ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เรื่อง กำหนดการฝึกซ้อมและการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

เรื่อง  กำหนดการฝึกซ้อมและการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

                                                         

ตามที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ พระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา ในวันเสาร์ที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๖ รอบบ่าย และวันอาทิตย์ที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๖ รอบเช้า นั้น

เพื่อให้การดำเนินการฝึกซ้อมและการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๑ และมาตรา ๒๔ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี พ.ศ. ๒๕๓๓ ประกอบกับประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี  เรื่อง แต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ลงวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๔ จึงกำหนดการฝึกซ้อมและการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ไว้ ดังต่อไปนี้

๑.  วันพฤหัสบดีที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๖  

      วันซ้อมย่อย ณ  อาคารสุรพัฒน์ ๒  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

๒.  วันศุกร์ที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๖

      วันซ้อมใหญ่ ณ  อาคารสุรพัฒน์ ๒  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

      รอบเช้า    สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์

      รอบบ่าย   สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม

                     สำนักวิชาแพทยศาสตร์ สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์

                     สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์ สำนักวิชาศาสตร์และศิลป์ดิจิทัล และสถาบันการบินพลเรือน

๓.  วันเสาร์ที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๖

     วันพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ณ  อาคารสุรพัฒน์ ๒  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

                 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม

                     สำนักวิชาแพทยศาสตร์ สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์

                     สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์ สำนักวิชาศาสตร์และศิลป์ดิจิทัล และสถาบันการบินพลเรือน

๔.  วันอาทิตย์ที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๖

     วันพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ณ อาคารสุรพัฒน์ ๒  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

                 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์

 

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๓   พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๖๖

 

  -------------------------------------------------------------------------------

Announcement

Schedule of the Rehearsals and Commencement Ceremony

Academic Year 2022

                                                        

 

            His Majesty King Maha Vajiralongkorn Phra Vajiraklaochaoyuhua (Rama X) has graciously assigned Her Royal Highness Princess Maha Chakri Sirindhorn to preside over the commencement ceremony
of Suranaree University of Technology of the Academic Year 2022 on Saturday, December 23rd, 2023
in the afternoon and on Sunday, December 24th, 2023 in the morning.

 

            In order to prepare all the graduates for the rehearsals and the commencement ceremony, Suranaree University of Technology would like to announce the schedule of events, as presented below.

 

          1.   Thursday, December 21st , 2023

                  First Rehearsal at Surapat 2 Building, Suranaree University of Technology

 

          2.   Friday, December 22nd, 2023

                  Final Rehearsal at Surapat 2 Building, Suranaree University of Technology

              Morning Rehearsal     Institute of Engineering

              Afternoon Rehearsal   Institute of Science/ Institute of Agricultural Technology/

                                                      Institute of Social Technology/ Institute of Medicine/

                                                      Institute of Public Health/ Institute of Nursing/ Institute of Dentistry/

                                                      Institute of Digital Arts and Science/ and Civil Aviation Training Center

 

          3.   Saturday, December 23rd, 2023

                  Commencement Ceremony at Surapat 2 Building, Suranaree University of Technology

                              Institute of Science/ Institute of Agricultural Technology/

                              Institute of Social Technology/ Institute of Medicine/

                              Institute of Public Health/ Institute of Nursing/ Institute of Dentistry/

                              Institute of Digital Arts and Science/ and Civil Aviation Training Center

 

          4.   Sunday, December 24th, 2023

                  Commencement Ceremony at Surapat 2 Building, Suranaree University of Technology

                              Institute of Engineering

Thank you for your attention and kind cooperation in attending all the activities above.

Announced on November  23rd , 2023

 

-------------------------

 

Download PDF >> https://bit.ly/3QNwBZr

 


ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง