การประชุมเครือข่ายความร่วมมือกรอบมาตรฐานวิชาชีพด้านการสอนสากล ประเทศไทย : Thailand PSF Network

 

      มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) โดย ฝ่ายวิชาการและพัฒนาความเป็นสากล สถานพัฒนาคณาจารย์ จัดการประชุมเครือข่ายความร่วมมือกรอบมาตรฐานวิชาชีพด้านการสอนสากล ประเทศไทย : Thailand PSF Network เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษา 5 แห่ง ได้แก่ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (มสธ.) มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (มวล.) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว.) มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (มสด.) และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ในการสนับสนุนการมีกรอบมาตรฐานวิชาชีพด้านการสอนของมหาวิทยาลัยและความก้าวหน้าด้านการเรียนการสอนร่วมกัน สอดคล้องตามกรอบมาตรฐานวิชาชีพด้านการสอนของสหราชอาณาจักร (UK Professional Standards Framework) อีกทั้งมุ่งเน้นการยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนการสอนตามกรอบมาตรฐานวิชาชีพแก่สถาบันเครือข่ายอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ในการนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพงษ์ แพสุวรรณ อธิการบดี มทส. ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด โดย ศาสตราจารย์ ดร.สันติ แม้นศิริ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาความเป็นสากล มทส. กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงาน โดยมี ผู้บริหาร คณาจารย์จากสถาบันความร่วมมือและสถาบันเครือข่ายอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง เข้าร่วมการประชุมรวมกว่า 150 คน ในวันที่ 17 กันยายน 2562 ณ สุรสัมมนาคาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

 

 

สำหรับกิจกรรมสำคัญ ประกอบด้วย

• ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “วิทยฐานะด้านการสอนที่สะท้อนความเป็นอาจารย์มืออาชีพ” โดย ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน (PFHEA) นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

• บรรยายพิเศษร่วม เรื่อง “มิติความก้าวหน้าทางมาตรฐานวิชาชีพด้านการสอนของประเทศไทยและความสอดคล้องในการพัฒนาคุณภาพการสอนระดับอุดมศึกษา” โดย รองศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต ทิพากร นายกสมาคมเครือข่ายการพัฒนาวิชาชีพอาจารย์และองค์กรระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย (ควอท.) และ รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพงษ์ แพสุวรรณ อธิการบดี มทส. ดำเนินรายการ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พนารัตน์ รัตนพานี (SFHEA) มทส.

• สานเสวนา 5 สถาบัน เรื่อง “จุดร่วมแห่งการยกระดับคุณภาพการเรียนการสอนสู่ความเป็นสากล ผ่านกรอบมาตรฐานวิชาชีพด้านการสอน” โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงปัทมา ทองดี (FHEA) รักษาการแทนหัวหน้าสถานพัฒคณาจารย์ มทส. รองศาสตราจารย์ ดร.สุรินทร์ ไหมศรีกรด (SFHEA) รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศและพัฒนาการเรียนการสอน มวล. ดร.สุวมาลย์ ม่วงประเสริฐ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มสด. รองศาสตราจารย์ ดร.ศิตา เยี่ยมขันติถาวร (SFHEA) มสธ. และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัลยา ธเนศพงศ์ธรรม (SFHEA) มศว. ดำเนินรายการ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อิศรา ประมูลศุข (SFHEA) มทส.
• บรรยายร่วม เรื่อง “แนะนำกรอบมาตรฐานวิชาชีพด้านการสอนและแลกเปลี่ยนประสบการณ์การสอน” โดย คณาจารย์ที่ได้รับการรับรองวิทยฐานะระดับ SFHEA ได้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร.สิทธิชัย แสงอาทิตย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัชฎาพร อุ่นศิวิไลย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรณวดี เนียมสกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงพรทิพย์ นิ่มขุนทด และ อาจารย์ ดร.อัจฉราวรรณ บุรีภักดี

 

ชมภาพบรรยากาศ  https://www.facebook.com/pg/sutnews/photos/?tab=album&album_id=2694375867241789


ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง