับโครงสร้างการผลิตปศุสัตว์ตลอดห่วงโซ่อุปทาน นวัตกรรมของปราชญ์ชาวบ้าน รวมถึงการสร้างผู้นําต้นแบบรุ่นใหม่ในสหกรณ์ (Smart Cooperative Directors) นอกจากนี้ ยังมีการจัดทํา โมเดลจําลอง ทั้งในเรื่องของการจัดตั้งตลาด อ.ต.ก.โรงทอ จอหอ ตลาด Farmer Market ระบบการจัดการ ฟาร์มโคเนื้อแบบประณีต รวมถึงการทําอาชีพเสริมต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น การเพาะเลี้ยงปลานิลครบวงจร การเลี้ยง ปลานิล/ปลาตะเพียน/กบ ในนาข้าว การส่งเสริมการเลี้ยงโคนม นําไปสู่การแสดงเทคโนโลยีต่าง ๆ ที่สามารถ นํามาปรับใช้ในจังหวัดนครราชสีมา และในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่สามารถนํามาปรับใช้ในพื้นที่ราบทุ่งกุลา ร้องไห้ พื้นที่ราบทุ่งสัมฤทธิ์ ทั้งการปรับปรุงดินเค็มปานกลางเพื่อปลูกข้าว และไร่นาสวนผสม การปรับปรุงดินเค็ม จัดด้วยไม้ทนเค็มและหญ้าเลี้ยงสัตว์สร้างรายได้ และนําเสนอปลาประจําจังหวัดนครราชสีมา ได้แก่ ปลาพวง

 

 

ด้าน นางสาวนนทิชา วรรณสว่าง รองอธิบดีกรมการข้าว กล่าวว่า ภายในงานยังมีกิจกรรมสาธิต และฝึกอบรม ให้ความรู้ควบคู่การปฏิบัติจากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และซุ้มจําหน่ายสินค้าของเกษตรกร อีกมากมาย ทั้งชิม ผัดหมี่โคราช ผงชงดื่มจากจมูกข้าว เครื่องดื่มคอมบูชา (Kombucha tea) เป็นเครื่องดื่มชาหมัก ร่วมกับข้าวที่มีสี จะได้รสชาติที่แปลกใหม่ มีกลิ่นเฉพาะ รวมถึงคุณประโยชน์มากมาย ข้อป สินค้าทางการเกษตร และผลิตภัณฑ์จากภาคต่างๆ จําหน่าย เป็นสินค้าที่หาซื้อยากในท้องตลาด เช่น ผลิตภัณฑ์เครื่องสําอางจากข้าว ข้าวเพื่อสุขภาพ ข้าวกล้อง ข้าวฮาง รวมถึงผลิตผลทางการเกษตรต่างๆ ทั้งผักปลอดสาร ผลไม้ และสินค้าแปรรูป อาทิเช่น ปลาแดดเดียว ปลาทูหอม ขนมจีนน้ํายาปลากะพง กะปิหอมเคยอ่าว น้ําพริกทะเล สินค้าแปรรูปหม่อนไหม
.
.
การจําหน่ายผลผลิตจากกลุ่มเกษตรกร เช่น จากสวนลุงไกล มะขามเทศพันธุ์เพชรโนนไทย เมล่อนจากเกษตรกร อําเภอขามสะแกแสง ผ้าไหมที่ได้รับรองเครื่องหมายตรานกยูงพระราชทาน ผลิตภัณฑ์จากไหม และรังไหม จําหน่าย ผลิตภัณฑ์เครื่องจักรสานจากหญ้าแฝก แชะ จุดถ่ายภาพ หรือจุดเช็คอิน ที่สวยงามตื่นตาตื่นใจที่ได้นํากลิ่นอาย ของวัฒนธรรมและวิถีชีวิตในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมารวบรวมไว้ในงานนี้ ทั้งปราสาทข้าวขนาดใหญ่ ผีตาโขน ตุงใยแมงมุม เพื่อให้ผู้ร่วมชมงานได้สัมผัสอย่างใกล้ชิด

 


ทางด้าน ศาสตราจารย์ ดร.หนึ่ง เตียอำรุง คณบดีสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) กล่าวว่า สำหรับการได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพในครั้งนี้จัดขึ้น ณ เทคโนธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ภายใต้แนวคิด “นวัตกรรมเกษตรไทย ยิ่งใหญ่ด้วยศาสตร์พระราชา (Sustainable Thai Agriculture Innovation under The King’s Philosophy)” จึงถือเป็นกิจกรรมใหญ่ที่เป็นความยินดี ความภาคภูมิใจของชาวมหาวิทยาลัย และจังหวัดนครราชสีมาอีกวาระหนึ่ง ที่จะได้ร่วมกันแสดงศักยภาพการจัดงานแสดงความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีการเกษตรครั้งใหญ่ของประเทศ มทส. มีการจัดการเรียนการสอนทางด้านเทคโนโลยีการเกษตร มีผลงานวิจัยและนวัตกรรม การบริการวิชาการแก่ชุมชน เกษตรกร และผู้ประกอบการด้านการเกษตร ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาและจังหวัดใกล้เคียงเสมอมา โดยเฉพาะจังหวัดนครราชสีมานั้นถือว่าเป็นพื้นที่ที่มีการทำการเกษตรอย่างกว้างขวาง มีทั้งการเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ เช่น มันสำปะหลัง ข้าว และอ้อย รวมถึงการเลี้ยงปศุสัตว์ ตั้งแต่ระดับเกษตรกรรายย่อยจนถึงระดับสถานประกอบการด้านอุตสาหกรรมการเกษตร ดังนั้น ในการจัดงานครั้งนี้จึงเป็นการเผยแพร่ความรู้และความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีการเกษตรของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ให้แก่เกษตรกร นักเรียน นักศึกษา และประชาชนผู้สนใจทั่วไป โดยการสร้างความเชื่อมโยงระหว่างองค์กรวิจัย สถาบันการศึกษา องค์กรด้านการเกษตรของภาครัฐและภาคเอกชน ในรูปแบบบูรณาการทั้งด้านพืช ปศุสัตว์ ประมง คุณภาพดิน เทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร และเทคโนโลยีอาหาร มีการเผยแพร่ผลงานวิจัยด้านเทคโนโลยีการเกษตร ตลอดจนการประกวดพืช สัตว์ ผลิตผลทางการเกษตร และการจำหน่ายปัจจัยการผลิตและผลิตผลทางการเกษตร
.
.
มหาวิทยาลัยได้จัดสรรใช้พื้นที่จัดงาน ที่เรียกว่าเทคโนธานี กว่า 600 ไร่ ประกอบด้วย พื้นที่จัดแสดงนิทรรศการภายในอาคารสุรพัฒน์ 2 สำหรับแสดงนิทรรศการเทิดพระเกียรติ นิทรรศการ Highlight ผลงานวิจัยและนวัตกรรรมเด่นของมหาวิทยาลัย ทั้งต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ เช่น ระบบน้ำอัจฉริยะ ไก่โคราช เครื่องกำจัดแมลงศัตรูพืชสำหรับเกษตรแม่นยำผ่านระบบไร้สาย ผลิตภัณฑ์ข้าวขึ้นรูปเสริมโภคชนาการ เทคโนโลยีในการแยกเพศอสุจิโคนม เครื่องกำจัดแมลงศัตรูพืชสำหรับเกษตรแม่นยำผ่านระบบสื่อสารไร้สาย เป็นต้น

 


นิทรรศการเทคโนโลยีการจัดการแมลงศัตรูพืช และผลิตภัณฑ์จากแมลง นิทรรศการการปลูกพืชระบบปิด เน้นเทคโนโลยี PFAL นำเสนอเทคโนโลยีการผลิตพืชที่มีการอัพเดตระบบการปลูกพืช Display ที่จัดแสดงเป็นของจริง พืชที่ใช้จัดแสดงเป็นพืชจากการวิจัย เช่น ระบบเลี้ยงไข่น้ำ การปลูกพืชโลว์ฟอสฟอรัส นิทรรศการสารชีวภัณฑ์จากฟอสฟอรัสเพื่อใช้ในควบคุมและกระตุ้นการเจริญเติบโตของพืช นิทรรศการสัตว์น้ำ : จัดแสดงตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ โดยจัดแสดงปลาอุ้มบุญ ยูนิตโมเดลกุ้งคอนโด และปลาเรืองแสง นิทรรศการนวัตกรรมการเลี้ยงไหม เป็นการเลี้ยงไหมเป็นแผ่นมาร์คหน้า นิทรรศการไอศกรีมโยเกิร์ต synbiotic เป็นการเสริมโปรไบโอติกค์ นิทรรศการผลิตภัณฑ์อาหารเสริมสำหรับผู้มีบุตรยาก มดลูกเข้าอู่ เสริมน้ำนม Biofuel เป็นเชื้อยีสต์น้ำมัน น้ำมันที่เคยสกัดมาแล้วมาจัดแสดง นิทรรศการเครื่องกำจัดตะกรันในท่อส่งน้ำบาดาล ใช้หลักการสนามแม่เหล็กไฟฟ้าในการกำจัดตะกรัน ในน้ำที่เป็นน้ำบาดาล นิทรรศการเครื่องกำจัดหนอนในต้นไม้ผลด้วยคลื่นความถี่สูง ใช้หลักการคลื่นไมโครเวฟในการกำจัด โดยการยิงคลื่นเข้าไปกำจัดหนอน รถแทรกเตอร์อัตโนมัติ เป็นรถขนาดเล็กที่ดัดแปลงเพื่อใช้ในงานสวน ทำงานตามคำสั่งที่โปรแกรมในคอมพิวเตอร์ไว้แล้ว การใช้งานโดยการฉายวีดิโอ สามารถกำหนดต้นทาง การเลี้ยวกลับได้หลายลักษณะตามที่คนทำการเลี้ยวกลับได้ รวมถึงนวัตกรรมด้านการเกษตรภายใต้โครงการจัดตั้งสถานพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการสำหรับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (Student Entrepreneurship Development Academy : SEDA) การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ทางด้านเทคโนโลยีการเกษตรระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และระดับอาชีวศึกษา

 


การจัดประกวดแข่งขัน ทั้งด้านพืชและสัตว์ เช่น ประกวดต้นชวนชม กล้วยไม้ ประกวดโค ไก่แจ้สวยงาม การอบรมทางด้านการเกษตร ที่สร้างอาชีพ เสริมรายได้ และเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรที่น่าสนใจหลายหัวข้อ อาทิ การผลิตกัญชาเชิงคุณภาพเพื่อประโยชน์เชิงการแพทย์และเชิงธุรกิจ การแสดงบันเทิงบนเวทีกลาง ลานพลาซ่า มีศิลปิน นักร้อง วงดนตรี การแสดงพื้นถิ่นที่มีชื่อเสียงร่วมให้ความบันเทิงตลอดงาน อาทิ เบิ้ล ปทุมราช เอิร์น เดอะสตาร์ หรือ เอิร์น สุรัตน์ติกานต์ ;งดนตรีพื้นบ้านระเบียบวาทะศิลป์ พร้อมนี้ มหาวิทยาลัย ได้เปิดฟาร์ม ให้เข้าชมโดยรถราง พร้อมสนุกฝึกปฏิบัติตามฐานต่างๆ ที่ให้ความรู้ พร้อมความสนุกสนาน และเลือกซื้อผลิตภัณฑ์คุณภาพจากฟาร์มมหาวิทยาลัย ชม ชิม ช้อป ผลิตภัณฑ์สินค้าทางการเกษตร สินค่าอุปโภคบาริโภคหลากลวาย ตลอดระยะเวลา 10 วันของการจัดงาน
.
.
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ในฐานะสถาบันการศึกษา ของภูมิภาค และของประเทศ เรามีความมุ่งหวังที่จะบริการวิชาการแก่สังคม ในทุกภารกิจของมหาวิทยาลัยได้มุ่งที่จะยึดโยงยุทธศาสตร์ชาติ ในการนำองค์ความรู้ความเชี่ยวชาญของคณาจารย์ มาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ ต่อสังคมและประเทศชาติ ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนเข้าร่วมชมความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีการเกษตรของภาครัฐและเอกชน พร้อมมีความสุขกับการเที่ยวชมงานเกษตรแห่งชาติ ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา ในวันที่ 10 – 19 มกราคม 2563 ที่จะถึงนี้

 

 

ส่วนประชาสัมพันธ์
24 ธันวาคม 2562


ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง