สำนักงานจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยสุรนารี ได้การรับรองตามมาตรฐานสากลจาก Forum for Ethical Review Committees in the Asian and Western Pacific Region (FERCAP)

        รองศาสตราจารย์ ดร. พีระพงษ์ อุฑารสกุล ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา พร้อมด้วยคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประกอบด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงพรทิพย์ นิ่มขุนทด ประธานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงปัทมา ทองดี เลขานุการคณะกรรมการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เบ็ญจมาศ จิตรสมบูรณ์ รองประธานคณะกรรมการและนางดารณี คำสวัสดิ์ ผู้ช่วยเลขานุการ ได้เดินทางเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ 19th Annual Forum for Ethical Review Committees in the Asian and Western Pacific Region (FERCAP) International Conference 2019 ณ Universiti Sains Penang, Malaysia (USM) พร้อมทั้งรับโล่เกียรติคุณในโอกาสที่สำนักงานจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ได้รับการตรวจประเมินผ่านมาตรฐานสากลจาก FERCAP และยังได้รับรางวัล Best Poster Awards (EC/IRB Profile) อีกด้วย เมื่อวันที่ 24-27 พฤศจิกายน 2562 ที่ผ่านมา

 

 

 

 


ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง