มทส. ร่วมกับ รพ.จิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์ และศูนย์สุขภาพจิตที่ 9 จัดโครงการการดูแลสุขภาวะองค์รวมที่ดีของนักศึกษา ประจำปี 2566 ในหัวข้อ สุขภาพจิตดี ที่ มทส.

มทส. ร่วมกับ รพ.จิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์ และศูนย์สุขภาพจิตที่ 9 จัดโครงการการดูแลสุขภาวะองค์รวมที่ดีของนักศึกษา ประจำปี 2566 ในหัวข้อ สุขภาพจิตดี ที่ มทส.
 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) โดย ฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ร่วมกับ โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์ และศูนย์สุขภาพจิตที่ 9 นครราชสีมา จัดโครงการการดูแลสุขภาวะองค์รวมที่ดีของนักศึกษา ประจำปี 2566 ในหัวข้อ “สุขภาพจิตดี ที่ มทส.” ระหว่างวันที่ 18 - 20 กันยายน 2566 เพื่อให้ความรู้แก่นักศึกษาและบุคลากร ให้ตระหนักและหันมาสนใจดูแลสุขภาพจิตและสุขภาพกายของตนให้ดีขึ้น โดยมีกิจกรรมที่น่าสนใจ อาทิ การเสวนา “อยู่อย่างไรให้มีสุขภาพจิตดี ที่ มทส.” โดย อาจารย์ นพ.การุญพงค์ ภัทรามรุต นายแพทย์ประจำคลินิกจิตเวช โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ผู้แทนอาจารย์ที่ปรึกษา มทส. และผู้แทนนักศึกษา มทส. การประกวดบทความ การวัดและประเมินสุขภาวะองค์รวม การทดสอบด้านจิตวิทยา การทดสอบสมรรถภาพทางกาย การบริการให้คำปรึกษาเชิงจิตวิทยา นิทรรศการและกิจกรรมด้านสุขภาพจิตสุขภาพกาย การแข่งขันและเล่นเกมส์รับของรางวัล
 
 
 
 
 
ในการนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.อนันต์ ทองระอา อธิการบดี มทส. ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด โดยมี รองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ มทส. ผู้อำนวยการโรงพยาบาล มทส.  ผู้แทนโรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์ ผู้แทนศูนย์สุขภาพจิตที่ 9 นครราชสีมา ผู้บริหาร บุคลากรและนักศึกษา มทส. ร่วมงาน ในวันที่ 18 กันยายน 2566 ณ ลานอเนกประสงค์ อาคารเรียนรวม 1 มทส.
 
 
 
-----------------

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง