มทส. ร่วมกับ กระทรวงสาธารณสุข วิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพื่อการบริการสุขภาพอัจฉริยะ

มทส. ร่วมกับ กระทรวงสาธารณสุข วิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพื่อการบริการสุขภาพอัจฉริยะ
 
 
 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) โดย ศูนย์วิจัยบูรณาการนวัตกรรมเพื่อการเปลี่ยนผ่านดิจิทัลสู่การบริการสุขภาพอัจฉริยะและอุตสาหกรรมใหม่ (MIDTHaI) ร่วมกับ กระทรวงสาธารณสุข โดย สำนักงานเขตสุขภาพที่ 9 ร่วมมือทางวิชาการในการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม และนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการดูแลสุขภาพของประชาชน เพื่อยกระดับการแพทย์และสาธารณสุขในประเทศไทย โดยมีระยะเวลาความร่วมมือ 3 ปี
 
 
 
 
 
โดยร่วมมือในการวิจัยและพัฒนาด้านนวัตกรรมการบริหารจัดการ การดำเนินงาน Nakhon Chaiya Burin Sandbox Project ตามที่กระทรางสาธารณสุขได้กระจายอำนาจการบริหารเป็นรูปแบบเขตสุขภาพ เน้นให้สำนักงานเขตสุขภาพที่ 9 จัดทำนวัตกรรมการบริหารจัดการและการพลิกโฉมระบบข้อมูลสุขภาพขนาดใหญ่และการให้บริการทางการแพทย์และสาธารณสุขอัจฉริยะอย่างเป็นรูปธรรมเชิงประจักษ์แบบบูรณาการ มีเป้าหมายเพื่อ “ลดแออัด ไร้รอยต่อ ที่นครชัยบุรินทร์” และเพิ่มประสิทธิภาพการบริการมุ่งประชาชนเป็นศูนย์กลาง โดยสร้างความเข้มแข็งสุขภาพปฐมภูมิ พัฒนาประสิทธิภาพการให้บริการ พัฒนาศักยภาพสถานบริการ และสร้างระบบสนับสนุนการบริหารจัดการและการให้บริการทางด้านสุขภาพ เน้นการนำนวัตกรรมปัญญาประดิษฐ์และเทคโนโลยีดิจิทัลแบบอัจฉริยะเชิงบูรณาการอย่างครบวงจรมาใช้ เพื่อสร้างความยั่งยืนในการให้บริการทางด้านสาธารณสุข
 
 
 
 
 
 
ในการนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.อนันต์ ทองระอา อธิการบดี มทส. และ นายแพทย์ภูวเดช สุระโคตร ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 9 ปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือดังกล่าว โดยมี นายแพทย์อุดม อัศวุตมางกุร สาธารณสุขนิเทศและผู้อำนวยการ สำนักงานเขตสุขภาพที่ 9 พร้อมด้วย รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ รองศาสตราจารย์ ดร.ธีรนันท์ ศิริตานนท์ หัวหน้าสถานวิจัยสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มทส. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นรา สมัตถภาพงศ์ หัวหน้าศูนย์วิจัย MIDTHaI อาจารย์ นายแพทย์ ดร.นิวัฒน์ชัย นามวิชัยศิริกุล และ รองศาสตราจารย์ ดร.สายันต์ แก่นนาคำ รองหัวหน้าศูนย์วิจัย MIDTHaI ร่วมในพิธี เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2567 ณ ห้องประชุมสารนิเทศ อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง