มทส. จับมือ บริษัท แม็กซิม อินทริเกรดเต็ด โปรดักส์ พัฒนาศักยภาพบัณฑิตพึงประสงค์ ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน

มทส. จับมือ บริษัท แม็กซิม อินทริเกรดเต็ด โปรดักส์ พัฒนาศักยภาพบัณฑิตพึงประสงค์ ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน

 

     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) และ บริษัท แม็กซิม อินทริเกรดเต็ด โปรดักส์ (ประเทศไทย) จำกัด พัฒนาความร่วมมือในการสนับสนุนการรับนักศึกษาสหกิจศึกษา ซึ่งนำไปสู่การพัฒนาบัณฑิตที่มีคุณสมบัติพึงประสงค์ ตรงความต้องการของตลาดแรงงาน ในการนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.อนันต์ ทองระอา รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรม และพัฒนาเทคโนโลยี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาทิตย์ คูณศรีสุข ผู้อำนวยการศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ผู้บริหารและคณาจารย์ของมหาวิทยาลัย พร้อมด้วย นายวิรัตน์ ศรีอมรกิจกุล กรรมการและผู้จัดการทั่วไป และคณะผู้บริหารของบริษัท ร่วมเป็นเกียรติในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือดังกล่าว เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุมสารนิเทศ อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา

 

     รองศาสตราจารย์ ดร.อนันต์ ทองระอา รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรม และพัฒนาเทคโนโลยี มทส. กล่าวว่า “มหาวิทยาลัยมีนโยบายที่ชัดเจนในการพัฒนานักศึกษาให้มีสมรรถนะสอดคล้องตามความต้องการของสถานประกอบการ สหกิจศึกษานับเป็นเครื่องมือสำคัญในการพัฒนานักศึกษาให้มีความรอบรู้และมีทักษะในการทำงาน โดยความร่วมมือจากสถานประกอบการที่รับนักศึกษาไปฝึกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ให้นักศึกษาได้มีโอกาสประยุกต์ใช้ความรู้และเรียนรู้การทำงานในบริบทจริง ซึ่งพิสูจน์แล้วว่าทั้งสถานประกอบการ มหาวิทยาลัย และนักศึกษาต่างได้รับประโยชน์ร่วมกัน กล่าวคือ นักศึกษาจะได้เรียนรู้และฝึกประสบการณ์จากสถานประกอบการ ได้เตรียมความพร้อมก่อนการทำงานจริง มหาวิทยาลัยได้บัณฑิตพึงประสงค์ และสถานประกอบการได้ช่องทางคัดสรรบุคคลที่ตรงตามความต้องการเข้าบรรจุเป็นพนักงาน สำหรับความร่วมมือระหว่าง มทส. กับ บริษัท แม็กซิม อินทริเกรดเต็ด โปรดักส์ (ประเทศไทย) จำกัด ในครั้งนี้ ตระหนักถึงประโยชน์และความสำคัญของการร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษาและบริษัทธุรกิจเอกชน ในด้านการศึกษาและพัฒนาบุคลากร การบริหารจัดการองค์ความรู้ และการวิจัย ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงกิจกรรมที่เชื่อมโยงซึ่งจะส่งผลต่อการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น และการเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันระดับประเทศ โดยมีหลักการและแนวทางการปฏิบัติในการพัฒนาด้านการจัดการศึกษา การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ การปฏิบัติงานในโครงการสหกิจศึกษาให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานทั้งในและต่างประเทศ เสริมสร้างความร่วมมือด้านการวิจัย การฝึกอบรม และการบริการวิชาการ เพื่อพัฒนางานด้านอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดและสามารถแข่งขันในตลาดได้อย่างยั่งยืน”

 

     นายวิรัตน์ ศรีอมรกิจกุล กรรมการและผู้จัดการทั่วไป บริษัท แม็กซิม อินทริเกรดเต็ด โปรดักส์ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวด้วยว่า “บริษัท แม็กซิม เป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับวงจรรวม หรือ IC ถือเป็นต้นน้ำของอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งมีบริษัทลักษณะนี้ไม่มากนักในประเทศไทย แต่เป็นธุรกิจที่มีความสำคัญต่อเศรษฐกิจของประเทศ บริษัทจึงต้องการกำลังคนที่มีความรู้ความสามารถอย่างแท้จริง และต้องมีใจรักในงานด้านนี้ ซึ่งทางหนึ่งที่จะได้บุคลากรที่มีคุณภาพก็มาจากมหาวิทยาลัยที่มีความร่วมมือกัน ทำงานร่วมกัน มทส. เป็นมหาวิทยาลัยเฉพาะทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีนักศึกษาด้านวิศวกรรมศาสตร์ ซึ่งจำเป็นต้องมีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และรักในสิ่งที่เรียน จึงจะประสบความสำเร็จในการทำงานได้ ดังนั้นโอกาสที่จะพิสูจน์เรื่องนี้ คือ การได้ไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษากับทางบริษัท เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อม ได้สัมผัสกับบรรยากาศในการทำงานจริง ที่เป็นเหมือนห้องปฏิบัติการขนาดใหญ่ มีหัวหน้างาน เพื่อนร่วมงาน และตัวงานจริง ๆ ให้ทำ เป็นการทดสอบความรู้จากสิ่งที่เรียนมา การประยุกต์ใช้ทักษะในการแก้ไขปัญหา มีความท้าทายในงานที่ทำ และเป็นการทดสอบว่านักศึกษามีใจรักและพร้อมที่จะทำงานด้านนี้หรือไม่”

 

     ทั้งนี้ บริษัท แม็กซิม อินทริเกรดเต็ด โปรดักส์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นบริษัทชั้นนำด้านการออกแบบผลิตวงจรรวม (Analog) มีสำนักงานใหญ่ในซานโฮเซ่ แคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา มีศูนย์ออกแบบ โรงงานผลิตและสำนักงานขายทั่วโลก ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ให้ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการทดสอบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ (IC Test) ตั้งอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ จังหวัดชลบุรี เริ่มมีความร่วมมือในการดำเนินงานด้านสหกิจศึกษากับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีมาตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 3/2560 โดยรับนักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และสาขาที่เกี่ยวข้องไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ด้วยตระหนักถึงประโยชน์ด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคล การจัดการองค์ความรู้และการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ทั้งนี้ ขอบข่ายความร่วมมือฝ่ายบริษัทจะส่งเสริม สนับสนุน และอำนวยความสะดวกในการฝึกงาน ฝึกอบรม และจัดหาข้อมูลเพื่อทำกรณีศึกษาพิเศษ สนับสนุนการศึกษาดูงานภาคสนามสำหรับบุคลากรและนักศึกษาที่สนใจงานด้านอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ และอุตสาหกรรมต่อเนื่องที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งยินดีรับนักศึกษา มทส. เข้าปฏิบัติงานสหกิจศึกษาและพิจารณาจ่ายค่าตอบแทนให้แก่นักศึกษาสหกิจศึกษาตามความเหมาะสมและเป็นธรรม สนับสนุนด้านสถานที่และเครื่องมือวิทยาศาสตร์ที่มีอยู่เพื่อดำเนินโครงการวิจัยที่ มทส. ร่วมดำเนินการกับบริษัท ตลอดจนสนับสนุนโครงการวิจัยหรือกิจกรรมที่เป็นประโยชน์แก่ มทส. ตามแต่เห็นควร

 

     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาทิตย์  คูณศรีสุข ผู้อำนวยการศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ มทส. กล่าวถึงขอบข่ายความร่วมมือฝ่ายมหาวิทยาลัยในครั้งนี้ว่า “มหาวิทยาลัยให้การสนับสนุนและความร่วมมือในการประสานงาน จัดหา และนำส่งรายชื่อนักศึกษาที่ต้องการฝึกงาน ต้องการสมัครเป็นพนักงาน สนับสนุนด้านสถานที่สำหรับจัดกิจกรรมการสรรหาคัดเลือกนักศึกษา สนับสนุนงานด้านวิชาการและงานด้านวิจัยที่ดำเนินการร่วมกัน สนับสนุนด้านสถานที่และเครื่องมือวิทยาศาสตร์ที่มีอยู่เพื่ออำนวยความสะดวกให้นักวิจัยทำการค้นคว้าในโครงการภายใต้บันทึกข้อตกลงนี้ได้ตามความเหมาะสม รวมทั้งสนับสนุนและให้ความร่วมมือในโครงการต่าง ๆ ของทางบริษัท เพื่อให้การฝึกประสบการณ์ของนักศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับความต้องการด้านแรงงานของบริษัทและตลาดแรงงาน ตลอดจนสร้างเครือข่ายประชาสัมพันธ์ สนับสนุนการดำเนินการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่พันธกิจตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ  ผลงานอันเกิดจากการศึกษา วิจัย และการสร้างองค์ความรู้ร่วมกัน สนับสนุนกิจกรรมที่เป็นการส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคม (Social   Responsibility) และพันธกิจสัมพันธ์ (Engagement) ร่วมกันอีกด้วย”

 

ส่วนประชาสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

30 พฤษภาคม 2562

 


ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง