มทส. ร่วมมือ รพ.ศรีสวรรค์ ในการผลิตบุคลากรทางการพยาบาลระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีกับโรงพยาบาลศรีสวรรค์

มทส. ร่วมมือ รพ.ศรีสวรรค์ ในการผลิตบุคลากรทางการพยาบาลระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีกับโรงพยาบาลศรีสวรรค์ 
 
วันที่ 28 พฤศจิกายน  2566 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) โดย รองศาสตราจารย์ ดร.อนันต์ ทองระอา อธิการบดี มทส. ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการในการผลิตบุคลากรทางการพยาบาล ระหว่าง มทส. กับ โรงพยาบาลศรีสวรรค์  โดย นายแพทย์ชวลิต วิมลเฉลา ประธานเจ้าหน้าที่บริหารโรงพยาบาลศรีสวรรค์ แพทย์หญิงวีริศา วิมลเฉลา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีสวรรค์ โดยมีคุณชุลีรัตน์ วิมลเฉลา รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารโรงพยาบาลศรีสวรรค์ รองศาสตราจารย์ ดร.ยุพาพร รักสกุลพิวัฒน์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ รองศาสตราจารย์ ดร.ศรีเกียรติ อนันต์สวัสดิ์ คณบดีสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภาพิชญ์ มณีสาคร โฟน โบร์แมนน์ รองคณบดีสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรัญญา จุฬารี หัวหน้าสาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ อาจารย์ ดร.กชกร เพียซ้าย หัวหน้าสาขาวิชาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น และนายไพรัตน์ ฤทธิ์ประเสริฐ หัวหน้าสำนักงานคณบดี สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ ร่วมเป็นเกียรติในพิธี ณ โรงพยาบาลศรีสวรรค์ เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ
 
 
 
 
รองศาสตราจารย์ ดร.ศรีเกียรติ อนันต์สวัสดิ์ คณบดีสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มทส. กล่าวว่า สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ได้ดำเนินการเปิดสอนหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต นับตั้งแต่ปีการศึกษา 2552 เป็นต้นมา โดยได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจากคู่ความร่วมมือและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภาครัฐและเอกชน ในด้านการพัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนการสอนภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติการพยาบาล รวมถึงการเป็นผู้ใช้บัณฑิต  ทั้งนี้ โรงพยาบาลศรีสวรรค์ ซึ่งเป็นโรงพยาบาลระดับตติยภูมิ ที่มีชื่อเสียงและมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับระดับสากล โดยได้รับการรับรองคุณภาพมาตรฐานสากล JCI (Joint Commission International) ซึ่งเป็นองค์กรสากลจากประเทศสหรัฐอเมริกา มาเป็นระยะเวลากว่า 10 ปี  มีการดำเนินการภายใต้วิสัยทัศน์ “องค์กรสร้างสรรค์คุณค่าแห่งชีวิต ด้วยการบูรณาการสุขภาพอย่างยั่งยืน Nurturing Value For Life” ได้ประสานงานกับสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ เพื่อสร้างความร่วมมือทางวิชาการในการผลิตบุคลากรทางการพยาบาลระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีกับโรงพยาบาลศรีสวรรค์ และได้ร่วมกันจัดทำร่างบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการในการผลิตบุคลากรทางการพยาบาลฉบับนี้ขึ้น มีระยะเวลาความร่วมมือ 4 ปี นับตั้งแต่วันที่ 28 พฤศจิกายน 2566 ถึงวันที่ 27 พฤศจิกายน 2570 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความร่วมมือในการผลิตบุคลากรทางการพยาบาล การส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพด้านวิชาการของบุคลากรทางการพยาบาล ความร่วมมือด้านการวิจัย การสร้างสรรค์นวัตกรรม และการบริการวิชาการแก่สังคม
 
 
 
 

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง