มทส.ต้อนรับคณะอนุกรรมการการส่งเสริมขับเคลื่อนงานวิจัยนวัตกรรมและเทคโนโลยีเชิงลึก (Deep Science and Technology) จากบพข. จัดกิจกรรม Deep Tech Alliance @SUT

มทส.ต้อนรับคณะอนุกรรมการการส่งเสริมขับเคลื่อนงานวิจัยนวัตกรรมและเทคโนโลยีเชิงลึก (Deep Science and Technology) จากบพข.
จัดกิจกรรม Deep Tech Alliance @SUT
 
วันนี้ (30 พฤศจิกายน 2566) รองศาสตราจารย์ ดร.พีระพงษ์ อุฑารสกุล รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และงบประมาณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) ให้การต้อนรับคณะอนุกรรมการการส่งเสริมขับเคลื่อนงานวิจัยนวัตกรรมและเทคโนโลยีเชิงลึก (Deep Science and Technology) จากหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) หัวหน้าโครงการ และคณะทำงาน Deep Tech Accelerator ในพิธีเปิดกิจกรรม Deep Tech Alliance @SUT จัดโดย ฝ่ายบ่มเพาะธุรกิจและนวัตกรรม เทคโนธานี ร่วมกับ บพข. ระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน – 1 ธันวาคม 2566 ณ SUT Co-working Space อาคารสุรพัฒน์ 1 มทส.
 
 
 
ในการนี้ คณะได้เข้าเยี่ยมชมระบบนิเวศการสนับสนุนผู้ประกอบการในจังหวัดนครราชสีมา และเยี่ยมชมระบบนิเวศวิจัยของ มทส. ได้แก่ โรงงานต้นแบบอุตสาหกรรมพลังงานชีวภาพและเคมี ฟาร์มกัญชาต้นแบบ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) และสถานพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการสำหรับนักศึกษา (SEDA) รวมทั้งร่วมกิจกรรม Sharing Deep Tech เพื่อให้แต่ละ Accelerator นำเสนอแลกเปลี่ยนความก้าวหน้าการดำเนินงานของแต่ละแพลตฟอร์ม การถอดบทเรียนการไปศึกษาดูงานมาปรับใช้และเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ รวมถึงบูรณาการการทำงานในรูปแบบเครือข่ายให้เกิดความเข้มแข็งและยังคงความโดดเด่นของแต่ละแพลตฟอร์ม ที่จะนำไปสู่ความร่วมมือและผลักดันผลงานนวัตกรรมจากงานวิจัยออกไปใช้ได้จริง 
 
 
 
สำหรับงานวิจัยโครงการภายใต้หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) ให้ดำเนินโครงการพัฒนาหน่วยเร่งการเติบโตเทคโนโลยีขั้นสูง (Deep Tech Accelerator Fellow) ที่เป็น Flagship หรือหัวเรือหลักของ มทส. 9 งานวิจัยโครงการ ประกอบด้วย
  • Spray-De' สาขาวิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู สำนักวิชาแพทยศาสตร์
  • Momentra สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
  • Suratec สาขาวิชาวิศวกรรมเซรามิก สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
  • SuraZense สาขาวิชาพยาธิวิทยา สำนักวิชาแพทยศาสตร์
  • Babibes สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
  • 3D spin wizard, EQ Tech, Optskin และ
  • 3D Retina สาขาวิชาฟิสิกส์ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์

 

ซึ่งดำเนินการภายใต้แพลตฟอร์ม SUT Horizon หรือ โครงการแพลตฟอร์มบ่มเพาะและเร่งสร้างเติบโตนวัตกรรมเชิงลึก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ที่มีเป้าหมายในการส่งเสริมและปิดช่องว่างระหว่างงานวิจัยจากเทคโนโลยีเชิงลึกในมหาวิทยาลัย กับการต่อยอดไปสู่การเป็นธุรกิจนวัตกรรมที่สามารถนำผลิตภัณฑ์ไปใช้ได้จริง ตามความต้องการของภาคอุตสาหกรรม โดย มทส. ส่งเสริมด้านวิชาการและระบบนิเวศที่สนับสนุนให้เกิดผู้ประกอบการนวัตกรรม (Innovative Entrepreneur) ในการนำงานวิจัยมาสร้างนวัตกรรม และจากนวัตกรรมเป็นธุรกิจที่อาศัยเทคโนโลยีเชิงลึก โดยการใช้โครงสร้างพื้นฐานของมหาวิทยาลัย เช่น ห้องปฏิบัติการ โรงงาน Pilot Plant สถานที่สำหรับการทดสอบผลิตภัณฑ์ในรูปแบบ Sandbox รวมถึงบ่มเพาะธุรกิจและสนับสนุนบริการต่าง ๆ ที่จำเป็นให้แก่ Start-up และ Spin off เพื่อสร้างคุณค่าต่อเศรษฐกิจ สังคม และแก้ปัญหาที่ท้าทายของประเทศ
 
 

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง