นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

 

         มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีเป็นหน่วยงานที่ดำเนินกิจการตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมซื่อสัตย์สุจริตให้ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จึงควรกำหนดนโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)

         อาศัยอำนาจตามความมาตรา ๒๑ และมาตรา ๒๔ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี พ.ศ.๒๕๓๓ ประกอบกับประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ลงวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๔ จึงออกประกาศนโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ดังนี้

        ๑. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีเป็นหน่วยงานที่ผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้างทุกคน ไม่รับของขวัญ และของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่

        ๒. ผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ต้องไม่แสวงหาเพื่อให้ได้มาซึ่งของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่

        ๓. กรณีจำเป็นต้องให้หรือต้องรับของขวัญและของกำนัลตามปกติประเพณีนิยม ธรรมเนียม วัฒนธรรม หรือมารยาทที่ปฏิบัติกันเป็นปกติ ให้พิจารณาตามความเหมาะสม และต้องปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้หรือรับของขวัญของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๕  ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าพนักงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๓  มาตรา ๑๒๘ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.๒๕๖๑ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

        ๔. ผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มีหน้าที่แจ้งให้บุคคลภายนอกที่มาติดต่อมหาวิทยาลัย ทราบถึงนโยบายดังกล่าวอย่างทั่วถึง

 

       จึงประกาศมาเพื่อทราบและถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด

 

ประกาศ ณ วันที่    ๒๘   ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๖๖

 

-------------------------------------------------

-----------------

 


ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง