ศูนย์บรรณสาร มทส. จัดซ้อมแผนอพยพหนีไฟ ประจำปี 2567

ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา ร่วมกับ งานรักษาความปลอดภัย ส่วนอาคารสถานที่ สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ จัดซ้อมแผนอพยพหนีไฟ ณ ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา ประจำปี 2567 ในวันที่ 6 มิถุนายน 2567 โดยมี ผู้บริหาร บุคลากรจากหน่วยงานภายในอาคาร นักศึกษาสาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย มทส. เจ้าหน้าที่โรงพยาบาล มทส. จิตอาสาแสดทอง และทีมวิทยากร ร่วมการฝึกซ้อมแผนตามลำดับ เพื่อเตรียมความพร้อมหากเกิดสถานการ์จริง และเป็นไปตามกฎกระทรวง กำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. 2555 ข้อ 30 ให้นายจ้างจัดให้ลูกจ้างทุกคนฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ พร้อมกันอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ซึ่งจะมีการฝึกซ้อมแผนอพยพหนีไฟ ณ อาคารต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัย

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง