มทส. ร่วมรายงานความคืบหน้าการขับเคลื่อนพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา

มทส. ร่วมรายงานความคืบหน้าการขับเคลื่อนพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา
 
วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.อนันต์ ทองระอา อธิการบดี พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.พีระพงษ์ อุฑารสกุล รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และงบประมาณ ร่วมให้การต้อนรับ นายประเสริฐ จันทรรวงทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และคณะ ในโอกาสลงพื้นที่ จังหวัดนครราชสีมา เพื่อประชุมติดตามความคืบหน้าประเด็นการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา ณ ห้องประชุมซิตี้ลิ้งค์ คอนโด โคราช (City Link Condo Korat) ตําบลในเมือง อําเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา โดยมีประเด็นการติดตามความคืบหน้า 3 ประเด็น ประกอบด้วย
1) การสร้างศูนย์การประชุม นิทรรศการ และศูนย์แสดงสินค้านานาชาติ
2) การผลักดันให้โคราชเป็นศูนย์กลางการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (NeEC) และ
3) การเสริมสร้างและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเส้นทาง 3 มรดกโลก (Triple Heritage Ring Road) 
 
 
 
 
ทั้งนี้ ในการประชุมดังกล่าว มีหน่วยงานที่มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา เข้าร่วมรายงานความคืบหน้า ประกอบด้วย หน่วยงานภาครัฐ ได้แก่ นายสุรพันธ์ ศิลปสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา สํานักงานจังหวัดนครราชสีมา สํานักงานพาณิชย์จังหวัดนครราชสีมา สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา สํานักงานสถิติจังหวัดนครราชสีมา  สํานักงานธนารักษ์พื้นที่นครราชสีมา สํานักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครราชสีมา และ ททท. สํานักงานนครราชสีมา หน่วยงานภาคเอกชน ได้แก่ หอการค้าจังหวัดนครราชสีมา สภาอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา และสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดนครราชสีมา และหน่วยงานภาคการศึกษา ได้แก่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
 
 
 

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง