มทส. จัดการอบรม แบบผสมผสานสำหรับผู้บริหารและนิเทศสหกิจศึกษา (Blended Training for CWIE Executive and Supervisory Personnel)

วันที่ 11 กันยายน 2566 ณ ห้องสุรนารี สุรสัมมนาคาร มทส. รศ.ดร.อนันต์ ทองระอา อธิการบดี มทส. เป็นประธานเปิดการอบรม แบบผสมผสานสำหรับผู้บริหารและนิเทศสหกิจศึกษา (Blended Training for CWIE Executive and Supervisory Personnel) แก่คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่สถาบันอุดมศึกษา จำนวน 120 คน เข้าร่วมการอบรม  โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เป็นแม่ข่ายในการจัดอบรมผู้บริหารและนิเทศสหกิจศึกษา  ในโอกาสนี้  ศ.ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ได้ให้เกียรติร่วมเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ และเสวนาหัวข้อ “ความท้าทายและโอกาสสำหรับ CWIE ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ BCG”

 


ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง