ขอเเสดงความยินดีกับคณาจารย์ มทส. ที่ได้รับการเเต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ

ขอเเสดงความยินดีกับคณาจารย์ มทส. ที่ได้รับการเเต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ
 
 
 
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภกิจ รูปขันธ์
สังกัดสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง “รองศาสตราจารย์” ในสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
ตั้งแต่วันที่ 10 มกราคม 2566 เป็นต้นไป
 
 
 
 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีณา ฟั่นเพ็ง
สังกัดสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง “รองศาสตราจารย์” ในสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
ตั้งแต่วันที่ 11 มกราคม 2566 เป็นต้นไป
 
 
 
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เพิ่มวัย ชัยนะกุล
สังกัดสาขาวิชาฟิสิกส์ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง “รองศาสตราจารย์” ในสาขาวิชาฟิสิกส์
ตั้งแต่วันที่ 17 มกราคม 2566 เป็นต้นไป
 
 
 
 
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กมลวัช งามเชื้อ
สังกัดสาขาวิชาเคมี สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง “รองศาสตราจารย์” ในสาขาวิชาเคมีวิเคราะห์
ตั้งแต่วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 เป็นต้นไป
 
 
 
 
5. อาจารย์ ดร.ทรงยุทธ เพิ่มผล
สังกัดสำนักวิชาศาสตร์และศิลป์ดิจิทัล
ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง “ผู้ช่วยศาสตราจารย์” ในสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
ตั้งแต่วันที่ 14 กันยายน 2565 เป็นต้นไป
 
 
 
6. อาจารย์ ดร.วีณา รองจะโปะ
สังกัดสาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์
ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง “ผู้ช่วยศาสตราจารย์” ในสาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม
ตั้งแต่วันที่ 7 ธันวาคม 2565 เป็นต้นไป
 
 
 
 
7. อาจารย์ ดร.มัณฑนา แจ่มกลาง
สังกัดสาขาวิชาปรีคลินิก สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง “ผู้ช่วยศาสตราจารย์” ในสาขาวิชาจุลชีววิทยา
ตั้งแต่วันที่ 20 มกราคม 2566 เป็นต้นไป

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง