พิธีปราศรัยของอธิการบดี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัย เพื่อแถลงผลสัมฤทธิ์การดำเนินงานต่อประชาคม มทส. ครบ 29 ปี

 

     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) จัดพิธีปราศรัยของอธิการบดี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัย ครบ 29 ปี โดย รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพงษ์ แพสุวรรณ เพื่อแถลงผลสัมฤทธิ์การดำเนินงานต่อประชาคม มทส. โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน นายกสภามหาวิทยาลัย พร้อมด้วยกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการสภาวิชาการ คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา ร่วมงาน ในวันศุกร์ที่ 26 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องวิทยพัฒน์ อาคารเรียนรวม 1 

 


     ในการนี้ มีพิธีแสดงความยินดีและมอบรางวัลเชิดชูเกียรติประเภทต่าง ๆ ได้แก่ พิธีแสดงความยินดีแก่ผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสายสะพาย พิธีมอบเข็มวิทยศักดิ์ พิธีมอบรางวัลเชิดชูเกียรติพนักงานดีเด่นสายวิชาการ พนักงานดีเด่นสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป พิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณสำหรับพนักงานผู้มีผลงานดีเด่นด้านการสอน พิธีมอบประกาศเกียรติคุณและเข็มเชิดชูเกียรติสำหรับนักวิจัยผู้สร้างสรรค์ผลงานวิจัยที่มีศักยภาพสูงประจำปี 2562 พิธีแสดงความยินดีกับพนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไปที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งตามทางก้าวหน้าในอาชีพ พิธีมอบประกาศเกียรติคุณสำหรับพนักงานผู้มีผลงานดีเด่นได้รับรางวัลจากหน่วยงานภายนอก พิธีมอบรางวัลพนักงานตัวอย่างของหน่วยงาน พนักงานตัวอย่างของหน่วยวิสาหกิจ พนักงานตัวอย่างของบริษัทจ้างเหมาบริการ และพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณสำหรับผู้แทนศิษย์เก่าสหกิจศึกษา มทส. เพื่อประกาศเกียรติคุณในทำเนียบหอประวัติวารสารสมาคมสหกิจศึกษาโลก ประจำปี 2562-2563

 

 

ภาพกิจกรรม https://www.facebook.com/pg/sutnews/photos/?tab=album&album_id=2589604014385642

 


ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง