มทส. จัดพิธีทำบุญสังฆทาน (รับร่างอาจารย์ใหญ่) ประจำปีการศึกษา 2566 เพื่อแสดงกตัญญูกตเวทิตาต่อผู้อุทิศร่าง

มทส. จัดพิธีทำบุญสังฆทาน (รับร่างอาจารย์ใหญ่) ประจำปีการศึกษา 2566 เพื่อแสดงกตัญญูกตเวทิตาต่อผู้อุทิศร่าง
 
 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) โดย สำนักวิชาแพทยศาสตร์ สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์ สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ และศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดพิธีทำบุญสังฆทาน (รับร่างอาจารย์ใหญ่) ประจำปีการศึกษา 2566 จำนวน 15 ร่าง โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.อนันต์ ทองระอา อธิการบดี มทส. เป็นประธานในพิธีวันที่ 20 พฤศจิกายน 2566 ณ อาคารเทพรัตน์วิทยรักษ์ (F12) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
 


-------------------------------
 
 
 
รองศาสตราจารย์ นายแพทย์สุธรรม ปิ่นเจริญ คณบดีสำนักวิชาแพทยศาสตร์ มทส. เผยว่า “พิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศลแก่อาจารย์ใหญ่ทั้ง 15 ร่าง ที่นักศึกษา คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ ได้พร้อมใจจัดขึ้นในวันนี้ เพื่อแสดงกตัญญูกตเวทิตาต่ออาจารย์ใหญ่ ผู้อุทิศร่างกายให้นักศึกษาแพทย์ นักศึกษาทันตแพทย์ และนักศึกษาพยาบาล ได้ศึกษาค้นคว้าพิจารณาโดยถ่องแท้ถึงกายวิภาคศาสตร์ อันเป็นพื้นฐานที่สำคัญยิ่งต่อการเรียนรู้และเกิดความเข้าใจอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับสรีรวิทยาและการวินิจฉัยพยาธิสภาพของร่างกายมนุษย์ อีกทั้ง ยังเป็นการหล่อหลอมคุณธรรมที่สำคัญที่สุดแก่บุคลากรในวิชาชีพ ให้พร้อมในการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ให้พ้นจากโรคภัย การบริจาคร่างกายเพื่อเป็นวิทยาทานนี้ยังสร้างบทจดจำสุดท้ายทั้งต่อผู้เรียนและสังคม ถึงจิตใจที่ต้องการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ทั้งของผู้วายชนม์และบุตรธิดา เป็นการอุทิศที่ทรงคุณค่ายิ่ง โดยการศึกษาจากร่างอาจารย์ใหญ่นี้นับเป็นพื้นฐานที่สำคัญที่สุดสำหรับการสร้างแพทย์ พยาบาลและบุคลากรในสายวิชาชีพโดยยังไม่มีวิทยาการอื่นที่สามารถทดแทนได้
 
 
 
 
ในโอกาสนี้ ขอขอบพระคุณอย่างยิ่งต่อคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่มอบร่างอาจารย์ใหญ่ให้แก่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี รวมถึงคณาจารย์สาขาวิชากายวิภาคศาสตร์ สรีรวิทยาและพยาธิวิทยา สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มทส. ที่เป็นผู้จัดการเรียนการสอน  ตลอดจนศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทส. ที่ดูแลร่างอาจารย์ใหญ่เป็นอย่างดีตลอดการศึกษา”
 
 
สำหรับผู้มีจิตศรัทธา สามารถร่วมทำบุญเพื่อสมทบเข้ากองทุนกายวิภาคศาสตร์และกองทุนพัฒนาการศึกษาแพทย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี โดยบริจาคได้ทางธนาคารไทยพาณิชย์ ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 707 2 14444 2 โดยใบเสร็จรับเงินสามารถนำไปใช้ลดหย่อนภาษีประจำปี สอบถามรายละเอียดได้ที่ คุณ เยาวมาลย์ รัตน์คีรีพันธุ์ สำนักวิชาแพทยศาสตร์ โทร. 0 4422 3957
 
------------------------
 

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง