มทส. อันดับ 5 ม.ไทย ด้านวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี

มทส. อันดับ 5 ม.ไทย ด้านวิศวกรรมศาสตร์ และเทคโนโลยี
จากการจัดอันดับ ม.ชั้นนำของโลก
โดย
THE World University Rankings

 

เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2562  ที่ผ่านมา Times Higher Education (THE) ประเทศอังกฤษ ได้เผยผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยชั้นนำระดับโลก ประจำปี ค.ศ. 2020 (The 2020 Times Higher Education World University Ranking) ในระดับสาขาวิชาอย่างเป็นทางการ โดยในกลุ่มสาขาวิชาด้านวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี (Engineering and Technology) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) ได้รับการจัดอันดับเป็นที่ 5 ของมหาวิทยาลัยในประเทศไทย

 

รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพงษ์ แพสุวรรณ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) เผยว่า จากการประกาศผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยชั้นนำระดับโลก ประจำปี ค.ศ. 2020 กลุ่มสาขาวิชา Engineering and Technology หรือ World University Rankings 2019 by subject: Engineering and Technology โดย Times Higher Education หรือ THE สถาบันจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกชื่อดังจากประเทศอังกฤษ ซึ่งในปีนี้ได้เพิ่มจำนวนมหาวิทยาลัยที่ได้รับการจัดอันดับขึ้นจำนวนมากถึง 1008 อันดับ จากปีที่ผ่านมาที่มีเพียง 903 อันดับ ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยชั้นนำของโลกที่ครองอันดับ 1 ร่วมกัน ในสาขาวิชานี้ คือ  California Institute of Technology และ Stanford University ประเทศสหรัฐอเมริกา รองลงมา เป็น University of Cambridge ประเทศอังกฤษ และ Harvard University ประเทศสหรัฐอเมริกา ครองอันดับ 3 ร่วมกัน

สำหรับมหาวิทยาลัยในประเทศไทย ที่ได้รับการจัดอันดับในสาขาวิชานี้ ในปี ค.ศ. 2020 มีทั้งสิ้น 12 มหาวิทยาลัย โดย มทส. ยังคงอยู่ในลำดับเดิม คือ 601-800 และอยู่ลำดับที่ 5 ของมหาวิทยาลัยในประเทศไทย ซึ่งผลการจัดอันดับเรียงตามคะแนนรวมถ่วงน้ำหนัก ได้ดังนี้

 1. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี อันดับที่ 501-600 (28.8 คะแนน)
 2. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อันดับที่ 601-800 (26.2 คะแนน)
 3. มหาวิทยาลัยมหิดล อันดับที่ 601-800 (22.8 คะแนน)
 4. มหาวิทยาลัยขอนแก่น อันดับที่ 601-800 (22.2 คะแนน)
 5. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี อันดับที่ 601-800 (21.3 คะแนน)
 6. สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง อันดับที่ 601-800 (19.2 คะแนน)
 7. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อันดับที่ 801+ (17.6 คะแนน)
 8. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ อันดับที่ 801+ (15.9 คะแนน)
 9. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อันดับที่ 801+ (15.0 คะแนน)
 10. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ อันดับที่ 801+ (13.9 คะแนน)
 11. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ อันดับที่ 801+ (13.4 คะแนน)
 12. มหาวิทยาลัยนเรศวร อันดับที่ 801+ (12.3 คะแนน)

สำหรับเกณฑ์ที่ใช้ในการจัดอันดับมหาวิทยาลัยชั้นนำดังกล่าว ประกอบด้วย 5 ตัวชี้วัดหลัก (13 ตัวชี้วัดย่อย) ให้น้ำหนักแต่ละตัวชี้วัด ดังนี้

 • การสอน (สภาพแวดล้อมในการเรียนรู้) มีน้ำหนัก 30.0%
 • การวิจัย (ปริมาณ รายได้ และชื่อเสียง) มีน้ำหนัก 30.0%
 • การอ้างอิง (อิทธิพลของการวิจัย) มีน้ำหนัก 27.5%
 • รายได้จากภาคอุตสาหกรรม (การถ่ายโอนความรู้) มีน้ำหนัก 5.0%
 • ความเป็นนานาชาติ (บุคลากร นักศึกษา การวิจัย) มีน้ำหนัก 7.5%

ผลการจัดอันดับในปีนี้ มทส. มีคะแนนดีขึ้นจากปี ค.ศ. 2019 ใน 3 ตัวชี้วัด คือ ด้านการสอน การวิจัย และรายได้จากภาคอุตสาหกรรม ดังรูปที่ 1

รูปที่ 1 ผลคะแนนตัวชี้วัดหลักของ มทส. ปี ค.ศ. 2019-2020

“ผลการจัดอันดับในครั้งนี้ แสดงให้เห็นถึงศักยภาพความเข้มแข็งทางด้านวิชาการในระดับสากลที่ มทส. ยังคงความสำเร็จในลำดับต้นๆ ของประเทศ  พร้อมพัฒนาการอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลา 29 ปี แห่งการก่อตั้ง มหาวิทยาลัยได้พัฒนาหลักสูตรตามแผนยุทธศาสตร์ฯ 4 ปี  มีจำนวนหลักสูตรที่เปิดดำเนินการแบบ Modular Curriculum รวมทั้งสิ้น 23 หลักสูตร ในรูปแบบ Degree  แบบ Non-Degree หรือ Training ระยะสั้น  นอกจากนี้ ยังได้ดำเนินการพัฒนาหลักสูตร Double Degree จำนวน 13 หลักสูตร ร่วมกับสถาบันการศึกษาชั้นนำต่างประเทศ 6 สถาบัน เพื่อปรับตัวในสภาวะการแข่งขันที่สูงขึ้นของวงการศึกษา ปรับรูปแบบการเรียนการสอน การสร้างระบบนิเวศน์เพื่องานวิจัย เพื่อสร้างบุคลากรที่มีความรู้ในวิชาชีพตรงตามความต้องการตลาดแรงงาน ควบคู่กับสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมเพื่อสร้างคุณค่าทางเศรษฐกิจและสังคม พร้อมเป็นที่พึ่งของสังคมต่อไป” อธิการบดี มทส. กล่าว

 

รายละเอียดการจัดอันดับเพิ่มเติม: https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/2020/subject-ranking/engineering-and-IT#!/page/0/length/25/sort_by/rank/sort_order/asc/cols/stats

 

ส่วนแผนงาน/ส่วนประชาสัมพันธ์ มทส./17 ตุลาคม 2562

 


ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง