มทส. ต้อนรับผู้แทนจาก UNIMAS หารือความร่วมมือเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

มทส. ต้อนรับผู้แทนจาก UNIMAS หารือความร่วมมือเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) โดย ฝ่ายพันธกิจสัมพันธ์ นวัตกรรม และความเป็นผู้ประกอบการ ให้การต้อนรับ Prof. Ts. Dr. Shanti Faridah binti Salleh และ Ts. Dr. Josephine Lai Chang Hui จาก Institute of Sustainable and Renewable Energy (ISuRE), Universiti Malaysia Sarawak (UNIMAS) ประเทศมาเลเซีย ในโอกาสเดินทางเยือน มทส. ระหว่างวันที่ 8 – 9 พฤษภาคม 2567 เพื่อกระชับความสัมพันธ์ระหว่าง 2 มหาวิทยาลัย พร้อมหารือความร่วมมือทางด้านวิชาการ ด้านการวิจัย และการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยไปสู่เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) โดยได้ร่วมหารือกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พันทิพย์ ปิยะทัศนานนท์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพันธกิจสัมพันธ์ นวัตกรรม และความเป็นผู้ประกอบการ รองศาสตราจารย์ ดร.ระพี อูทเคอ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา อาจารย์ ดร.สุพรรณี จันทร์ภิรมณ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการเทคโนธานี ผู้รับผิดชอบหน่วยรับรองการจัดการก๊าซเรือนกระจก (Validation and Verification Body Unit: SUT VVB) อาจารย์ ดร.ศิริลักษณ์ ชุมเขียว หัวหน้าหน่วยพันธกิจสัมพันธ์กับชุมชน เทคโนธานี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิภาวี อุสาหะ ผู้อำนวยการศูนย์กิจการนานาชาติ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐาปนีย์ พัชรวิชญ์ รองผู้อำนวยการศูนย์กิจการนานาชาติ พร้อมเยี่ยมชมการบริหารจัดการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาที่ยั่งยืนของ มทส. อาทิ โรงจัดการขยะแบบครบวงจร ศูนย์ความเป็นเลิศทางด้านชีวมวล ระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ชนิดลอยน้ำ (Solar Floating) เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2567

 

 

นอกจากนี้ มีการบรรยายพิเศษ Special Talks หัวข้อ “Carbon Neutral and Net Zero” โดย Prof. Ts. Dr. Shanti Faridah binti Salleh และหัวข้อ “Circular and Waste Management” โดย Ts. Dr. Josephine Lai Chang Hui แลกเปลี่ยนประสบการณ์การบริหารจัดการสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน การปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ และการดำเนินงานด้านการจัดการของเสีย เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2567 ณ SUT co-working space อาคารสุรพัฒน์ 1 เทคโนธานี มทส. และผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting

 

ส่วนประชาสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

วันที่ 9 พฤษภาคม 2567

 


ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง