มทส. จัดอบรมโครงการหลักสูตรการระดมทุนและการบริหาร Startup ด้านเกษตรและอาหาร เพื่อสร้างมูลค่าสูงสุดและยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

โครงการหลักสูตรการระดมทุนและการบริหาร Startup ด้านเกษตรและอาหาร เพื่อสร้างมูลค่าสูงสุดและยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
"ขั้นตอนการวางแผนธุรกิจ และ ขั้นตอนการระดมทุน"


เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2566 ณ โรงแรมแคนทารี่  โคราช ศูนย์วิจัยบีซีจีเพื่อเศรษฐกิจชนบทยั่งยืน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) จัดอบรมโครงการหลักสูตรการระดมทุนและการบริหาร Startup ด้านเกษตรและอาหาร เพื่อสร้างมูลค่าสูงสุดและยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 “ขั้นตอนการวางแผนธุรกิจ และ ขั้นตอนการระดมทุน” ระหว่างวันที่ 14-16 มีนาคม 2566 ณ โรงแรมแคนทารี่ จ.นครราชสีมา โดยในวันนี้มีการเสวนาในหัวข้อ  “หลักสูตรการระดมทุนและการบริหาร Startup ด้านเกษตรและอาหารเพื่อสร้างมูลค่าสูงสุดและยั่งยืน กับ การพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกเฉียงเหนือ Northeastern Economic Corridor : NeEC-Bioeconomy : ศักยภาพ โอกาส และความท้าทายของ Startup”  ผู้ร่วมเสวนาประกอบด้วย  ดร. ยลดา หวังศุภกิจโกศล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา คุณหัสดิน สุพัฒนะพงศ์เชฏ เลขาธิการสภาอุตสาหกรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คุณกิตติกร โตใหญ่ ผู้จัดการกลุ่มจังหวัดให้บริการ SMEs ครบวงจร ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 จังหวัดนครราชสีมา สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) อ. ดร.วิวัฒน์ นวลสิงห์ หัวหน้าโครงการจัดตั้งสถานพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการสำหรับนักศึกษา มทส. คุณสายัณห์ ไวรางกูร  กรรมการผู้จัดการ บริษัท แบ๊คสเตอร์ จำกัด ดร.นน อัครประเสริฐกุล ผู้เชี่ยวชาญอาวุโส ฝ่ายส่งเสริมเมืองอัจฉริยะ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ดำเนินการเสวนา โดย ผศ.ดร.กำไร เบือนสันเทียะ ผู้อำนวยการหลักสูตรการระดมทุนและการบริหาร startup ด้านเกษตรและอาหารเพื่อสร้างมูลค่าสูงสุดและยั่งยืน ศูนย์วิจัย บีซีจี เพื่อเศรษฐกิจชนบทที่ยั่งยืน มทส.  ผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 60 คน ประกอบด้วย เกษตรกร ผู้ประกอบการ ข้าราชการ นักศึกษา และประชาชนทั่วไปผู้สนใจเข้าการศึกษาอบรม
 
 
 
 
 กิจกรรม ภาคบ่ายเป็นการบรรยายเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “พัฒนาการของ Startup และการระดมทุน (Startup Development Stage & End Game)”  “การจัดทำ  Pitch Deck และการเตรียมระบบมาตรฐานเพื่อรองรับการขยายธุรกิจ” กิจกรรมกลุ่ม ระดมสมอง ถอดข้อมูล และสร้างสรรค์ไอเดีย ผ่านบรรยายเชิงปฏิบัติการ “การสร้างสินค้าและบริการต้นแบบด้วย Design Thinking”  “การสร้างแบบจำลองธุรกิจ Business Model Canvas”  กิจกรรมกลุ่ม Networking Session เป็นต้น ระยะเวลาจัดอบรมระหว่างวันที่ 14 -16 มีนาคม 2566 และ วันที่ 21 – 23 มีนาคม 2566
 

 
หลักสูตรการระดมทุนและการบริหาร Startupด้านเกษตรและอาหารเพื่อสร้างมูลค่าสูงสุดและยั่งยืน รุ่นที่ 1 / 2566  โดยบีซีจีเพื่อเศรษฐกิจชนบทยั่งยืน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญ ในการสร้างและสนับสนุนการเติบโตของ startup ด้านเกษตรและอาหาร ซึ่งจะช่วยให้ stratup สร้างและปรับเปลี่ยนองค์กรแบบก้าวกระโดด (exponential growth) เรียนรู้กระบวนการสร้างธุรกิจใหม่ ต่อยอดธุรกิจเดิม และการ transform องค์กรที่สอดคล้องกับสถานการณ์ทางเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ จึงได้มีการจัดหลักสูตร “หลักสูตรการระดมทุนและการบริหาร Startup ด้านเกษตรและอาหารเพื่อสร้างมูลค่าสูงสุดและยั่งยืน” ขึ้น เพื่อพัฒนาStartup ด้านเกษตรและอาหาร ให้มีความรู้ ความเข้าใจในการนำเอาตรรกะด้าน startup ไปใช้ในการพัฒนา ตลอดจนการบริหารและเข้าสู่การระดมทุนให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
 
 
-------------------
 

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง