มทส. ร่วมกับ ศูนย์ SEAMEO-SEPS เปิดค่ายเยาวชน 2024 Southeast Asian Youth Camp on Sustainable Development Goals

มทส. ร่วมกับ ศูนย์ SEAMEO-SEPS เปิดค่ายเยาวชน 2024 Southeast Asian Youth Camp on Sustainable Development Goals
 
 
เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2567 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ร่วมกับ ศูนย์ระดับภูมิภาคว่าด้วยปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อความยั่งยืนของซีมีโอ หรือ SEAMEO SEPS เป็นเจ้าภาพในการเปิดค่ายเยาวชนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ว่าด้วยเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ประจําปี 2567 (The 2024 Southeast Asian Youth Camp on Sustainable Development Goals)  โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมค่ายครั้งนี้ มีนักเรียนมัธยม 44 คนและครู 12 คน รวมจำนวน 56 คน จาก 11 โรงเรียนจาก 9 ประเทศสมาชิก SEAMEO ได้แก่ บรูไนดารุสซาลาม กัมพูชา สปป.ลาว มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ไทย ติมอร์-เลสเต และเวียดนาม ทั้งนี้ ดร. มัลลิกา สังข์สนิท รองอธิการบดี ฝ่ายพันธกิจสันพันธ์ นวัตกรรม และความเป็นผู้ประกอบการ ให้การต้อนรับผู้เข้าร่วมงานอย่างอบอุ่น ตามด้วยการกล่าวเปิดโดย คุณดุริยา อมตวิวัฒน์ ผู้อํานวยการศูนย์ SEAMEO-SEPS ทั้งนี้ ยังมีผู้ให้เกียรติเข้าร่วมในงานพิธีเปิดดังกล่าวด้วย อาทิ เช่น ดร.ธนากร ประพฤทธิพงษ์ เลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา  ดร. กฤตพล ชุติกุลกีรติ จากสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา ผศ. ดร.ปัญญา บัวฮมบุรา  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ  ผศ. ดร.เกียรติศักดิ์ บัตรสูงเนิน  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ผศ.ดร.สารัมภ์ บุญมี ผู้อํานวยการโรงเรียนสุรวิวัฒน์ นางนัทภา วรรณประพันธ์ ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นครราชสีมา และนายทนงค์ เขียวแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนประทาย ด้วย
 
 
 
 
ทั้งนี้ ในพิธีเปิดค่ายดังกล่าว ยังได้จัดให้มีการบรรยายสร้างแรงบันดาลใจโดย คุณ Jennifer Innes-Taylor จาก Udon Organic Farm และ คุณเมธาวี ทัศนาเสถียรกิจ ผู้ก่อตั้งบริษัท Vulcan Coalition ธุรกิจเพื่อสังคม ซึ่งจุดประกายและสร้างแรงบันดาลใจให้เยาวชนเป็นผู้สร้างการเปลี่ยนแปลงด้านความยั่งยืน และการเสวนาถ่ายทอดเล่าประสบการณ์จากผู้ประกอบการอย่างยั่งยืนที่ประสบความสําเร็จในประเทศไทย โดย  คุณพฤฒิ เกิดชูชื่น  กรรมการผู้จัดการ/เจ้าของ/ผู้ก่อตั้ง บริษัท แดรี่โฮม วิสาหกิจเพื่อสังคม และ คุณพันชนะ วัฒนเสถียร นายกสมาคมการท่องเที่ยวเขาใหญ่ และเจ้าของ/ผู้ก่อตั้ง ร้านเป็นลาว   
 
 
 
 
 
ค่ายนี้ จัดขึ้นโดยสถานพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการ (SEDA) และศูนย์กิจการนานาชาติ มทส ระหว่างวันที่ 29  มกราคม ถึงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2567 มีวัตถุประสงค์เพื่อน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (SEP) ของในหลวงรัชกาลที่ 9  และการพัฒนาอย่างยั่งยืน SDGs ของสหประชาชาติมาปลูกฝังและเผยแพร่แก่เยาวชนในภูมิภาคประเทศสมาชิก SEAMEO ผ่านกระบวนการเรียนรู้ Design Thinking และการเรียนรูแบบประสบการณ์จริง  โดยส่งเสริมการประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในบริบทของประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ SEAMEO การแลกเปลี่ยนแนวปฏิบัติและองค์ความรู้ ระหว่างโรงเรียนในภูมิภาค อันจะนำไปสู่การบรรลุซึ่งผลประโยชน์ร่วมกันของภูมิภาค และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนแห่งสหประชาชาติ
 
 
 
 
 
นักเรียนผู้เข้าร่วมค่ายในครั้งนี้ จะได้รับประสบการณ์ และทักษะทำงานกับความหลากหลายทางวัฒนธรรม (Multicultural Competency) และยังได้เรียนรู้ในรายวิชา การพัฒนานวัตกรรมทางสังคม (Social Innovation Development Course) ของ มทส ร่วมกันหลายประเทศ ซึ่งจะช่วยสร้างการความเข้าใจด้านการพัฒนาทางสังคม และเสริมสร้าง global portfolio แก่นักเรียนที่เข้าร่วม อีกทั้ง ครูจากโรงเรียนต่างๆ จะได้รับข้อมูลและแนวปฏิบัติในการดําเนินกิจกรรม การเรียนการสอนแบบ design thinking ซึ่งสามารถนําไปประยุกต์ใช้ในบริบทโรงเรียนที่ประเทศของตนเพื่อสร้าง youth changemaker ในภูมิภาคต่อไป
 
 
 
โดย ศูนย์กิจการนานาชาติ

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง